Aktuality

EMAS história

Certifikácia EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo

Zákon č. 351/2012 Z. z.  Zákon, o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákon ustanovuje

 • podmienky registrácie organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (ďalej len „schéma“),
 • orgány presadzovania práva,
 • pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku environmentálneho manažérstva a auditu,
 • zodpovednosť za neoprávnené používanie loga EMAS.

Samozrejme pri zavádzaní systému environmentálneho manažérstva podľa schémy EMAS je potrebné okrem požiadaviek tohto zákona  vychádzať najmä z  požiadaviek:

 • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit – EMAS III.
 • Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1505 ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).
 • Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/2026, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).
 • a iných tzv.: sektorových dokumentov“ podľa jednotlivých odvetví národného hospodárstva.

Čo je cieľom schémy EMAS? Čo je cieľom „certifikácie EMAS“?

Uplatňovanie systémov environmentálneho manažérstva vrátane EMAS podľa nariadenia (ES) preukázalo ich účinnosť pri podpore zlepšovania výsledkov organizácií v  oblasti životného prostredia.

Proces zavádzania EMAS by mal zahŕňať účasť zamestnancov a pracovníkov organizácie, nakoľko sa tým zvyšuje uspokojenie z  práce, ako aj znalosť problémov v  oblasti životného prostredia, ktoré sa môžu opakovane vyskytovať v pracovnom prostredí a mimo neho

emas certifikát

Cieľom EMAS, dôležitého nástroja akčného plánu pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku, je podporovať neustále zlepšovanie environmentálneho správania organizácií vytvorením a zavedením systémov environmentálneho manažérstva organizáciami, systematickým, objektívnym a  pravidelným hodnotením výkonu takýchto systémov, poskytovaním informácií o environmentálnom správaní, otvoreným dialógom s verejnosťou a s ďalšími zainteresovanými stranami, aktívnou účasťou zamestnancov v  organizáciách a zabezpečovaním vhodnej odbornej prípravy.

Čo overujú environmentálny overovatelia? Ako získať „certifikát EMAS“?

Environmentálni overovatelia posudzujú, či environmentálne preskúmanie organizácie, jej environmentálna politika, systém manažérstva, postupy v oblasti auditu a ich vykonávanie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

Pred konaním návštevy environmentálneho overovateľa mu organizácia poskytuje základné informácie o organizácii a svojich činnostiach, environmentálnej politike a  programe, popis uplatňovaného systému environmentálneho manažérstva v  organizácii, podrobnosti o  vykonanom environmentálnom preskúmaní alebo auditoch, správu o  tomto preskúmaní alebo auditoch a o každom nápravnom opatrení prijatom po preskúmaní alebo auditoch a návrh environmentálneho vyhlásenia alebo aktualizovaného environmentálneho vyhlásenia.

Environmentálni overovatelia overujú:

 1. dodržiavanie všetkých požiadaviek uvedených v  tomto nariadení organizáciou, pokiaľ ide o  úvodné environmentálne preskúmanie, systém environmentálneho manažérstva, environmentálny audit a jeho výsledky a environmentálne vyhlásenie alebo aktualizované environmentálne vyhlásenie;
 2.  dodržiavanie uplatniteľných právnych požiadaviek Spoločenstva, ako aj národných, regionálnych a  miestnych právnych požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia zo strany organizácie;
 3. sústavné zlepšovanie environmentálneho správania organizácie a
 4.  spoľahlivosť, dôveryhodnosť a správnosť údajov a informácií uvedených v týchto dokumentoch: i) v environmentálnom vyhlásení;

ii) v aktualizovanom environmentálnom vyhlásení;

iii) vo všetkých environmentálnych informáciách, ktoré sa majú validovať.

Environmentálni overovatelia overujú najmä vhodnosť úvodného environmentálneho preskúmania alebo auditu alebo iných postupov, ktoré vykonáva organizácia, bez toho, aby sa tieto postupy zbytočne opakovali.

 • Environmentálni overovatelia overujú, či sú výsledky interného auditu spoľahlivé. Na tento účel využívajú v prípade potreby kontroly na mieste.
 • Počas prípravy organizácie na zápis do registra environmentálny overovateľ kontroluje v rámci overovania aspoň to, či organizácia plní tieto požiadavky:
  • uplatňovanie plne funkčného systému environmentálneho manažérstva;
  • uplatňovanie v plnom rozsahu naplánovaného programu auditov, s realizáciou ktorého sa už začalo takže už boli skontrolované aspoň najvýznamnejšie environmentálne vplyvy;
  • dokončenie preskúmania manažmentom
  • vypracovanie environmentálneho vyhlásenia a  zohľadnenie referenčných dokumentov pre príslušný sektor, ak sú k dispozícii.

Environmentálny overovateľ vypracováva pre organizáciu písomnú správu o výsledkoch overovania, v ktorej uvádza:

 • všetky problémy súvisiace s  činnosťou, ktorú vykonáva environmentálny overovateľ;
 • opis dodržiavania súladu so všetkými požiadavkami uvedenými v tomto nariadení vrátane sprievodných dôkazov, zistení a záverov;
 •  porovnanie dosiahnutých výsledkov a  krátkodobých cieľov s  predchádzajúcimi environmentálnymi vyhláseniami a  posúdenie environmentálneho správania a posúdenie sústavného zlepšovania environmentálneho správania organizácie;
 •  v príslušných prípadoch technické nedostatky environmentálneho preskúmania, metódy auditu, systému environmentálneho manažérstva alebo akéhokoľvek iného relevantného procesu

Na základe tejto správy environmentálny overovateľ (certifikačný orgán) organizácii vystaví „Vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overení a validácii“ – ľudovo „certifikát EMAS„.

Aká je cena za zápis do registra EMAS a čo sa zapisuje do registra EMAS?

Po úspešnom skončení overovania environmentálnym overovateľom môže organizácia požiadať o zápis do hovorovo používaného „registra EMAS“. Register EMAS je zoznam organizácií registrovaných v Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) so sídlom v Slovenskej republike.

Organizácie, ktoré sa chcú do registra zapísať prvý raz:

 • uskutočnia environmentálne preskúmanie všetkých environmentálnych aspektov organizácie,
 •  vzhľadom na výsledky environmentálneho preskúmania vypracujú a  zavedú systém environmentálneho manažérstva,
 • vykonávajú interný audit ,
 • pripravia environmentálne vyhlásenie v posúdení environmentálneho správania organizácie sa zohľadní príslušný dokument.

Úvodné environmentálne preskúmanie, systém environmentálneho manažérstva, postup v oblasti auditu a jeho vykonávanie overuje akreditovaný environmentálny overovateľ alebo environmentálny overovateľ s  licenciou, ktorý zároveň validuje environmentálne vyhlásenie. Po úspešnej validácii a overený environmentálneho vyhlásenia môže organizácia požiadať o zápis do registra EMAS.

Osvedčenie o registrácii do registra organizácie v schéme EMAS obsahuje

 • názov organizácie a jej sídlo alebo miesto podnikania a podľa potreby vymedzenie jej zložiek, na ktoré sa vzťahuje registrácia organizácie v schéme,
 • kód odvetvovej klasifikácie ekonomických činností organizácie
 • číslo osvedčenia o registrácii organizácie v schéme a dátum jeho vydania,
 • registračné číslo,
 • dobu platnosti registrácie organizácie v schéme,
 • podpis štatutárneho zástupcu právnickej osoby poverenej ministerstvom a odtlačok pečiatky právnickej osoby poverenej ministerstvom.

Organizácia zaplatí poplatok za zápis do registra EMAS za registráciu v schéme

 • mikropodnik vo výške 33 eur,
 • malý podnik vo výške 66 eur,
 • stredný podnik vo výške 330 eur,
 • ostatné organizácie vo výške 1 000 eur.

POZOR!!! Organizácia platí aj poplatok  za predĺženie registrácie v schéme EMAS

 • mikropodnik vo výške 11 eur,
 • malý podnik vo výške 22 eur,
 • stredný podnik vo výške 110 eur,
 • ostatné organizácie vo výške 333 eur,

ale aj  za zrušenie alebo pozastavenia platnosti registrácie v schéme EMAS

 • mikropodnik vo výške 16 eur,
 • malý podnik vo výške 33 eur,
 • stredný podnik vo výške 165 eur,
 • ostatné organizácie vo výške 500 eur.

Ako získať certifikát EMAS? Ako sa zapojiť do schémy EMAS?

Aby bola organizácia oprávnená vstúpiť do schémy EMAS, musí urobiť nasledovné kroky:

1. Vykonajte úvodné environmentálne preskúmanie

Vykonajte úvodné environmentálne preskúmanie, berúc do úvahy Vašu organizáciu a jej súvislosti, identifikujte činnosti, ktoré majú významný priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie. Toto počiatočné hodnotenie v budúcnosti nastavuje referenčnú hodnotu na meranie úspechu pri znižovaní negatívnych dopadov na životné prostredie.

2. Zapojte vrcholový manažment

Predstavitelia vrcholového manažmentu budú definovať, v súlade so stratégiou vašej organizácie, environmentálnu politiku a environmentálny program ako prvý krok k zavedeniu vášho systému manažérstva environmentu (EMS)

3. Zaveďte EMS

Vytvorte Váš systém manažérstva environmentu prostredníctvom prispôsobenia sa štruktúre a procesom tak, aby korešpondovali s Vašou environmentálnou politikou a cieľmi.

4. Skontrolujte efektívnosť Vášho EMS a Zabezpečte sústavné zlepšovanie

Sledujte vhodné ukazovatele, vrátane hlavných ukazovateľov EMAS a vykonajte interný environmentálny audit. Vrcholový manažment preskúma EMS s cieľom zabezpečiť jeho schopnosť splniť ciele stanovené v environmentálnej politike a programe a bude rozhodovať o ďalších krokoch sústavného zlepšovania.

5. Pripravte environmentálne vyhlásenie

Pripravte environmentálne vyhlásenie, ktorým môžete efektívne komunikovať svoje environmentálne správanie všetkým zainteresovaným stranám.

6. Overte Váš EMAS

Vyberte si nezávislého akreditovaného environmentálneho overovateľa, nechajte si overiť EMS a validovať environmentálne vyhlásenie. Proces overovania je prispôsobený malým a stredným podnikom (prostredníctvom početnosti externého overovania) a združeným registráciám (audity založené na metóde vzorkovania).

7. Registrujte sa cez príslušný orgán

Príslušný orgán po preskúmaní validovaného environmentálneho vyhlásenia zaregistruje Vašu organizáciu a environmentálne vyhlásenie bude verejne prístupné.

Aká je cena za EMAS? Aká je cena „certifikátu EMAS“? Aká je cena environmentálneho overovania? Cena EMAS?

Cena environmentálneho overovania podľa noriem Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit – EMAS III. sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania EMASu. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje environmentálne overovanie podľa schémy EMAS takpovediac „zajtra“.

Cenová ponuka na vybudovanie EMASu a jeho následne overenie musí odrážať všetky tieto faktory.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému podľa Schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) resp. na „certifikáciu EMAS“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu EMAS, alebo nám napíšte na náš mail ponuky@isocertifikát.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.