Aktuality

ISO14001

ISO 14001 (EMS) Nový zákon o ochrane ovzdušia

Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, regulácia zápachu šíreného vzduchom a teda zvyšovanie ochrany čistoty ovzdušia. Tieto ciele sleduje nový zákon o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorý včera 83 hlasmi odobrili poslanci Národnej rady SR.

Nový zákon zároveň zvyšuje právomoci štátu, okresných úradov a samospráv v boji za zvyšovanie kvality ovzdušia, ku ktorej má prispieť aj regulácia spaľovania tuhých druhotných palív. Takáto regulácia má na Slovensku platiť od roku 2024 a pre vybrané zariadenia od roku 2026.

Jeden zo základných pilierov zákona tvoria opatrenia na zníženie celkového množstvo vypúšťaných emisií, zvýšenie kvality ovzdušia a obmedzenie množstva vypúšťaných emisií priamo pri zdroji.

Obce získavajú právomoc obmedziť, alebo zakázať prevádzkovanie vybraných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a osobitných činností na svojom území všeobecne záväzným nariadením.

Rovnako budú môcť na svojom území vytvárať nízkoemisné zóny s možnosťou obmedzenia cestnej dopravy.

Zákon zároveň posilňuje možnosti vykonania dôslednej kontroly znečisťovania ovzdušia a ukladanie sankcií zo strany štátu, ktoré sa výrazne zvýšia. V prípade veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia tak bude môcť Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo okresný úrad udeliť pokuty vo výške až do 1 000 000 eur.

Kontrolovať bude možné v prípade nahlásenia podnetu aj spaľovacie zariadenia v domácnostiach. Pri prvom podnete obec upozorní občana o možnom porušení zákona, druhý podnet už obec odstúpi inšpekcii, ktorá vykoná kontrolu na mieste. Pri kontrole bude inšpekcia oprávnená odobrať popol aj ster z komína na analýzu. Pre dôsledné vykonávanie kontrolnej činnosti plánuje Ministerstvo životného prostredia výrazné personálne aj materiálno-technické posilnenie kapacít inšpekcie aj okresných úradov.

Zákon upravuje aj monitoring a hodnotenia kvality ovzdušia a stanovuje prípustnú mieru znečistenia ovzdušia v krajine. Vymedzuje pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia a určuje povinnosti a zákazy pre fyzické aj právnické osoby. Zmeny nastanú aj v oblasti povoľovania, po novom sa budú môcť prevádzkovať stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia len na základe osobitného povolenia. Povolenie bude obsahovať presne určené emisné limity a podmienky prevádzkovania. Už existujúce zdroje znečisťovania ovzdušia budú mať prechodné obdobie na získanie tohto povolenia.

Slovensko v súčasnosti pre nedostatočnú ochranu ovzdušia a prekračovanie limitných hodnôt prachových častíc PM10 čelí žalobe zo strany Európskej komisie. Podľa odhadov Európskej environmentálnej agentúry každoročne na Slovensku zomrie približne 5 000 ľudí kvôli znečistenému ovzdušiu. Nový zákon premieta celkovo 11 európskych smerníc, ktorých aplikácia má prispieť k zlepšeniu nepriaznivého stavu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.