Aktuality

Potrebujem ešte dnes certifikáciu ISO? Čo znamená pracovať s organizáciou, ktorá má zavedený systém podľa ISO ?

Možno ste už počuli o normách ISO alebo ste videli, ako spoločnosti zobrazujú rôzne certifikačné značky na dokumentácii, produktoch alebo firemných autách.

Kto alebo čo je ISO?

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) je organizácia založená v roku 1946 s 25 zakladajúcimi členmi s cieľom dosiahnuť konsenzus v štandardizácii v rôznych krajinách v Európe.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, „ISO“ nie je čistou skratkou. Podľa samotných zakladateľov:

„Medzinárodná organizácia pre normalizáciu“ by mala v rôznych jazykoch rôzne skratky (IOS v angličtine, OIN vo francúzštine pre Organization internationale de normalisation), preto sa zakladatelia rozhodli dať názov – skrátenú formu ISO. ISO je odvodené z gréckeho „isos“, čo znamená rovný. Bez ohľadu na krajinu, akýkoľvek jazyk, ISO vždy bude ISO.”

Pracovníci ISO organizácie príležitostne pracujú v spoločných výboroch s inými organizáciomi pre štandardizáciu a môžete vidieť, že sa to odráža v niektorých normách ISO. Napríklad ISO/IEC odkazuje na spoločný výbor medzi Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu a Medzinárodnou elektrotechnickou komisiu. 

Je ISO certifikácia relevantná aj dnes?

Organizácia ISO posunula od svojich koreňov po súčasnosť významne vpred. V súčasnosti má takmer 30 000 rôznych noriem pokrývajúcich všetko od kvality, bezpečnosti potravín, liečiv, informačnej bezpečnosti až po výrobne produktové normy. Vďaka svojim špecifickým požiadavkám nám ISO umožňuje napr. objednať si kreditnú kartu a použiť ju v akejkoľvek čítačke kariet v Thajsku, Francúzsku, Španielsku alebo si v Taliansku kúpiť autosedačku, ktorá sa hodí do akéhokoľvek vozidla vyrobeného vo Francúzsku.

Najviac okamžite uznávaným kusom štandardizácie je napríklad prepravný kontajner. Hoci nebol vyvinutý organizáciou ISO, bol prijatý v roku 1968 ako ich „štandardný balík“. Zhoda s touto normou umožnila výrobcom vozidiel, staviteľom lodí a logistickým prepravcom jeden „objekt“ spoločných rozmerov.

Pre koho je ISO vhodné?

Získanie certifikácie podľa niektorej z ISO noriem si vyžaduje čas a úsilie spolu s nákladmi na samotnú certifikáciu a priebežnú údržbu. Je potrebné ho získať prostredníctvom akreditovaného certifikačného orgánu a sú s tým spojené prísne regulačné požiadavky.  Práca v súlade so zásadami štandardu však prináša výhody pre každú organizáciu.

Akých je päť najbežnejších noriem ISO v oblasti systémov riadenia ?

ISO má tisíce medzinárodných noriem v desiatkach priemyselných odvetví. Niektoré z ich štandardov však tieto hranice prekračujú. Poďme sa pozrieť na päť najbežnejších štandardov.

ISO 9001 manažérstvo kvality

Toto je základný štandard, ktorý by organizácie mali mať, pričom najnovšia verzia je ISO 9001:2015. Zatiaľ čo v rámci rodiny ISO 9000 (ktorá pokrýva riadenie kvality) existuje niekoľko noriem, ISO 9001 je jedinou normou, podľa ktorej môžete byť certifikovaný.

Na základe tohto štandardu existuje niekoľko špecifických prípadov (napr. Aerospace, ktoré používa napr. AS9100D). Obchodné procesy a postupy budú v určitej forme spočívať v systéme, ktorý sa často označuje ako systém manažérstva kvality (QMS), ale v zásade štandard existuje na:

 • uistenie sa, že poskytované produkty a služby zodpovedajú požiadavkám,
 • uistenie, že je zavedený mechanizmus, ktorý monitoruje efektívnosť systému manažérstva kvality a jeho výstupov spolu s procesmi a postupmi na zabránenie vzniku a uvoľneniu nezhodných produktov a služieb,
 • uistenie, že je zabezpečené, aby boli úlohy a zodpovednosti za systém manažérstva a jeho činnosti jasne definované s jasným vlastníkom jednotlivých procesov s plneným oprávnených požiadaviek zainteresovaných strán,
 • uistenie, že je zavedený program neustáleho zlepšovania sa organizácie a dbá sa o neustále zveľaďovania spokojnosti zákazníkov.

ISO 14001 Environmentálny manažment

Táto norma je navrhnutá tak, aby pomohla organizáciám splniť ich povinnosti vyplývajúce zo záväzkov v oblasti životného prostredia. Táto norma sa dobre integruje s ISO 9001 a ďalšími normami riadenia kvality. 

Namiesto systému environmentálneho manažérstva (EMS) ho niektoré organizácie integrujú so svojím systémom manažérstva kvality (QMS) a označujú ho ako integrovaný systém manažérstva (IMS). Hlavným účelom tohto štandardu je:

 • Dodržiavanie zákonných povinnosti
 • Zlepšenie efektívnosť zdrojov
 • Zníženie množstvo odpadu
 • Prevencia znečistenia životného prostredia
 • Zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie
 • zlepšovanie sa environmentálneho správania sa organizácie

ISO 45001 Zdravie a bezpečnosť (BOZP)

ISO 45001, vydaná v roku 2018, je založená na OHSAS 18001. Obsahuje základné prvky ISO 9001. Jej primárnou funkciou je:

 • znížiť počet pracovných úrazov a chorôb z povolania,
 • podporovať a chrániť fyzické a duševné zdravie,
 • zabezpečiť zdravé a bezpečné prostredie.

ISO 27001 informačná bezpečnosť

Na modernom pracovisku aj v osobnom živote jednotlivcov umiestňujeme množstvo našich informácií do papierových a elektronických systémov. ISO 27001 je navrhnutá pre správu informačnej bezpečnosti a pomáha chrániť:

 • Dôvernosť – umožňuje prístup iba oprávneným osobám k relevantným informáciám a nie ku všetkému, čo má organizácia v evidencii.
 • Integrita informácií – zabezpečuje, že záznamy môžu meniť iba preškolené a oprávnené osoby.
 • Dostupnosť – informácie, ktoré budú na požiadanie dostupné oprávneným osobám.

ISO 27001 sa tiež zameriava viac ako ISO 9001 na riziko a myslenie založené na riziku.

ISO 37001 Systém manažérstva proti korupcii

Tento dokument špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii (Anti-bribery management systems. Requirements with guidance for use).

Systém môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému manažérstva. V súvislosti s činnosťami organizácie sa tento dokument zameriava na tieto oblasti: na korupciu vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore; na korupciu vykonávanú organizáciou; na korupciu zo strany personálu organizácie konajúceho v mene organizácie alebo v jej prospech; na korupciu zo strany partnerov vecného vzťahu organizácie konajúcich v mene organizácie alebo v jej prospech; na korumpovanie organizácie; na korumpovanie personálu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie; na korumpovanie partnerov vecného vzťahu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie; na priamu a nepriamu korupciu (napríklad na úplatok ponúkaný alebo prijatý prostredníctvom tretej strany alebo treťou osobou).

Tento dokument sa vzťahuje iba na korupciu.

Čo znamená pracovať s organizáciou, ktorá má zavedený nejaky systém podľa ISO ?

Organizácie s certifikáciou ISO pracujú podľa predpísaného súboru požiadaviek. Budú mať zavedené procesy, postupy a politiky na vytvorenie prostredia, ktoré produkuje konzistentný súbor výstupov. V praxi to znamená, že je zaručená opakovateľnosť procesov.  Majú tiež zavedené mechanizmy na riešenie problémov, pri ktorých sa tieto výstupy neočakávajú.

Stojí však za zmienku, že ISO je rámec, ktorý radí o tom, čo by organizácia mala mať, ale neradí, ako tento výsledok dosiahnuť.

Organizácia, ktorá je certifikovaná podľa ISO 9001, napríklad preukáže súlad s normou a bola podrobená nezávislému auditu. Certifikát bude udelený až po splnení všetkých potrebných kritérií.

To dáva spoločnostiam istotu pri nákupe produktov alebo služieb od organizácie s jednou z týchto certifikácií. Ukazuje konkrétny štandard rozhodovania, neustáleho zlepšovania a kvality.

Organizácie môžu mať pocit, že majú výhodu, keď súperia o prácu oproti iným dodávateľom, ktorí nie sú certifikovaní. Jednou z hlavných výhod ISO je dôvera v ich produkty a služby, ktorú preukazuje nezávislá certifikácia.

Je certifikácia ISO povinná?

Nie. V zásade neexistuje žiadna zákonná požiadavka mať certifikáciu ISO ( okrem požiadavky na ISO 37001 v oblasti staníc technickej kontroly, kontroly originality(KO) a EK). V niektorých odvetviach však zákazníci nemusia spolupracovať s dodávateľom, ktorý nemá certifikáciu. Napríklad, ak dodávate zdravotnícke pomôcky, môžete očakávať požiadavku na certifikáciu podľa normy ISO 13485.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.