Aktuality

EMAS certifikat

EMAS – nástroj pre udržateľný rast firmy. Ako získať „certifikát EMAS“?

EMAS (Environmentaľ Management and Audit Scheme) je dobrovoľný systém environmentálneho riadenia a auditu, ktorý je uznávaný na medzinárodnej úrovni. EMAS je navrhnutý tak, aby pomáhal firmám dosiahnuť udržateľný rozvoj prostredníctvom zlepšovania environmentálneho výkonu a transparentnosti ich činnosti.

Implementácia EMAS má mnoho výhod a prínosov pre firmy, najmä pokiaľ ide o udržateľný rast. V tejto úvahe sa pozrieme na niektoré z týchto výhod.

Po prvé, EMAS prináša firmám konkurenčnú výhodu. V dnešnom svete sú stále viac dôležité environmentálne otázky a zákazníci a obchodní partneri uprednostňujú spoločnosti, ktoré prejavujú záväzok voči ochrane životného prostredia. Certifikát EMAS je medzinárodne uznávaný a signalizuje, že firma prevádzkuje svoje činnosti v súlade s najvyššími environmentálnymi štandardmi. Tento signál môže prilákať nových zákazníkov a pomáhať udržiavať vernosť existujúcich zákazníkov.

EMAS tiež pomáha znižovať environmentálne riziká a náklady. Implementácia systému environmentálneho riadenia umožňuje firmám identifikovať oblasti, v ktorých môžu zlepšiť svoje environmentálne výkony a znižovať negatívny vplyv na životné prostredie. Efektívne využívanie zdrojov, optimalizácia procesov a znižovanie odpadov a emisií môže viesť k úsporám energie, vody, surovín a financií. Tým sa firme umožňuje dosiahnuť efektívnejšie prevádzkovanie a zvýšiť jej konkurencieschopnosť.

Ďalším dôležitým prínosom EMAS je zlepšenie firemnej reputácie a vzťahov so zainteresovanými stranami. Certifikát EMAS dokazuje, že firma sa aktívne angažuje v ochrane životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti. To posilňuje dôveru zákazníkov, investorov, verejnosti a regulačných orgánov. EMAS tiež podporuje transparentnosť a komunikáciu s verejnosťou prostredníctvom verejných vyhlásenia o environmentálnom sa správaní spoločnosti. Tým sa posilňuje vzťah so zainteresovanými stranami a buduje pozitívny obraz firmy.

Navyše, EMAS podporuje trvalo udržateľný rozvoj firmy. Systém riadenia podľa EMAS zahŕňa systematické hodnotenie environmentálneho výkonu, stanovenie cieľov a opatrení na zlepšenie a monitorovanie ich dosiahnutia. Tým sa firma zaväzuje k neustálemu zlepšovaniu svojich environmentálnych výkonov v dlhodobom horizonte. Trvalá udržateľnosť je kľúčová pre budúcnosť spoločností a planéty, a EMAS poskytuje rámec a nástroje na dosiahnutie tejto výzvy.

Napokon, EMAS je aj prostriedkom pre dodržiavanie environmentálnych predpisov a legislatívy. Systém EMAS zahŕňa pravidelné environmentálne audity, ktoré pomáhajú zabezpečiť dodržiavanie environmentálnych právnych požiadaviek. Certifikát EMAS je potvrdením, že firma je schopná vyhovovať a prevyšovať požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia.

EMAS je nástroj, ktorý má veľký význam pre udržateľný rast firmy. Pomáha zvyšovať konkurencieschopnosť, znižovať environmentálne riziká a náklady, zlepšovať firemnú reputáciu a vzťahy so zainteresovanými stranami a zavádzať trvalo udržateľné postupy. Implementácia EMAS posilňuje environmentálnu zodpovednosť a prispieva k dlhodobému úspechu a udržateľnosti firmy v dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí.

V dôsledku toho je dôležité, aby firmy vážne zvážili implementáciu EMAS a využili všetky výhody, ktoré tento systém ponúka pre ich udržateľný rozvoj a úspech.

Ako získať vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overení a validácii environmentálneho vyhlásenia spoločnosti? Ako získať „certifikát EMAS“?

  1. Zavedenie systému environmentálneho riadenia: Firma by mala zaviesť a implementovať systém environmentálneho riadenia v súlade s požiadavkami EMAS. Tento systém by mal zahŕňať identifikáciu environmentálnych aspektov a vplyvov jej činnosti, stanovenie cieľov a opatrení na zlepšenie environmentálneho výkonu a zabezpečenie systematického monitorovania a hodnotenia.
  2. Environmentálny audit: Firma by mala vykonať interný environmentálny audit, ktorý zhodnotí jej súlad s požiadavkami EMAS a identifikuje oblasti na zlepšenie. Tento audit by mal byť vykonaný nezávislou a kvalifikovanou osobou alebo tímom.
  3. Verejná deklarácia: Firma by mala vypracovať verejnú deklaráciu o environmentálnom výkone, ktorá poskytuje podrobné informácie o jej environmentálnych aspektoch, vplyvoch, opatreniach na zlepšenie a výsledkoch. Environmentálne vyhlásenie by mala byť prístupná verejnosti a aktualizovaná pravidelne.
  4. Certifikačný orgán – environmentálny overovateľ: Firma by mala kontaktovať akreditovaný certifikačný orgán, ktorý je oprávnený vykonávať hodnotenie a certifikáciu podľa EMAS. Certifikačný orgán vykoná formálnu hodnotiacu kontrolu a posúdi súlad firmy s požiadavkami EMAS.
  5. Hodnotenie a certifikácia – overovanie a validácia: Certifikačný orgán vykoná hodnotenie, ktoré zahŕňa posúdenie dokumentácie, interných auditov, environmentálneho vyhlásenia sa a ďalších relevantných faktorov. Ak firma splní požiadavky EMAS, certifikačný orgán vydá vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overení a validácii environmentálneho vyhlásenia spoločnosti – ľudovo „EMAS certifikát“, ktorý je platný na obdobie troch rokov.
  6. Sledovanie a obnovovanie: Po získaní vyhlásenia environmentálneho overovateľa o overení a validácii environmentálneho vyhlásenia spoločnosti firma musí pravidelne sledovať a hodnotiť svoj environmentálny výkon, plniť stanovené ciele a opatrenia a aktualizovať environmentálne vyhlásenie.

Čo to presne je vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overení a validácii environmentálneho vyhlásenia spoločnosti – ľudovo „EMAS certifikát“?

Vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overení a validácii environmentálneho vyhlásenia spoločnosti je oficiálny dokument, ktorý vydáva nezávislý environmentálny overovateľský orgán po vykonaní overovania a validácie environmentálneho vyhlásenia spoločnosti. Toto vyhlásenie je dôležitým prvkom systému EMAS (Environmentálny manažérsky a audítorský systém) a slúži na potvrdenie pravdivosti a spoľahlivosti informácií uvedených v environmentálnom vyhlásení.

Proces overovania a validácie environmentálneho vyhlásenia je vykonávaný nezávislým tretím subjektom, ktorý je odborníkom v oblasti environmentálneho riadenia a auditu. Tento subjekt poskytuje externú kontrolu a hodnotenie environmentálnych údajov, cieľov, opatrení a výsledkov spoločnosti.

Pri overovaní environmentálneho vyhlásenia sa environmentálny overovateľský orgán (certifikačný orgán) zaoberá nasledujúcimi aspektmi:

  1. Kontrola a overenie environmentálnych údajov: Overuje sa správnosť a presnosť environmentálnych údajov uvedených v environmentálnom vyhlásení. To zahŕňa skúmanie údajov o emisiách, odpadoch, spotrebe zdrojov a ďalších relevantných environmentálnych faktoroch.
  2. Overenie súladu s požiadavkami EMAS: Environmentálny overovateľský orgán skúma, či environmentálne vyhlásenie spoločnosti je v súlade s požiadavkami EMAS. Zabezpečuje, že spoločnosť dodržiava všetky potrebné kroky a štandardy v rámci systému environmentálneho riadenia.
  3. Hodnotenie cieľov a opatrení: Overuje sa, či stanovené ciele a opatrenia spoločnosti sú primerané, merateľné a realistické. Environmentálny overovateľský orgán posudzuje účinnosť týchto opatrení a ich súlad s environmentálnymi výzvami a cieľmi.
  4. Zhodnotenie systému monitorovania: Skúma sa, či spoločnosť má vhodné postupy a opatrenia na monitorovanie a vyhodnocovanie svojho environmentálneho výkonu. Overovateľ zabezpečuje, že procesy monitorovania sú spoľahlivé a systematické.

Po vykonaní overovania a validácie environmentálneho vyhlásenia spoločnosti environmentálny overovateľský orgán vydáva vyhlásenie, ktoré potvrdzuje, že environmentálne vyhlásenie.

Je dôležité zdôrazniť, že konkrétny postup pre získanie EMAS certifikátu môže byť ovplyvnený špecifickými požiadavkami a postupmi v jednotlivých krajinách.

Preto je vhodné konzultovať s miestnymi orgánmi a certifikačnými orgánmi, ktoré pôsobia v danej krajine, aby sa získali presné informácie o postupe a požiadavkách pre získanie vyhlásenia environmentálneho overovateľa o overení a validácii environmentálneho vyhlásenia spoločnosti – ľudovo „EMAS certifikátu“.

Implementácia EMAS a získanie certifikátu prinášajú firmám mnoho výhod. Okrem uznania a dôvery zákazníkov a verejnosti vytvára EMAS príležitosti pre zlepšenie environmentálneho výkonu firmy, zníženie nákladov na energiu a zdroje, zlepšenie obrazu firmy a získanie konkurenčnej výhody na trhu. EMAS je tiež dôležitým nástrojom pre dosiahnutie udržateľného rozvoja a splnenie environmentálnych cieľov na medzinárodnej úrovni.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.