Aktuality

historia ISO 14001

ISO 14001 – systém environmentálneho manažérstva – ako sa to všetko začalo? Čo je ISO 14001?

Zásady na celosvetovej úrovni boli založené Konferenciou OSN o životnom prostredí človeka, ktorá sa konala 5. – 16. 6. 1972 v Štokholme pod heslom: ,,Je len jedna Zem“.

Účastníci schválili Štokholmskú deklaráciu o životnom prostredí človeka a Štokholmský akčný plán. O 10 rokov neskôr schválilo 37. valné zhromaždenie OSN Svetovú chartu o prírode. Z roku 1991 je tiež známy dokument Podnikateľská charta pre trvalo udržateľný rozvoj.

Ďalším dokumentom z roku 1992 je Deklarácia z Rio de Janeiro, ktorá obsahuje 27 zásad na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja na Zemi. Na ďalších konferenciách boli prijaté tiež dokumenty: Johannesburská politická deklarácia o trvalo udržateľnom rozvoji a Implementačný akčný plán zameraný na uplatňovanie Agendy 21 o zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.

História systému environmentálneho manažérstva – ISO 14001

V Európe bolo postupne od roku 1974 do roku 2010 prezentované vo forme jednotlivých akčných programov 6 environmentálnych akčných programov. Jeden z najznámejších kódexov správania, dotýkajúci sa podnikateľskej sféry a životného prostredia, navrhla v roku 1991 Medzinárodná obchodná komora a nazvala ho Podnikateľská charta pre trvalo udržateľný rozvoj.

Tvorí ho týchto 16 základných princípov:

 1. Podniková priorita – stanovenie politiky, programov a postupov na riadenie činnosti environmentálne vhodným spôsobom.
 2. Integrované manažérstvo – programy a postupy integrované do každého podnikania.
 3. Proces zlepšovania – neustále zdokonaľovanie programov a postupov.
 4. Výchova zamestnancov – vzdelávanie a školenie zamestnancov.
 5. Predbežné hodnotenie – hodnotenie vplyvov ešte pred začatím nových projektov.
 6. Výrobky a služby – vyvíjanie výrobkov a poskytovanie služieb, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie.
 7. Poradenstvo pre zákazníkov – vzdelávanie o bezpečnom používaní výrobkov.
 8. Zariadenia a prevádzka – efektívne využívanie energie a suroviny.
 9. Výskum – podporovanie výskumu environmentálnych vplyvov.
 10. Princíp prevencie – modifikovanie výroby, aby sa predišlo nezvratnej degradácii.
 11. Partneri a dodávatelia – podporovanie prijatie týchto princípov partnermi.
 12. Pripravenosť na mimoriadne udalosti – mať plány pre prípad mimoriadnej udalosti.
 13. Prenos technológií – prispievanie k prenosu environmentálne vhodných technológií.
 14. Príspevok k spoločnému úsiliu – prispievanie k rozvoju verejnej politiky.
 15. Otvorenosť v otázkach vyvolávajúcich znepokojenie – presadzovanie otvorených dialógov s verejnosťou a predvídanie ich obáv dotýkajúcich samotných rizík a vplyvov.
 16. Dodržiavanie predpisov a poskytovanie informácií – meranie environmentálneho pôsobenia organizácie, uskutočňovanie auditov a posudzovanie zhody s požiadavkami.

V roku 1997 Medzinárodná obchodná komora rozšírila tento dokument o Princíp sociálnej zodpovednosti organizácie.

Vydanie moderných pravidiel environmentálneho manažérstva začína britskou normou BS 7750, potom pokračuje vydaním ISO 14001 až po EMAS.

Tieto dokumenty stanovujú zásady environmentálneho riadenia organizácie, ktorého účelom je minimalizácia negatívnych vplyvov na životné prostredie, optimalizácia využívania energetických zdrojov, minimalizácia tvorby odpadov a vytvorenie predpokladov pre trvalo udržateľný rozvoj.

Domáci aj zahraniční zákazníci sa začínajú zaujímať za akých podmienok ponúkaný produkt vznikol. Kladú si otázky o tom, či boli použité suroviny, postupy a technológie ohľaduplné k životnému prostrediu, aké sú dopady na hygienu, bezpečnosť a zdravie zamestnancov, akým spôsobom bude možné produkt odstrániť po ukončení jeho technického života, resp. či ho bude možné recyklovať.

Zvládnutie týchto úloh a získanie konkurenčnej výhody umožňuje len jeden z nástrojov riadenia podniku, ktorým je zavedenie systému environmentálneho manažérstva.

Je potrebné si uvedomiť, že zatiaľ čo systémy manažérstva kvality sú orientované na zákazníka, systém environmentálneho manažérstva je zameraný na oveľa širšie skupiny, ktorých sa problematika týka (zamestnanci, obyvatelia regiónu, vlastníci, štátne orgány).

2 systémy environmentálneho manažérstva – ISO 14001=EMS a EMAS

V Európe sa uplatňujú 2 systémy environmentálneho manažérstva:

EMS – je prezentovaný súborom noriem ISO 14000, ktoré tvorí a vydáva technický výbor. Vychádza z princípov a základov systému manažérstva kvality ISO 9001:2000, nie je však zameraný na kvalitu produktov, ale na vplyv výroby a služieb na životné prostredie. Pri jeho zavádzaní je výhodné, keď organizácia má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000, ale nie je to podmienka.

EMAS – je takzvaná schéma Spoločenstva o environmentálnom manažérstve a audite, ktorá je dobrovoľným systémom pre organizácie, ktoré chcú zhodnotiť a zlepšiť svoje environmentálne správanie sa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.