Aktuality

ISO 45001 – Systém manažérstva BOZP. Pozor blíži sa koniec prechodného obdobia!

Zavedenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) predstavuje pre ľubovoľnú organizáciu v sektore priemyslu a služieb rámec na manažérstvo rizík a príležitostí BOZP, ako aj prostriedok vybudovať stabilný základ pre plnenie vlastných cieľov v oblasti BOZP a to predchádzať pracovným úrazom a poškodeniu zdravia pracovníkov a poskytnúť bezpečné a zdravé pracovisko.

Zavedený systém manažérstva BOZP umožní organizácii eliminovať nebezpečenstvá a minimalizovať riziká BOZP prijatím efektívnych preventívnych ochranných opatrení. Organizácia zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov a ďalších osôb, ktoré môžu byť ovplyvnené jej činnosťami.

Systém manažérstva BOZP môže byť efektívnejší a účinnejší, ak sa včas prijímajú opatrenia na zvládanie príležitostí na zlepšovanie výkonnosti BOZP. Veľký význam má plnenie všetkých právnych a legislatívnych dokumentov v oblasti BOZP vypracovaných pre všetky organizácie a osobitne pre stavebné. 

Najvýznamnejšou normou zameraných na manažérstvo BOZP je práve v týchto dňoch vydaná STN ISO 45001:2019. Preukázaným splnením požiadaviek tejto normy môže organizácia získať medzinárodne platný certifikát.

Cieľom tohto článku je predstaviť hlavné črty aktuálne platnej normy STN ISO 45001:2019 s dôrazom na nové pojmy a požiadavky v nej obsiahnuté a tiež vysvetliť hlavné rozdiely medzi touto normou a jej predchádzajúcim vydaním –STN OHSAS 18001:2009.

International Organization for Standardization (ISO) vydala novú normu ISO 45001:2018v marci 2018. Zavŕšil sa tak vyše 3-ročný revízny proces, na ktorom participovalo 81 krajín sveta, za účasti expertov z podnikateľského, vládneho aj akademického sektora. Slovenská verzia – STN ISO 45001:2019 (tab. 1) vyšla začiatkom februára tohto roka.

Norma STN ISO 45001:2019 je založená na procesnom prístupe, ktorý zahŕňa cyklus PDCA (Plánuj – Urob – Kontroluj – Konaj) s uvažovaním založenom na bezpečnostnom riziku.

ISO 9001Aktuálna normaPredchádzajúca norma
Originálne vydanieISO 45001:2018OHSAS 18001:2008
Slovenská verziaSTN EN ISO 45001:2019STN OHSAS18001:2009
Tab. 1: Aktuálna a predchádzajúca norma ISO 45001:2018 a STN OHSAS 18001:2009

Procesný prístup umožňuje organizácii, aby plánovala jej procesy a ich vzájomné prepojenie. Cyklus PDCA umožňuje, aby organizácia zabezpečila, že jej procesy sa primerane riadia, majú dostatočné zdroje a že určujú a realizujú príležitosti na zlepšovanie v oblasti BOZP.

Uvažovanie založené na bezpečnostnom riziku umožňuje organizácii, aby určila faktory, ktoré by mohli zapríčiniť, že jej procesy a systém manažérstva BOZP sa odchýlia od plánovaných výsledkov a aby prijala preventívne riadiace činnosti na minimalizáciu negatívnych vplyvov a maximálne využívanie príležitostí v oblasti BOZP, ak sa vyskytnú.

Dôvod vydania STN ISO 45001:2019

Vydanie novej normy STN ISO 45001:2019 reflektuje aktuálnu situáciu v podnikateľskom a spoločenskom prostredí. Zohľadňuje súčasné fenomény ako je globalizácia, komplexnosť podnikateľského prostredia, existenciu zložitých sietí dodávateľských reťazcov, ako aj vzrastajúci význam služieb.

Cieľom pri vytváraní novej normy bolo zabezpečiť užšie prepojenie manažérstva BOZP s celkovou stratégiou spoločnosti, snaha o uspokojenie potrieb všetkých zainteresovaných strán, zohľadnenie kontextu organizácie a tiež poskytnutie rámca pre integráciu ISO 45001 s ostatnými normami pre manažérske systémy (napríklad  systém manažérstva kvality podľa STN ISO 90001:2016  a systém manažérstva environmentu podľa STN ISO 14001:2016).

Hlavné črty STN ISO 45001:2019

Medzi najvýraznejšienové črty aktuálnej normy STN ISO 45001:2019 môžeme zaradiť tieto:

  1. Aplikácia PDCA cyklu (Plan – Do – Check– Act) pri systéme manažérstva BOZP (obr. 1).
  2. Väčšia kompatibilita STN ISO 45001:2019  s ostatnými normami systému riadenia.
  3. Vyššia previazanosť na všeobecný systém riadenia organizácie a na jej strategické smerovanie. Norma vyžaduje intenzívnejšie zapojenie top manažmentu do tvorby politiky a cieľov BOZP.
  4. Požiadavky normy sa oproti očakávaniam vyznačujú nižšou mierou konkrétnosti v oblasti definovania právomocí a povinností.
  5. Norma vyžaduje užšie prepojenie systému manažérstva BOZP s reálnou prevádzkou organizácie s cieľom zamedziť byrokratickému prístupu k zavedeniu systému manažérstva BOZP a vnímaniu tohto systému len za účelom dosiahnutia certifikátu.
  6. Zavedenie systému riadenia bezpečnostných rizík, ktorý organizácii pomáha identifikovať riziká ako aj príležitosti v oblasti BOZP a na základe toho určiť hlavné priority pre elimináciu a minimalizáciu bezpečnostných rizík.

Porovnanie s pôvodnou normou

Prehľad najvýznamnejších rozdielov medzi aktuálnou a predchádzajúcou normou STN OHSAS 18001:2009:

  1. Preskúmanie systému manažérstva BOZP manažmentom sa už nevykonáva raz ročne, ale je to stála súčasť života firmy. V norme STN ISO 45001:2019 sa preskúmanie manažmentom nachádza v kapitole 9Hodnotenie výkonnosti.
  2. V norme STN ISO 45001:2019 už nie je definovaná funkcia Predstaviteľ manažmentu pre systém manažérstva BOZP. Jeho povinnosti a náplň činnosti prechádzajú na manažment organizácie, na čele s generálnym riaditeľom. V praxi však bude možné poveriť určitého zamestnanca úlohami súvisiacimi s procesom zavedenia a udržiavania systému manažérstva BOZP v úzkej nadväznosti na bezpečnostného technika.
  3. Norma STN ISO 45001:2019 nepožaduje ako povinnú Príručku systému manažérstva BOZP.
  4. Norma STN ISO 45001:2019 nepozná pojmy Dokument a Záznam. Namiesto nich sa stretávame s pojmom Zdokumentovaná informácia – požadovaná informácia, ktorá má byť organizáciou riadená a udržiavaná, vrátane nosiča, na ktorom je obsiahnutá.
Rozdielne členenie kapitol aktuálnej a predchádzajúcej normy je znázornené v tabuľke 2.

Platnosť certifikátu STN OHSAS 18001:2009

International Accreditation Forum stanovilo 3-ročné prechodné obdobie od publikácie normy. Prechodné obdobie predstavuje čas, v rámci ktorého je potrebné zaviesť nové alebo zmenené požiadavky normy STN ISO 45001:2019 do existujúcich systémov manažérstva.

Prechodné obdobie končí 12.3.2021 (Obr. 2). Do tohto dátumu zostáva v platnosti certifikát získaný podľa pôvodnej normy STN OHSAS 18001:2009. Od 13.3.2021 bude v platnosti už len nová norma ISO 45001:2018 (STN EN ISO 45001:2019).

Záverom

Norma STN ISO 45001:2019 obsahuje viac požiadaviek v porovnaní s predošlým vydaním. Zároveň však poskytuje väčšiu voľnosť pri ich napĺňaní. Znenie normy možno považovať za krok vpred – je prehľadná, reflektuje aktuálnu situáciu v podnikateľskom prostredí a jej štruktúra je kompatibilná s ostatnými manažérskymi systémami, najmä systémom manažérstva kvality (STN EN ISO 9001:2016) a systémom manažérstva environmentu (STN EN ISO 14001:2016).

Všetky tieto tri manažérske normy majú rovnakú štruktúru kapitol, čo umožňuje vytvoriť integrovaný manažérsky systém kvality, environmentu a BOZP. Úspech systému manažérstva BOZP závisí od vodcovstva, záväzku a spoluúčasti všetkých úrovní a funkcií organizácie, pridelenia nevyhnutných zdrojov, politiky a cieľov BOZP, dodržiavania právnych a ďalších požiadaviek,  efektívneho riadenia bezpečnostných rizík, dôsledného monitorovania a hodnotenia výkonnosti systému manažérstva BOZP a integrácie tohto systému do podnikateľských procesov organizácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.