Aktuality

ISO norma? EN norma? STN EN ISO norma? Aký je v nich rozdiel? Aké poznáme normalizačné organizácie?

Európske a medzinárodné organizácie pre normalizáciu (CEN, CENELEC, ISO, IEC) vydávajú niekoľko druhov dokumentov.

Európske normalizačné organizácie

CEN, CENELEC a ETSI sú tri európske normalizačné organizácie zodpovedné za tvorbu dobrovoľných technických noriem na európskej úrovni.

CEN a CENELEC 

CEN

CEN   (European Commitee for Standardization – Európsky výbor pre normalizáciu) poskytuje platformu pre tvorbu európskych noriem a iných technických dokumentov vo vzťahu k rôznym druhom produktov, materiálov, služieb a procesov. 
CEN podporuje normalizačné činnosti vo vzťahu k širokému spektru oblastí a sektorov vrátane: ovzdušia a vesmíru, chémie, stavebníctva, spotrebných produktov, obrany a bezpečnosti, energetiky, životného prostredia, potravín a krmív, zdravia a bezpečnosti, zdravotnej starostlivosti, IKT, strojov, materiálov, tlakových zariadení, služieb, inteligentného bývania, dopravy a balenia. 

Cenelec

CENELEC  (European Commitee for Electrotechnical Standardization – Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike) tvorí dobrovoľné technické normy v oblasti elektrotechniky, ktoré pomáhajú uľahčiť obchod medzi krajinami, vytvárať nové trhy a podporovať rozvoj jednotného európskeho trhu 
CENELEC podporuje normalizačné činnosti vo vzťahu k širokému spektru oblastí a sektorov vrátane: elektromagnetickej kompatibility, akumulátorov, primárnych článkov a batérií, izolovaných vodičov a káblov, elektrických zariadení a prístrojov, elektromotorov a transformátorov, osvetľovacích zariadení a elektrických žiariviek, elektrických inštalácií nízkeho napätia, inteligentnej siete, solárnej elektrickej energie, atď.

ETSI 

ETSI

ETSI (European Telecommunications Standards Institute – Európsky inštitút pre telekomunikačné normy) poskytuje svojim členom otvorené, inkluzívne a kolaboratívne prostredie. Toto prostredie podporuje včasný vývoj celosvetovo platných noriem pre systémy, aplikácie a služby s podporou IKT. 
Výhody členstva zahŕňajú prístup k najaktuálnejším informáciám o normách z oblasti IKT a priamej účasti na tvorbe noriem, ktoré zabezpečia konkurenčnú výhodu vďaka ich skorému prijatiu.

Medzinárodné normalizačné orgány ISO 

ISO

ISO (International Organization for Standardization – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) je mimovládna nezisková medzinárodná organizácia, ktorá prostredníctvom svojich členov spája odborníkov, aby si vymieňali poznatky a vyvíjali dobrovoľné, na základe konsenzu založené medzinárodné normy relevantné pre trh, ktoré podporujú inovácie a poskytujú globálne riešenia. 

IEC 

IEC

IEC (International Electrotechnical Commission – Medzinárodná elektrotechnická komisia) je mimovládna nezisková medzinárodná organizácia, ktorej poslaním je dosiahnuť celosvetové používanie medzinárodných noriem a systémov posudzovania zhody s cieľom zabezpečiť bezpečnosť, účinnosť, spoľahlivosť a interoperabilitu elektrických, elektronických a informačných technnológií a posilniť medzinárodný obchod.

Druhy technických noriem

 • Pôvodné slovenské technické normy (STN) – ich tvorba prebieha na národnej úrovni zvyčajne v rámci národných technických komisií, pracovných skupín alebo projektových komisií.
   
 • Európske normy (EN) – prijímajú sa do sústavy slovenských technických noriem najneskôr do 6 mesiacov od ich sprístupnenia európskymi normalizačnými orgánmi (CEN a CENELEC) prevažne v pôvodnej (anglickej) verzii. Časť z týchto európskych noriem je prijímaná do sústavy slovenských technických noriem prekladom do štátneho jazyka. Slovenská republika ako člen CEN a CENELEC, má povinnosť prijať všetky európske normy do sústavy STN a zrušiť pôvodné slovenské technické normy, ktoré sú s nimi v rozpore.
   
 • Harmonizované normy – európske normy, ktoré sa stávajú harmonizovanými vtedy, keď ich európske normalizačné organizácie oficiálne predložia Európskej Komisii a Európska Komisia ich vyhlási v Úradnom vestníku Európskej únie (Official Journal of the European Union OJ EC), typ L, najmä preto, aby so zreteľom na právne dôsledky bol stanovený dátum, od ktorého možno zhodu s európskou legislatívou predpokladať a aby všetky hospodárske subjekty v EÚ mali rovnakú východiskovú pozíciu pri využívaní harmonizovaných noriem. Harmonizovanou sa stáva slovenská technická norma, ak úplne preberá harmonizovanú európsku normu, ktorá tvorí predpoklad zhody s technickými požiadavkami príslušnej európskej legislatívy. 
   
 • Medzinárodné normy (ISO, IEC) – sú prijímané do sústavy slovenských technických noriem na základe podnetov odbornej verejnosti, resp. odborových združení, podnikateľských subjektov, či orgánov štátnej správy. Slovenská republika ako člen ISO a IEC nemá povinnosť prijať všetky nimi vydané medzinárodné normy.

Ostatné normatívne dokumenty

Z označenia dokumentu vyplýva predovšetkým:

 • či ide o normatívny alebo informatívny dokument (normatívne dokumenty, tj normy a technické špecifikácie, obsahujú požiadavky a odporúčania);
 • či má/mal SUTN povinnosť daný dokument zaviesť do národnej sústavy noriem STN;
 • ako často sa dokument preveruje.

Technická špecifikácia (Technical Specification – TS)

Technická špecifikácia je normatívny dokument prijatý CEN, CENELEC, ISO alebo IEC, s možnosťou budúcej dohody o európskej alebo medzinárodnej norme, pre ktorú však v danej dobe:

 • nemožno získať potrebnú podporu na schválenie ako európskej alebo medzinárodnej normy;
 • sú pochybnosti o tom, či sa dosiahne konsenzus; 
 • predmetná záležitosť je stále v štádiu technického vývoja; 
 • existuje iný dôvod znemožňujúci jej okamžité vydanie ako európske alebo medzinárodné normy.

Doba platnosti TS po jej vydaní je obmedzená na tri roky. Po dvoch rokoch sú členovia požiadaní o pripomienky týkajúce sa najmä toho, či môže byť daná TS prevedená na normu, príp. či navrhujú, aby platila ďalšie tri roky ako TS, alebo aby bola zrušená.

Technické špecifikácie schválené CEN a CENELEC (CEN/TS, CLC/TS, CEN ISO/TS, CLC IEC/TS) členovia týchto organizácií oznamujú a sprístupňujú na národnej úrovni. Pokiaľ ide o technické špecifikácie vydané organizáciami ISO a IEC (ISO/TS, IEC/TS), rovnako ako u noriem, nemajú členovia týchto organizácií žiadne povinnosti.

Technické špecifikácie sa v jednotlivých krajinách zavádzajú ako predbežné technické normy STN P (za označením STN P nasleduje označenie preberaného dokumentu). V národnom predslove každej predbežnej normy nájdu užívatelia toto upozornenie: „Táto predbežná slovenská technická norma … je určená na overenie. Prípadné pripomienky k obsahu normy prijíma SUTN.“ 

PRÍKLAD: Organizácia ISO vydala v roku 2016 technickú špecifikáciu ISO/TS 9002:2016. Táto TS je u nás zavedená v STN P ISO/TS 9002 Systémy manažérstva kvality. Návod na používanie ISO 9001: 2015.

Tento dokument poskytuje významovú orientáciu požiadaviek normy ISO 9001: 2015 s príkladmi možných krokov, ktoré organizácia môže prijať na splnenie týchto požiadaviek. Nezvyšuje, neznižuje alebo akýmkoľvek spôsobom neupravuje tieto požiadavky. Tento dokument nepredpisuje záväzné prístupy na implementáciu ani neuprednostňuje akúkoľvek metódu interpretácie.

Technická správa (Technical Report – TR)

Technická správa je dokument informatívneho charakteru prijatý CEN, CENELEC, ISO alebo IEC a uvádza informácie o technickom obsahu normalizačných prác. Obsahuje súbor údajov iného druhu ako údaje obvykle vydávané ako európske alebo medzinárodné normy alebo technické špecifikácie. 

TR smie obsahovať napr. údaje získané prieskumom medzi národnými členmi CEN, CENELEC, ISO alebo IEC, údaje o práci v iných organizáciách alebo údaje o „súčasnom stave techniky“ vo vzťahu k národným normám pre určitý predmet normalizácie. Na rozdiel od TS nie je doba platnosti TR obmedzená.

Národné normalizačné organizácie nemajú povinnosť ani európsku (CEN/TR, CLC/TR, CEN ISO/TR, CLC IEC/TR), ani medzinárodnú technickú správu (ISO/TR, IEC/TR) oznamovať ani sprístupňovať na národnej úrovni; pokiaľ sa u nás TR ​​preberá, vydáva sa spravidla ako technické normalizačné informácie TNI (za označením TNI nasleduje označenie preberaného dokumentu).

Pracovná dohoda CEN/CENELEC (CEN/CENELEC Workshop Agreement – ​​CWA)

Pracovná dohoda CEN alebo CENELEC je dokument sprístupnený CEN/CENELEC najmenej v jednom z oficiálnych jazykov CEN/CENELEC. Je to dohoda vytvorená na pracovnom stretnutí (workshope) CEN/CENELEC a vlastnená CEN/CENELEC ako publikácia, ktorá vyjadruje konsenzus identifikovaných jednotlivcov a organizácií (účastníkov pracovného stretnutia) zodpovedných za jej obsah. 

CWA platí po dobu troch rokov, po ktorej pôvodný sekretariát pracovného stretnutia prerokuje a vyhodnotí v spolupráci s účastníkmi pracovného stretnutia, či CWA má byť potvrdená na obdobie ďalších troch rokov, revidovaná, spracovaná do podoby iného dokumentu, alebo zrušená. Doba tvorby CWA je veľmi krátka.
Obdobou CWA je na medzinárodnej úrovni dokument International Working Agreement (IWA).
Členovia CEN a CENELEC nemajú povinnosť na národnej úrovni CWA sprístupniť ani oznámiť jeho existenciu.
Pokiaľ sa u nás CWA alebo IWA prevezme, vydajú sa ako technické normalizačné informácie TNI CWA, TNI IWA. 
PRÍKLAD: V súčasnej dobe je u nás zavedená len CWA 17553:2020, ktorá bola vydaná v júni 2020. Táto CWA je u nás zavedená v TNI CWA 17553 Tvárové rúška pre verejnosť. Príručka na minimálne požiadavky, skúšobné metódy a používanie (83 2294), vydanú od 1.12.2020

Zvláštny typ dokumentu: Pokyn (Guide)

Dokumenty po slovensky nazvané „Pokyn“ vydávajú všetky štyri vyššie spomínané normalizačné organizácie. Usmernenia obsahujú pravidlá, zameranie, rady alebo odporúčania týkajúce sa európskej normalizácie. 

Ide v podstate o metodické pokyny určené predovšetkým pre technické komisie/pracovné skupiny, členov normalizačných organizácií alebo pre samotné normalizačné organizácie. 

Niektoré z nich sú zamerané na problematiku, ktorá je predmetom záujmu všetkých užívateľov európskych a medzinárodných normalizačných dokumentov. 
PRÍKLAD: CEN-CENELEC Guide 10 Politika diseminacie, predaja a autorských práv CEN-CENELEC Publications, ktorá obsahuje okrem iného pravidlá pre predaj noriem, je nepostrádateľným dokumentom pre členov CEN a CENELEC. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.