Aktuality

ISO 37001:2016 Systémy manažérstva proti korupcii a personalistika

Aké požiadavky na zamestnancov špecifikuje norma ISO 37001:2016? O čom musia mať zamestnanci v rámci systému manažérstva proti korupcii povedomie? O čom odbornú prípravu? Na čo sa zamerať počas personálnych pohovorov?

Norma STN ISO 37001  Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie (ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems. Requirements with guidance for use) špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii.

Systém môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému manažérstva. V súvislosti s činnosťami organizácie sa norma STN ISO 37001  zameriava na tieto oblasti: na korupciu vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore; na korupciu vykonávanú organizáciou; na korupciu zo strany personálu organizácie konajúceho v mene organizácie alebo v jej prospech; na korupciu zo strany partnerov vecného vzťahu organizácie konajúcich v mene organizácie alebo v jej prospech; na korumpovanie organizácie;na korumpovanie personálu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie; na korumpovanie partnerov vecného vzťahu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie; na priamu a nepriamu korupciu (napríklad na úplatok ponúkaný alebo prijatý prostredníctvom tretej strany alebo treťou osobou).

Tento dokument sa vzťahuje iba na korupciu.

Ludské zdroje a ISO 37001:2016 Systémy manažérstva proti korupcii

Norma STN ISO 37001  Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie (Anti-bribery management systems. Requirements with guidance for use) hovorí, že vo vzťahu k všetkým zamestnancom organizácie musí zaviesť také postupy, aby podmienky zamestnávania si od nich vyžadovali:

 • dodržiavanie protikorupčnej politiky organizácie a systému manažérstva proti korupcii a poskytli organizácií právo na disciplinárne konanie v prípade nedodržania pravidiel a predpisov,
 • v primeranom období od začiatku svojho zamestnania zamestnanec dostal text protikorupčnej politiky alebo sa mu poskytol prístup k nej ako odbornej prípravy vo vzťahu k tejto politiky,
 • organizácia mala postupy, ktoré umožnia vykonávať vhodné disciplinárne opatrenia proti členom personálu, ktorý porušil pravidlá a predpisy vyplývajúce z protikorupčnej politiky alebo systém manažérstva proti korupcii,
 • personál nebol vystavený odvete, diskriminácii alebo disciplinárnemu konaniu napríklad hrozbám, ponižovaniu, zamedzeniu kariérneho postupu, preradeniu, prepusteniu zo zamestnania, znevažovaniu dôstojnosti, šikanovaniu alebo iným formám obťažovania za
  • odmietnutie zúčastniť sa na akejkoľvek takej činnosti alebo odmietanie takých činnosti, súvislosti s ktorými odôvodnenie usudzoval, že ide o viac než nízke korupčné riziko, a ktoré organizácia nezmiernila, alebo
  • obavy vyjadrené alebo oznámenia vykonané v dobrej viere alebo na základe odôvodnenej domienke o pokuse dopustiť sa korupcie, o skutočnej korupcii alebo podozrení z korupcie alebo z porušenia pravidiel a predpisov protikorupčnej politiky alebo systému manažérstva proti korupcii (s výnimkou prípadov, keď sa tento jednotlivec sám zúčastnil na tomto porušení)

Norma STN ISO 37001  Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie (Anti-bribery management systems. Requirements with guidance for use)  takisto vo vzťahu ku všetkým pozíciám ktoré sú vystavené viac než nízkemu korupčnému riziku, ako sa určilo pri posúdení korupčného rizika v rámci analýzy, ako aj funkcií dohľadu nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel organizácia musí zaviesť postupy, ktoré zabezpečia, že:

 • sa vykoná náležité posúdenie dôveryhodnosti osôb ešte pred ich zamestnaním v organizácii a členov personálu pred ich presunom na iné pracovisko alebo pred preradením, aby sa v primeranej miere zabezpečilo, že vhodné ich zamestnať alebo preradiť a že existuje odôvodnená domnienka, že budú dodržiavať proti korupčnú politiku a požiadavky systému manažérstva proti korupcii,
 • vykonnostné prémie, výkonnostné ciele a iné motivačné prvky odmeňovania sa pravidelne preskúmavajú, aby sa overilo, či zavedené opatrenia dávajú istotu, že zabraňujú korupcii,
 • určení členovia personálu, vrcholový manažment a správny orgán ak existuje v intervalu zodpovedajúcich identifikované mu korupčnému riziku predkladajú vyhlásenia, ktorým potvrdzujú dodržiavania po k protikorupčnej politiky.

Vyhlásenia o dodržiavaní protikorupčných predpisov a pravidiel môže byť samostatne ale môže byť súčasťou procesu širšieho vyhlásenia o dodržiavanie predpisov a pravidiel v oblasti protikorupčného konania.

O čom musia mať zamestnanci povedomie v rámci systému manažérstva proti korupcii budovaného podľa ISO 37001:2016?

Organizácia musí podľa požiadaviek normy ISO 37001:2016 primerane a vhodne rozvíjať protikorupčné povedomie personálu a poskytovať protikorupčnú odbornú prípravu takáto odborná príprava ktorý sa zohľadňujú výsledky posúdenia korupčného rizika sa musí venovať vhodne minimálne oblastiam:

 • protikorupčnej politiky organizácie postupom a systému manažérstva proti korupcii a povinnosti zamestnancov a dodržiavať ich zároveň ich,
 • musí informovať o korupčných rizikách, ktoré môžu vzniknúť personálu a organizácii dôsledku korupcii,
 • okolnostiach, v ktorých sa môže vyskytnúť korupcia v súvislosti s vykonaním pracovných povinností ako tieto okolnosti rozpoznávať ako sa rozpoznať,
 • ako reagovať na navádzanie ku korupcii alebo na ponúkanie úplatku,
 • ako môže personál pomôcť pri prevencii korupcii a pri zabránenie korupcia,
 • rozpoznať kľúčové ukazovatele korupčného rizika a príspevku personálu k efektívnosti systému manažérstva proti korupcii vrátane prínosov zlepšenia protikorupčnej výkonnosti,
 • ako oznamovať podozrenie z korupcie,
 • dôsledkom a potenciálnym následkom nerešpektovania požiadaviek systému proti korupcii,
 • ako môže personál oznámiť akokoľvek obavy,
 • informácií o dostupnej odbornej prípravy a zdrojoch v tejto oblasti.

Personálu závislosti od svojich roli korupčných rizík ktorým je vystavený a všetky meniacim sa okolnostiam musí sa pravidelne poskytovať protikorupčná odborná príprava. Protikorupčné povedomie a programy rozvíjania povedomia odbornej prípravy sa podľa potreby musia pravidelne aktualizovať, aby sa zohľadnili nové relevantné informácie

ISO 37001:2016 Systémy manažérstva proti korupcii a personalistika v praxi

Norma STN ISO 37001  Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie (Anti-bribery management systems. Requirements with guidance for use)  hovorí o náležitom posúdení dôveryhodnosti zamestnancov.

Čo to znamená?

Znamená to, že pri vykonávaní náležitého posúdenia dôveryhodnosti osôb pred ich vymenovaním do pracovnej pozície, môže organizácia v závislosti od navrhovaných funkcií osôb a zodpovedajúceho korupčného rizika prijať napríklad tieto opatrenia:

 • počas pohovoru s potenciálnymi členmi personálu diskutovať o protikorupčnej politike organizácie a vytvoriť si názor o tom, či sa javí, že rozumejú dôležitosti dodržiavania predpisov a pravidiel a akceptuje ich,
 • prijať primerané kroky na overenie, že potenciálny členovia personálu majú správnu kvalifikáciu a zároveň prijať primerané kroky na získanie uspokojivých referencii od predchádzajúcich zamestnávateľov potenciálnych členov personálu,
 • prijať primerané kroky s cieľom zistiť, či potenciálny zamestnenci boli v minulosti zapojení do korupcie,
 • podniknúť primerané kroky na overenie toho, že organizácia neponúka zamestnanie potenciálnym členom personálu ako odmenu za to, že predchádzajúcom zamestnaný nenáležite prejavovali priazeň tejto organizácii
 • overiť, že účelom ponúkania zamestnania potenciálnym zamestnancovm nie je zabezpečiť, aby sa s organizáciou neprimerane priaznivo zaobchádzalo
 • prijať primerané kroky na zistenie, aký je vzťah potenciálnych zamestnancov s verejnými činiteľmi

Norma STN ISO 37001  Systémy manažérstva proti korupcii a  výkonnostné prémie

Kompenzačné vyrovnania vrátane bonusov a stimulov môžu dokonca neúmyselne podnecovať členov personálu k účasti na korupcii, napríklad ak manager dostane prémiu na základe zadania zákazky organizácii tento manager by mohol byť v pokušení zaplatiť úplatok alebo privrieť oči nad zástupcom alebo spoločným partnerom, ktorý zaplatil úplatok, aby sa zabezpečilo zadanie zákazky

Organizácia musí byť takisto opatrná, pretože hrozba straty prémie atď. môže viesť k tomu, že zamestnanci budú zatajovať zlyhanie systému manažérstva proti korupcii.

Zamestnanci majú pochopiť, že narušenie systému manažérstva proti korupcii, aby sa zlepšilo ich hodnotenie v iných oblastiach, nie je prijateľné a mohlo by viesť na právnemu alebo disciplinárnemu opatreniu.

Norma STN ISO 37001 a  konflikt záujmov

Organizácia má identifikovať a vyhodnotiť riziko vnútorných a vonkajších konfliktov záujmov. Organizácia má jasne informovať všetkých zamestnancov o ich povinnosti oznámiť každý skutočný alebo potenciálny konflikt záujmov, ako je napríklad rodinné, finančné alebo iné prepojenie priamo alebo nepriamo týkajúce sa ich druhú práce.

To pomáha organizácii identifikovať situácie, v ktorých sa môže stať, že členovia personálu uľahčia korupciu, zlyhajú pri jej zabráni alebo oznámení, napríklad

 • keď manažér predaja ktorý je zamestnancom organizácie, je príbuzný s manažérom obstarávania, ktorý je zamestnancom zákazníka, alebo
 • keď riadiaci zamestnanec organizácie je osobne finančné zainteresovaní v podniku konkurenta.

Organizácia má podľa možnosti uchovávať záznamy o všetkých okolnosti a skutočného alebo potenciálneho konfliktu záujmov a o tom či sa prijali opatrenia na zmiernenie konfliktu.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek ISO 37001:2016 resp. na certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek ISO 37001:2016 prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.