Aktuality

certifikat ISO 9001

Prečo vlastne ten certifikát ISO 9001? Čo to znamená certifikácia podľa ISO 9001?

Prečo naša spoločnosť potrebuje certifikát ISO 9001? Dobrá otázka. ISO 9001 je štandard systému manažérstva kvality (QMS) a prináša množstvo výhod pre každú spoločnosť, ktorá je ochotná požiadavky normy ISO 9001 implementovať do svojej firmy a ísť dlhodobo „touto cestou“. 

Čo to znamená certifikácia podľa ISO 9001?

Získanie certifikátu ISO 9001 znamená prejsť certifikačným auditom ISO 9001 vybranou certifikačnou organizáciou. Nižšie sú uvedené niektoré z tých základných dôvodov prečo je certifikácia podľa požiadaviek normy ISO 9001 tak rozšírená.

1. Naplnenie očakávaných a oprávnených požiadaviek zákazníka

Mnoho spoločností chce získať certifikát ISO 9001 len kvôli uspokojeniu jednej požiadavky zákazníka. Tá požiadavka je – preukážte sa nám v súťaži certifikátom ISO 9001.  

POZOR s rýchlou implementáciou systému riadenia kvality do Vašej spoločnosti. Majte na pamäti, že keď už niekto od mňa požaduje ISO 9001 certifikát – väčšinou vie aj to, že sa nedá „vyrobiť“ za jeden týždeň. Zákazník chce spoľahlivého a trvalo udržateľného dodávateľa a vie pochopiť, keď mu predložíte časový plán na získanie certifikátu ISO 9001 a akceptuje vysvetlenie, že proces implementácie do Vašej spoločnosti zaberie nejaký ten čas.

Kvalitná a dobrá implementácia systému manažérstva kvality sa Vám s dlhodobého hľadiska vždy oplatí viac.

2. Získajte viac zákaziek

Akonáhle získate certifikát podľa požiadaviek normy ISO 9001, môžete ho nielen využiť na marketingové účely, ale aj reagovať na žiadosti o cenové ponuky od spoločností, ktoré pokladajú certifikáciu podľa normy ISO 9001 za „povinnosť“ pre svojich dodávateľov a „vstupenku“ do svojich obstarávaní. Certifikácia ISO 9001 môže otvoriť nové trhy a tým aj zvýšiť Váš obrat.

3. Zlepšiť „kvalitu“ spoločnosti a výrobkov

Implementáciou systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001 ovplyvňujeme konkrétne ciele organizácie, dostávame pod kontrolu jednotlivé procesy, ktoré využívame v dennodennom živote, kvalita produktu, zvyšujeme efektívnosť zamestnancov a výkonnosť samotnej organizácie.

Norma ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky, ktorá bola revidovaná v roku 2015 má pomôcť podnikom zlepšiť rozvoj a celkovú výkonnosť, uľahčiť pochopiť rozdiel medzi klasickým a funkčným riadením.

Norma ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky sa viac zameriava sa na podnikateľský zámer organizácie a zvyšovanie výkonnosti organizácie. Zdôrazňuje procesný prístup, riziká a implementáciu cyklu PDCA (Demingov cyklus plánuj, urob, kontroluj, konaj) do procesov organizácie.

Štandard systému manažérstva kvality je o kvalite (naozaj!), takže, samozrejme, jedným z výsledkov prijatia implementácie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 by mala byť zvýšená úroveň „kvality pre celú organizáciu“ – každý proces a každý produkt . Existuje mnoho definícií „kvality“, ale Philip Crosby a Joseph Juran poskytujú dve z najlepších.

Crosby to definoval ako „súlad s požiadavkami“; Juran to nazval „vhodnosť na použitie“. 

Dobre navrhnutý, efektívne implementovaný systém manažérstva kvality ISO 9001 nastaví Vašu spoločnosť na cestu neustáleho zlepšovania a zvyšovania „kvality“.

4. Zvýšte spokojnosť zákazníkov

Kvalita znamená, že všetko, čo vyrobíte, bude fungovať tak, ako očakávajú vaši zákazníci. Splníte nielen ich deklarované požiadavky , ale splníte aj tie ostatné – mnohokrát nevyslovené požiadavky.

Dobre implementovaný systém manažérstva kvality tiež znamená oveľa menej sťažností a reklamácii, a ak sa aj vyskytnú ich efektívne, štandardizované a rýchle riešenie

Ak váš systém manažérstva kvality funguje správne, mali by ste vedieť, čo vaši zákazníci očakávajú a mali by ste to aj poskytovať, výsledkom čoho je zvýšená spokojnosť zákazníkov .

5. Popíšte, pochopte a komunikujte svoje firemné procesy

Norma ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky stanovuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ktorý môže organizácia využiť, aby uspokojila zákazníka.

Norma ISO 9001 vyžaduje, aby ste identifikovali a opísali svoje procesy aj pomocou vhodných ukazovateľov výkonnosti a cieľov, ktorých účelom je lepšie riadiť a kontrolovať vaše procesy. 

Ciele kvality tvoria stred vášho systému.

Ak sa poctivo pokúsite splniť požiadavky normy ISO 9001 dozviete sa viac o svojom podnikaní.

6. Rozvíjajte profesionálnu kultúru s lepšou morálkou zamestnancov

Implementácia systému manažérstva kvality ISO 9001 môže posilniť postavenie zamestnancov . Váš systém manažérstva kvality budovaný podľa požiadaviek normy ISO 9001 im poskytne jasné očakávania (ciele kvality a popisy práce), nástroje na vykonávanie ich práce (postupy a pracovné pokyny) a rýchlu spätnú väzbu o ich výkone, ktorú možno vykonať (výkonnostné ukazovatele).

Výsledok? Trvalo sa zlepšujúca firemná kultúra a kompetentný personál!

7. Zlepšite efektivitu, znížte plytvanie a ušetrite peniaze

Systém manažérstva kvality ISO 9001 nie je dokonalý; žiadny proces a nikto nie je dokonalý. 

Prečo by inak norma mala článok „neustále zlepšovanie“?

Dobre implementovaný systém riadenia kvality podľa požiadaviek ISO 9001 umožňuje vašej spoločnosti priblížiť sa k dokonalosti. Keď sa vaše procesy zlepšia, stanú sa konzistentnejšie a dosiahnete svoje ciele s väčšou pravidelnosťou, uvidíte hmatateľné výsledky. 

Váš „procesný odpad“ sa zníži. „Odpad“ sú navždy stratené peniaze. Odpad vzniká v dôsledku nízkej kvality a neefektívnosti. Neefektívnosť vyplýva z variácií a nekonzistentných procesov. Znížte variácie, zlepšite konzistenciu a budete mať menej odpadu…a viac peňazí. 

Prečo teda vlastne ten certifikát ISO 9001? A čo to vlastne to ISO je?

Požiadavky tejto normy sú všeobecné a použiteľné vo všetkých organizáciách bez ohľadu na ich druh, veľkosť a poskytované produkty. Je založená na zásadách manažérstva kvality a pribudla aj samostatná kapitola a to myslenie založené na rizikách, ktorá uľahčí pochopenie významu riadenia rizík, ktoré sa často vyskytujú v organizáciách.

ISO 9001 je celosvetová norma vydaná Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) so sídlom vo Švajčiarsku. ISO 9001 v súčasnosti používa viac ako  5 miliónov organizácií na celom svete! 

Organizácia bola založená s víziou zasadiť sa o ľahšie koordinovanie a integráciu noriem na medzinárodnej úrovni. K tejto vízii organizácia prispôsobila svoj predmet činnosti, ktorým pokrýva oblasť tvorby a publikácie normatívnych dokumentov.

Organizácia vydala prvý štandard pod hlavičkou ISO v roku 1951 (ISO, n.d.).

Pre samotný vznik organizácie bol určujúci priebeh a výsledok konferencie vnútroštátnych normalizačných orgánov vo februári roku 1946 v Londýne. Dvanásťdňovej konferencie sa zúčastnilo 65 delegátov reprezentujúcich 25 krajín, pričom výsledkom rozsiahlych rokovaní bolo rozhodnutie v prospech založenia inštitúcie s názvom International Organization for Standardization, skrátene ISO.

Niektorí autori tvrdia, že skratka ISO má pôvodnú podstatu v gréckom slove Isos, čiže „rovnaký“. Túto tézu však vyvracia jeden z prítomných na konferencii, Willy Kuert, slovami:

„O tom nebola v Londýne ani zmienka“ (Latimer et. Al., 1997, s. 20, preklad autorky z pôvodného znenia: „There was no mention of that in London!“).

Oficiálne organizácia vznikla o rok neskôr, teda roku 1947. ISO vznikla spojením dvoch vtedajších inštitúcií zaoberajúcich sa kvalitou, a to International Federation of National Standardizing Associations (ISA) a United Nations Standards Coordinating Committee (UNSCC) (Latimer et al., 1997) .

Ako zaviesť ISO 9001 do života mojej firmy? Ako získať certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001?

Proces získania uvedeného certifikátu môžeme rozdeliť na dve etapy.

Prvá etapa – zavádzanie systému kvality

V prvej etape je potrebné systém vybudovať, čo predstavuje vypracovanie dokumentácie a zavedenie systému do praxe. Práve táto etapa je z hľadiska dlhodobého fungovania systému mimoriadne dôležitá a preto sa obvykle realizuje v spolupráci s externými konzultantmi. 

Druhá etapa – certifikácia systému kvality

V druhej etape nezávislý certifikačný orgán v rámci previerky overí plnenie požiadaviek normy ISO 9001 a rozhodne o udelení certifikátu. Certifikačné orgány nevykonávajú poradenskú činnosť. Sú nezávislé na poradenských organizáciách.

Certifikát kvality podľa ISO noriem (ISO 9001,ISO 14 001, ISO 45 001 atď) je platný tri roky a po tomto období sa musí obnoviť, pričom sa opäť preveruje plnenie požiadaviek normy. Počas trojročného obdobia navštevuje certifikačný orgán spoločnosť obvykle v ročných intervaloch a v rámci krátkych previerok opäť overuje funkčnosť systému.

Na základe analýzy súčasného stavu firmy odporučia pracovníci poradenskej spoločnosti optimálny postup na zavedenie systému kvality do Vašej firmy. Základný – ideálny harmonogram prác má štandardnú formu v zmysle ponukového konania

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.