Aktuality

4 potenciálne prínosy implementácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

Zavedenie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001 je pre organizáciu strategické rozhodnutie, ktoré môže pomôcť zlepšovať jej celkovú výkonnosť a poskytnúť pevný základ pre udržateľnosť podnetov.

Potenciálne prínosy implementácie systému manažérstva kvality založené na norme ISO 9001 sú pre organizáciu:

  • schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré splnia požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky,
  • podpora príležitosti na zveľaďovanie spokojnosti zákazníka,
  • zvládanie rizík a príležitosti spojených s jej súvislosťami a cieľmi,
  • schopnosť preukázať zhodu systému manažérstva kvality so špecifikovanými požiadavkami.

Norma ISO 9001 môže byť užitočná pre interné aj externé strany. Zámerom normy ISO 9001 nie je implementovať potrebu:

  • jednotnosti štruktúry rôznych systémov manažérstva kvality,
  • usporiadania dokumentácie štruktúre kapitol podľa jednotlivých kapitol normy ISO 9001
  • a ani implementácia používania špecifickej terminológie v organizácii, ktorú používa norma ISO 9001.

Aké nástroje využíva norma ISO 9001 na dosiahnutie týchto prínosov?

Norma ISO 9001 a systém manažérstva kvality budovaný podľa požiadaviek ISO 9001 na to, aby tieto prínosy boli dosiahnuteľné používa procesný prístup, ktorý zahŕňa cyklus PDCA ( plánuj-Urob-Kontroluj-Konaj) s uvažovaním založenom na riziku.

isocertifikat.sk – procesny prístup

Cyklus PDCA umožňuje organizácii, aby zabezpečila, že jej procesy sa primerane riadia, majú dostatočne zdroje a že určujú a realizujú príležitosti na zlepšovanie.

isocertifikat.sk – PDCA cyklus

Procesný prístup umožňuje organizácii, aby plánovala jej procesy a ich vzájomné prepojenia.

Uvažovanie založené na riziku umožňuje organizácii, aby určila faktory, ktoré by mohli zapríčiniť, že jej procesy a systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 sa odchýlia od plánovaných výsledkov a aby prijala preventívne riadiace činnosti na minimalizáciu negatívnych vplyvov a maximálne využívanie príležitosti, ak sa vyskytnú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.