Aktuality

certifikat ISO 9001

Najčastejšie otázky k ISO certifikácii

ISO certifikácia je proces, ktorým organizácia preukazuje, že spĺňa požiadavky medzinárodných štandardov vytvorených Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO). ISO je nezávislá, nezisková medzinárodná organizácia, ktorá vyvíja normy na zabezpečenie kvality, bezpečnosti, efektívnosti a interoperability produktov, služieb a systémov.

Čo je to ISO?

ISO je skratka pre Medzinárodnú organizáciu pre normalizáciu (International Organization for Standardization), je nezávislá, nevládna medzinárodná organizácia, ktorá vyvíja a publikuje medzinárodné normy.

Organizácia bola založená v roku 1947, organizácia vydala prvý štandard pod hlavičkou ISO v roku 1951 ako ISO/R 1:1951. ISO vznikla spojením dvoch vtedajších inštitúcií zaoberajúcich sa kvalitou, a to International Federation of National Standardizing Associations (ISA) a United Nations Standards Coordinating Committee (UNSCC). ISO organizácia má členské organizácie z viac ako 160 krajín, každá z týchto krajín je zastúpená jednou členskou organizáciou. Má viac ako 800 technických komisií (TC) a subkomisií (SC), ktoré sa starajú o vývoj noriem.

Niektorí autori tvrdia, že skratka ISO má pôvodnú podstatu v gréckom slove Isos, čiže „rovnaký“. Túto tézu však vyvracia jeden z prítomných na konferencii, Willy Kuert, slovami:

O tom nebola v Londýne ani zmienka…

(Latimer et. Al., 1997, s. 20, „There was no mention of that in London!“)

Organizácia ISO sa snaží zjednotiť a štandardizovať normy naprieč rôznymi priemyslami a sektormi na celom svete, čím sa usiluje o zjednodušenie medzinárodného obchodu a umožnenie spolupráce v rôznych technických a ekonomických oblastiach.

K  1.1.2024 publikovala už viac ako 25 000 medzinárodných noriem pokrývajúcich takmer všetky aspekty technológie a výroby. ISO organizácia má svoje sídlo v Ženeve vo Švajčiarsku.

Čo je to ISO certifikát?

ISO certifikát je oficiálny dokument vydaný certifikačným orgánom, ktorý potvrdzuje, že organizácia spĺňa požiadavky konkrétnej ISO normy. Tento certifikát slúži ako dôkaz toho, že systém manažmentu v organizácii bol skontrolovaný a schválený v súlade s medzinárodnými štandardmi ISO.

Hlavné charakteristiky ISO certifikátu:

 • potvrdenie súladu – ISO certifikát potvrdzuje, že organizácia dodržiava špecifické požiadavky a kritériá stanovené v ISO norme, pre ktorú bola certifikovaná,
 • platnosť a obnova – certifikát ISO je platný obvykle na obdobie troch rokov, pričom počas tohto obdobia sú vykonávané pravidelné dohľadové audity (ročné alebo polročné). Po uplynutí platnosti musí organizácia prejsť recertifikačným auditom,
 • medzinárodné uznanie -certifikát je uznávaný na medzinárodnej úrovni, čo môže byť výhodné pri obchodných vzťahoch s medzinárodnými partnermi a zákazníkmi,
 • špecifická norma – certifikát ISO je vydávaný pre konkrétnu normu (napr. ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 atď.), ktorá definuje špecifické požiadavky na systém manažmentu kvality, environmentálny manažment, informačnú bezpečnosť a podobne.

Čo je to ISO certifikácia?

ISO certifikácia je proces, ktorým organizácia preukazuje, že spĺňa požiadavky medzinárodných štandardov vytvorených Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO). ISO je nezávislá, nezisková medzinárodná organizácia, ktorá vyvíja normy na zabezpečenie kvality, bezpečnosti, efektívnosti a interoperability produktov, služieb a systémov.

ISO certifikácia je dôležitá z niekoľkých dôvodov:

 • kvalita a efektivita – pomáha organizáciám zabezpečiť vysokú kvalitu svojich produktov a služieb a optimalizovať svoje procesy,
 • dôvera zákazníkov – certifikácia zvyšuje dôveru zákazníkov a partnerov v organizáciu, keďže dokazuje, že spoločnosť dodržiava medzinárodne uznávané normy,
 • konkurencieschopnosť – pomáha zlepšiť konkurencieschopnosť na medzinárodných trhoch, kde je certifikácia podľa týchto noriem často požadovaná.

Ako získať ISO certifikát?

Proces získania certifikátov podľa ISO noriem zahŕňa niekoľko krokov:

 1. Príprava a školenie – organizácia sa oboznámi s požiadavkami normy a pripraví potrebnú dokumentáciu a procesy. Organizácia musí pochopiť požiadavky normy, pre ktorú chce získať certifikát,
 2. Implementácia – organizácia implementuje požiadavky normy do svojich systémov a procesov, zavedie všetky potrebné procesy a postupy do praxe.
 3. Interný audit – organizácia vykonáva interný audit na overenie, či sú splnené všetky požiadavky normy.
 4. Certifikačný audit – externý certifikačný orgán vykoná audit na overenie súladu s normou a preverí či organizácia naozaj spĺňa všetky požiadavky normy,
 5. Vydanie certifikátu – ak organizácia úspešne prejde certifikačným auditom, certifikačný orgán vydá ISO certifikát.
 6. Udržiavanie a zlepšovanie – organizácia musí pravidelne preukazovať dodržiavanie normy prostredníctvom dohľadových auditov a neustále zlepšovať svoje procesy.

Našim cieľom je „iso certifikát“ pre každú spoločnosť, ktorá splnila požiadavky danej normy na získanie certifikátu systému manažérstva kvality. Je potrebné zdôrazniť, že zisk ISO certifikátu – úspešná certifkácia systému manažérstva kvality podľa niektorej z ISO noriem, ako je napr. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 alebo norma ISO 27001 a pod. je len začiatok na dlhej ceste udržiavania zavedeného systému manažérstva kvality.

ISO certifikát je len „čerešničkou na torte“ a samotná certifikácia len vyvrcholením a úspešným zavŕšením implementácie požiadaviek normy do konkrétnej spoločnosti.

Jedným s cieľov je ponúknuť takú cenu za implementáciu systému kvality podľa noriem ISO – aká odráža finančné možnosti konkrétnej firmy. Cieľom je získať cenovú ponuku za certifikáciu ISO a vydanie ISO certifikátu za férovú cenu.

Naše motto je: ISO Certifikát lacno rýchlo a kvalitne..

Aká je cena ISO certifikátu? Aká je cena certifikátu kvality podľa ISO 9001?

Cena certifikácie podľa noriem ISO sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania systému kvality podľa noriem ISO. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje certifikát ISO takpovediac „zajtra“.

V žiadosti o ponuku vždy uvádzajte prosím presný počet pobočiek z dôvodu presnej cenovej kalkulácie (v prípade, že podnikáte len na jednom mieste, alebo pobočky neuvediete, automaticky pri tvorbe ponuky vychádzame z predpokladu, že pôsobíte len na jednom mieste a pobočky nemáte).

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém (napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO 14001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 + systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 + systému riadenia BOZP podľa ISO 45001 a podobne).

Cenová ponuka na vybudovanie systému kvality podľa ISO noriem a ISO certifikáciu musí odrážať všetky tieto faktory.

Dobre vybudovaný systém kvality podľa ISO noriem pretrvá „veky“ v prípade, že je seriózne zavedený, je udržiavaný, pravidelne preverovaný a organizácia zabezpečuje jeho zlepšovanie a zároveň odráža skutočné procesy, ktoré sa v organizácii dejú.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail, pričom uveďte základné informácie pre jej spracovanie v zmysle požiadaviek vo formulári – kontaktné informácie, o čo máte záujem – predmet certifikácie, počet zamestnancov, počet pobočiek, oblasť pôsobenia Vašej spoločnosti, iné podstatné informácie pre cenovú ponuku (čas do kedy potrebujete získať certifikát, očakávaná suma, ktorú ste do implementácie systému a jeho certifikácie investovať a iné informácie o Vašej spoločnosti, ktoré považujete za významné a potrebné ich uviesť).

Akákoľvek cenová ponuka od nás platí 2 mesiace od jej doručenia. Je to z dôvodu, aby ste mali zabezpečený dostatočný čas a priestor pre svoje rozhodovanie.