Aktuality

6.1.2.2 Posudzovanie rizík BOZP a ďalších rizík systému manažérstva BOZP

Organizácia musí vytvoriť, implementovať a udržiavať procesy na: posúdenie rizík BOZP z identifikovaných nebezpečenstiev, pričom berie do úvahy efektívnosť existujúcich riadiacich činnostíurčovanie a posúdenie ďalších rizík týkajúcich sa...