Aktuality

EMAS história

EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (Eco-Management and Audit Scheme) je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie.

Jeho význam v súčasnom kontexte globálnych environmentálnych výziev a zvýšenej spoločenskej zodpovednosti firiem je nepopierateľný. Schéma EMAS poskytuje organizáciám systematický rámec na riadenie environmentálnych otázok, ktorý presahuje legislatívne požiadavky a podporuje trvalo udržateľný rozvoj.

EMAS má svoje korene v 90. rokoch 20. storočia, keď Európska únia začala intenzívnejšie zameriavať svoju politiku na ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj. Cieľom bolo vytvoriť nástroj, ktorý by organizáciám pomohol systematicky zlepšovať ich environmentálnu výkonnosť a zároveň zvýšil transparentnosť ich činností voči verejnosti.

Začiatky EMAS

Prvá verzia EMAS bola zavedená nariadením (ES) č. 1836/93, ktoré vstúpilo do platnosti v roku 1995. Tento prvotný systém bol určený výhradne pre priemyselný sektor a jeho cieľom bolo podporiť priemyselné podniky v zavádzaní efektívnych systémov environmentálneho manažérstva. Zavedenie EMAS predstavovalo prelom v prístupe k environmentálnemu manažmentu, keďže dovtedy existovali len obmedzené možnosti na systematické zlepšovanie environmentálnych postupov v rámci organizácií.

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS II

S cieľom rozšíriť pôsobnosť a zefektívniť systém, Európska komisia v roku 2001 prijala nariadenie (ES) č. 761/2001, známe ako EMAS II. Táto verzia otvorila dvere pre všetky sektory hospodárstva vrátane verejného sektora, čím sa EMAS stal prístupným pre širšie spektrum organizácií. EMAS II zaviedol aj povinnosť zverejňovania environmentálnych vyhlásení, čo prispelo k zvýšeniu transparentnosti a dôveryhodnosti systému.

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS III

EMAS  - schéma pre environmentálny audit
EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

EMAS III, posledná revízia nariadenia EMAS, ktorá nadobudla účinnosť 11. januára 2010, a ktorej prílohy boli aktualizované v auguste roku 2017, robí zo schémy EMAS najdôveryhodnejší a najsilnejší nástroj na trhu v oblasti systémov manažérstva environmentu. Okrem požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001 je schéma EMAS doplnená niekoľkými prvkami navyše. Najnovšia verzia, EMAS III, bola prijatá nariadením (ES) č. 1221/2009. EMAS III priniesol niekoľko významných zmien a vylepšení:

  • integrácia normy ISO 14001 – EMAS III uznal normu ISO 14001 ako základ pre systém environmentálneho manažérstva, čím sa zjednodušil proces certifikácie pre organizácie, ktoré už túto normu využívali,
  • medzinárodná pôsobnosť – EMAS III umožnil registráciu organizácií mimo Európskej únie, čím sa systém stal globálne prístupným,
  • zjednodušenie administratívnych postupov – nové pravidlá zjednodušili administratívne postupy a znížili byrokratickú záťaž pre organizácie,
  • zlepšená transparentnosť- zavedenie pravidelných a aktualizovaných environmentálnych vyhlásení, ktoré musia byť overené nezávislým environmentálnym overovateľom.

Hodnotenie a zlepšovanie environmentálnej výkonnosti

Jedným z hlavných prínosov EMAS je jeho zameranie na neustále zlepšovanie environmentálnej výkonnosti. Organizácie, ktoré sa zúčastňujú tejto schémy, sú povinné pravidelne prehodnocovať svoje environmentálne ciele a implementovať opatrenia na ich dosiahnutie. Tento proces zahŕňa počiatočné environmentálne preskúmanie, zavedenie systému environmentálneho manažérstva v súlade s normou ISO 14001, pravidelné interné audity a vypracovanie environmentálneho vyhlásenia, ktoré je overené nezávislým environmentálnym overovateľom.

Transparentnosť a dôveryhodnosť

Jedným z kľúčových aspektov EMAS je jeho dôraz na transparentnosť. Organizácie musia zverejniť svoje environmentálne vyhlásenia, ktoré obsahujú podrobné informácie o ich environmentálnej výkonnosti a dosiahnutých výsledkoch. Týmto spôsobom schéma podporuje dôveryhodnosť a umožňuje verejnosti, zákazníkom a ostatným zainteresovaným stranám získať jasný obraz o environmentálnych aktivitách a záväzkoch organizácie. Táto transparentnosť je zásadná pre budovanie dôvery a pozitívnej reputácie na trhu.

Konkurenčná výhoda a trvalo udržateľný rozvoj

V dnešnej dobe, keď zákazníci, investori a partneri stále viac uprednostňujú environmentálne zodpovedné firmy, môže byť registrácia v EMAS významnou konkurenčnou výhodou. Certifikácia / environmentálne overovanie podľa schémy EMAS nielenže preukazuje záväzok organizácie k ochrane životného prostredia, ale tiež signalizuje jej pripravenosť na budúce environmentálne výzvy a schopnosť prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju.

Od svojho vzniku sa EMAS stal dôležitým nástrojom pre organizácie, ktoré chcú aktívne riadiť a zlepšovať svoje environmentálne výkony. Rôzne verzie EMAS reflektovali meniace sa potreby a výzvy, čím sa systém stal flexibilnejším a prístupnejším. EMAS dnes predstavuje robustný rámec pre environmentálne manažérstvo, ktorý podporuje trvalo udržateľný rozvoj a zvyšuje dôveryhodnosť organizácií voči verejnosti.

Súčasný stav a budúcnosť EMAS

Dnes je environmentálne overovanie podľa schémy EMAS uznávaným a rešpektovaným systémom environmentálneho manažérstva a auditu, ktorý využívajú tisíce organizácií po celom svete. S rastúcim dôrazom na udržateľnosť a ochranu životného prostredia je pravdepodobné, že význam EMAS bude v budúcnosti naďalej rásť. Organizácie, ktoré sa zaviazali k dodržiavaniu požiadaviek EMAS, získavajú významné výhody, ako je lepšia environmentálna výkonnosť, zvýšená transparentnosť a konkurenčná výhoda na trhu.

EMAS pokračuje vo svojej misii podporovať environmentálne povedomie a zlepšovanie environmentálnych postupov, čím prispieva k udržateľnému rozvoju a ochrane našej planéty pre budúce generácie.

EMAS je robustný a efektívny nástroj pre environmentálne manažérstvo a audit, ktorý podporuje organizácie v ich úsilí o zlepšovanie environmentálnej výkonnosti a transparentnosti. Napriek určitým výzvam je jeho význam a prínos pre trvalo udržateľný rozvoj a budovanie dôveryhodnosti organizácií nespochybniteľný. V kontexte rastúcich environmentálnych výziev a zvýšenej spoločenskej zodpovednosti firiem sa schéma EMAS javí ako neoceniteľný nástroj pre tých, ktorí chcú ísť nad rámec legislatívnych požiadaviek a aktívne prispievať k ochrane životného prostredia.

Hlavné právne predpisy Európskej únie a Slovenskej republiky pre schému EMAS (po kliknutí si ich môžete stiahnuť)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit – EMAS III.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1505 ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/2026, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Zákon NR SR č. 351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.