Aktuality

metrologia ISO 9001

Metrológia v systémoch riadenia kvality podľa ISO 9001

Metrológia je zásadnou súčasťou procesov riadenia kvality a zaručuje presnosť, spoľahlivosť a správnosť meraní. V systémoch riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2015 resp. na Slovensku platnej normy STN EN ISO 9001: 2016 „Systém manažérstva kvality. Požiadavky“ (slovenský ekvivalent normy ISO 9001:2015) je metrológia dôležitým aspektom zabezpečenia správnosti a spoľahlivosti meraní.

Kľúčové body metrológie v týchto systémoch zahŕňajú:

 1. Meracie metódy a postupy: Podľa požiadaviek normy ISO9001:2015 by ste mali mať definované a dokumentované meracie metódy a postupy pre meranie výrobkov, služieb a procesov. Tieto metódy a postupy by mali byť vhodné, spoľahlivé a zodpovedajúce požiadavkám noriem a štandardov.
 2. Kalibráciu meracích zariadení: Meracie zariadenia používané v organizácii by mali byť kalibrované podľa stanovených kalibračných postupov a v pravidelných intervaloch. Kalibrácia zabezpečuje, že meracie zariadenia sú presné a poskytujú spoľahlivé výsledky.
 3. Správu meracích zariadení: Podľa požiadaviek normy ISO9001:2015 by ste mali mať systém na správu meracích zariadení. To zahŕňa evidenciu meracích zariadení, plánovanie a sledovanie kalibrácií, údržbu a opravy meracích zariadení, a tiež zabezpečenie, že meracie zariadenia sú dostupné, v dobrom stave a vhodne používané.
 4. Kontrolu výsledkov meraní: Podľa požiadaviek normy ISO9001:2015 by ste mali mať proces na kontrolu výsledkov meraní a ich vyhodnocovanie. Tento proces by mal zahŕňať overovanie správnosti a spoľahlivosti výsledkov, identifikáciu prípadných odchýlok a riešenie akýchkoľvek nedostatkov alebo nezrovnalostí.
 5. Audit metrológie: Audit metrológie je dôležitým nástrojom na hodnotenie a overovanie správnosti a účinnosti metrológie v systéme riadenia kvality. Týmto auditom sa zabezpečuje, že metrológia je správne implementovaná a dodržiavaná v organizácii.

Dodržiavanie týchto kľúčových bodov Vám zabezpečí, že máte k dispozícii udržateľné procesy týkajúce sa metrológie a dosahujete presnosť a spoľahlivosť vo svojich meraniach. Norma ISO 9001:2015 sa metrológii venuje v článku normy 7.1.5 Zdroje monitorovania a merania.

Metrológia v systémoch riadenia podľa ISO 9001:2015 a súlad so Zákonom o metrológii

Dňa 09. februára 2022 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (jednoducho len „zákon o metrológii“).  Tento zákon na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania a meradiel v oblasti metrológie upravuje:

 • pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti metrológie,
 • meraciu jednotku a jej používanie,
 • skupiny meradiel,
 • požiadavky na národný etalón a podmienky jeho realizácie a uchovávania a dohľad nad národným etalónom,
 • certifikovaný referenčný materiál a certifikáciu referenčného materiálu,
 • požiadavky na určené meradlo,
 • použitie určeného meradla a použitie povinne kalibrovaného meradla,
 • práva a povinnosti výrobcu a dovozcu určeného meradla,
 • práva a povinnosti používateľa určeného meradla,
 • práva a povinnosti používateľa povinne kalibrovaného meradla,
 • požiadavky na spotrebiteľské balenie,
 • povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu spotrebiteľského balenia,
 • spôsob metrologickej kontroly určeného meradla a kalibráciu povinne kalibrovaného meradla a osoby, ktoré môžu vykonávať metrologickú kontrolu a kalibráciu,
 • podmienky úradného merania,
 • požiadavky a spôsob udeľovania spôsobilosti v oblasti metrológie,
 • požiadavky na dezignovanú organizáciu,
 • autorizačné požiadavky a povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby,
 • registračné požiadavky a povinnosti registrovanej osoby,
 • dozor nad dodržiavaním tohto zákona,
 • ukladanie pokút,
 • vzťah Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) k zahraničiu a informačnú povinnosť úradu.

Norma ISO 9001:2015 v článku 7.1.5 Zdroje monitorovania a merania upozorňuje na potrebu:

 1. Zabezpečiť, že máte k dispozícii zdroje potrebné na monitorovanie a meranie, ktoré sú relevantné pre jej procesy a výstupy.
 2. Identifikovať a zabezpečiť vhodné meracie zariadenia a zdroje, ktoré sú potrebné pre správne vykonávanie monitorovania a merania.
 3. Zabezpečiť, že zdroje monitorovania a merania sú dostatočne kalibrované a overené, aby zaručili správnosť a spoľahlivosť výsledkov meraní.
 4. Udržiavať prostredie pre monitorovanie a meranie, ktoré je primerané a zabezpečuje správne fungovanie meracích zariadení.

Tieto body sú významne v zhode s platnou legislatívou a zdôrazňujú dôležitosť zdrojov potrebných na monitorovanie a meranie v rámci systému riadenia kvality, vhodných meracích zariadení, ktoré sú v zmysle zákona, ale aj v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 pripravené na použitie – overené alebo kalibrované, udržiavané a chránené a je možné zabezpečiť sledovateľnosť merania a to aj spätne.

Je dôležité, aby ste mali k dispozícii vhodné zdroje, ako sú zariadenia, ľudské zdroje a infraštruktúra, na zabezpečenie správnosti, presnosti a spoľahlivosti monitorovania a merania.

Identifikácia a zabezpečenie vhodných meracích zariadení

Identifikácia a zabezpečenie vhodných meracích zariadení a zdrojov pre správne vykonávanie monitorovania a merania je dôležitým krokom v rámci systému riadenia kvality budovaného podľa normy ISO 9001:2015. Čo všetko by ste v rámci procesu implementácie požiadaviek článku 7.1.5 Zdroje monitorovania a merania normy ISO 9001:2015 mali zabezpečiť?

 1. Identifikáciu meracích potrieb: Mali by ste preskúmať svoje procesy, výstupy a požiadavky na meranie a monitorovanie. To by malo zahrnúť identifikáciu parametrov, ktoré sa majú monitorovať a merať, a požadovanú presnosť meraní. Tieto požiadavky by mali byť zodpovedajúce normám, špecifikáciám a požiadavkám zákazníkov.
 2. Vyhodnotiť existujúce zdroje: Mali by ste posúdiť existujúce zdroje, ktoré máte k dispozícii, vrátane existujúcich meracích zariadení a ľudských zdrojov. Je dôležité zvážiť, či tieto zdroje sú dostatočné na splnenie identifikovaných meracích potrieb.
 3. Vybrať vhodné meracie zariadenia: Ak existujúce zdroje nie sú dostatočné alebo nevyhovujú Vašim potrebám, je potrebné vybrať vhodné meracie zariadenia. Pri výbere je potrebné zvážiť technické špecifikácie zariadení, ich schopnosť vyhovieť požiadavkám na presnosť meraní a spôsob ich použitia v organizácii.
 4. Zabezpečiť overenie a kalibráciu: Vybrané meracie zariadenia by mali byť overené a kalibrované, aby sa zabezpečila ich správnosť a spoľahlivosť. Kalibrácia by mala byť vykonávaná v súlade s kalibračnými postupmi a v pravidelných intervaloch podľa noriem a štandardov. Overenie zahŕňa porovnanie výsledkov meraní so známymi referenčnými hodnotami.
 5. Zabezpečiť dostupnosť meradiel a ich údržby: Mali by ste zabezpečiť, že meracie zariadenia sú správne udržiavané a dostupné pre potreby monitorovania a merania. To zahŕňa plánovanie údržby, opravy, náhradné diely a prípadnú kalibráciu zariadení.
 6. Zabezpečiť dokumentáciu a sledovanie: Mali by ste správne dokumentovať všetky meracie zariadenia a ich technické špecifikácie. Tiež je dôležité udržiavať evidenciu kalibrácií, overení a iných relevantných údajov o meracích zariadeniach. Sledovanie a aktualizácia týchto údajov je dôležité pre správne riadenie procesu metrológie vo Vašej organizácii.

Kalibrácia a overovanie

Zabezpečenie dostatočnej kalibrácie a overenia zdrojov na monitorovanie a merania je kritické pre zaručenie správnosti a spoľahlivosti výsledkov meraní. Čo je pri tom dôležité?

 1. Stanovenie kalibračného plánu: Mali by ste si vypracovať kalibračný plán, ktorý definuje frekvenciu a metódy kalibrácie pre rôzne typy meracích zariadení. Kalibračný plán by mal byť založený na požiadavkách noriem, špecifikáciách a legislatívnych požiadavkách. V kalibračnom pláne by sa mali stanoviť aj odpovedajúce tolerancie a prípustné odchýlky.
 2. Výber spoľahlivých kalibračných laboratórií: Mali by ste vybrať spoľahlivé kalibračné laboratórium, ktoré má potrebné akreditácie a odbornú spôsobilosť pre kalibráciu daného typu meracích zariadení. Je dôležité, aby kalibračné laboratórium používalo referenčné štandardy a metódy kalibrácie, ktoré sú v súlade s medzinárodnými normami.
 3. Realizácia kalibrácie: Meracie zariadenia by mali byť pravidelne odosielané na kalibráciu do špecializovaných laboratórií alebo môžu byť kalibrované vlastnými internými kalibračnými laboratóriami. Kalibrácia by sa mala vykonávať v súlade s kalibračnými postupmi a metódami určenými v kalibračnom pláne. Kalibračné certifikáty (listy) by mali byť dostatočne dokumentované a uchované pre budúce overovanie.
 4. Overovanie správnosti meraní: Mali by ste pravidelne overovať správnosť meraní po kalibrácii alebo po vykonaní meraní. To sa dá dosiahnuť porovnaním meracích výsledkov so známymi referenčnými hodnotami alebo využitím dvojitého merania. Ak sa zistia nezrovnalosti, je dôležité vykonať nevyhnutné korekčné opatrenia a dokumentovať ich.
 5. Vedenie evidencie kalibrácií a overení: Mali by ste si viesť dokumentáciu o všetkých kalibráciách a overeniach, vrátane kalibračných certifikátov, dát o výsledkoch meraní a prípadných korekciách. Tieto záznamy by mali byť dostupné a udržiavané pre potreby auditov a kontroly.

Je dôležité, aby ste si jasne zadefinovali proces kalibrácie a overovania, ktorý zahŕňa harmonogram kalibrácií, výber vhodných kalibračných miest, vykonanie kalibrácií, overovanie správnosti meraní a správu evidencie.

Spôsobilosť v oblasti metrológie na Slovensku

„Spôsobilosť v oblasti metrológie preveruje ústav na náklady žiadateľa a osvedčuje ju vydaním dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie. Preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie sa vykoná skúškou preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie na predmet činnosti a na daný druh určeného meradla, ktoré žiadateľ o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie požadoval preveriť a osvedčiť“ (ustanovenie § 29 ods. 1 zákona o metrológii).

„Ústav vykoná skúšku preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie v lehote  60 dní odo dňa doručenia žiadosti o preverenie spôsobilosti v oblasti metrológie“ (ustanovenie § 29 ods. 2 zákona o metrológii). „Ústav vydá doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie najneskôr do 15 dní od úspešného preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie, pričom v doklade o spôsobilosti v oblasti metrológie sa uvedie dátum úspešného preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie“ (ustanovenie § 29 ods. 3 zákona o metrológii).

„Platnosť dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie je päť rokov od preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie, pričom v doklade o spôsobilosti v oblasti metrológie sa uvedie dátum úspešného preverenia spôsobilosti v oblasti metrológie“ (ustanovenie § 29 ods. 4 zákona o metrológii). „Dokladom o spôsobilosti v oblasti metrológie je (A) doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zodpovedného zástupcu autorizovanej osoby, (B) doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie fyzickej osoby, ktorá vykonáva overenie určeného meradla, (C) doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie fyzickej osoby, ktorá vykonáva úradné meranie alebo (D) doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie zástupcu registrovanej osoby“ (ustanovenie § 29 ods. 5 zákona o metrológii).

Aký je význam metrológie v systémoch manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015

Metrológia hrá dôležitú úlohu v systémoch manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. Jej význam spočíva v zabezpečení správnosti, spoľahlivosti a presnosti meraní, čo je kľúčové pre úspešné riadenie kvality v organizácii. Hlavné aspekty metrológie v systémoch kvality podľa ISO 9001:2015:

 1. Správnosť meraní: Metrológia zabezpečuje, že merania vykonávané v rámci systému manažérstva kvality sú správne a presné. Správnosť meraní je dôležitá pre overenie, či produkty, služby a procesy organizácie spĺňajú požadované špecifikácie a normy. Presné merania umožňujú objektívne posúdenie kvality výstupov a identifikáciu potenciálnych nedostatkov.
 2. Dôvera v merania: Metrológia pomáha vytvoriť dôveru v merania organizácie. Keď sú zabezpečené správne kalibrácie, overenia a použitie vhodných metód merania, výsledky meraní sú spoľahlivé a konzistentné. Toto zvyšuje dôveru zákazníkov, dodávateľov a ostatných zainteresovaných strán v kvalitu výrobkov, služieb a procesov organizácie.
 3. Identifikácia odchýlok: Metrológia pomáha identifikovať odchýlky v meraniach a výsledkoch, čo umožňuje organizácii rýchlo reagovať a prijať korekčné opatrenia. Ak je metrológia riadne implementovaná, môže odhaliť nepresnosti, nezrovnalosti alebo nesprávnosti v meraniach a výsledkoch, čím organizácii umožní odstrániť príčiny problémov a zlepšiť svoje procesy.
 4. Zlepšovanie procesov: Metrológia poskytuje organizácii údaje a informácie, ktoré môžu byť využité na zlepšenie procesov riadenia kvality. Analyzovanie výsledkov meraní môže odhaliť trendy, vzorce a oblasti, kde je potrebné zlepšenie. Na základe týchto informácií môže organizácia prijať opatrenia na optimalizáciu procesov a dosiahnutie lepšej kvality výstupov.
 5. Dodržiavanie požiadaviek normy ISO 9001: Metrológia je neoddeliteľnou súčasťou požiadaviek normy ISO 9001 týkajúcich sa monitorovania a merania. Implementácia metrológie v systéme manažérstva kvality pomáha organizácii splniť tieto požiadavky a zabezpečiť konzistentné a efektívne monitorovanie a meranie kvality.

Celkovo je význam metrológie v systémoch manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 zameraný na zabezpečenie presnosti, spoľahlivosti a správnosti meraní, čo je nevyhnutné pre dosiahnutie a udržanie vysoko kvalitných výstupov organizácie. Metrológia poskytuje rámec a postupy na dosiahnutie týchto cieľov a podporuje neustále zlepšovanie kvality a účinnosti organizácie.

V prípade Vášho záujmu o implementáciu systémov manažérstva kvality do Vašej spoločnosti nás prosím kontaktujte.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.