Aktuality

ISO 45001 a BOZP Trendy: Budúcnosť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva: trendy a dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

V novej správe sa nachádzajú stručné informácie o zisteniach prognostického projektu agentúry EU-OSHA venovanému organizačným a technologickým zmenám, ktorým čelí odvetvie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Pozornosť sa v nej venuje i výzvam, ktoré z týchto zmien vyplývajú pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Toto odvetvie sa tradične vyznačuje jednou z najvyšších mier nehodovosti v Európe. Právne predpisy v oblasti BOZP pritom chránia zamestnancov nedostatočne alebo ich nechránia vôbec, k čomu prispievajú i zvyšujúce sa riziká, ktoré zmena klímy, nízke poľnohospodárske príjmy, pomalé zavádzanie inteligentných a bezpečnejších technológií, ako aj chýbajúca kultúra prevencie so sebou prinášajú.

V správe sú na záver poskytnuté odporúčania pre budúci výskum a tvorbu politík.

Prečítajte si správu a zhrnutie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.