Aktuality

ISO 45001 – článok 5. Vodcovstvo a spoluúčasť pracovníkov

5.1 Vodcovstvo a záväzok

Vrcholový manažment musí preukázať vodcovstvo a záväzok s rešpektovaním systému manažérstva BOZP

 1. prijatím celkovej zodpovednosti a zodpovedania sa za prevenciu pracovných úrazov a zhoršovania zdravia a tiež a poskytnutím bezpečných a zdravých pracovís a činností
 2. zaistením, že politika BOZP a súvisiace BOZP sa vypracovali a sú kompatibilné so strategickým smerovaním organizácie
 3. zaistením integrácie požiadaviek systému manažérstva BOZP do podnikateľských procesov organizácie
 4. zaistením, že sú dostupné potrebné zdroje na vypracovanie, implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie systému
 5. komunikovaním dôležitosti efektívneho manažérstva BOZP a zhody s požiadavkami systému manažérstva BOZP
 6. zaistením, že systém BOZP dosiahne zamýšľaný výsledok
 7. usmernením a podporou osôb pri zabezpečovaní efektívnosti systému manažérstva BOZP
 8. zaistením trvalého zlepšovania
 9. podporou ďalších relevantných manažérskych rolí na preukázanie ich vodcovstva pri aplikácii vo vlastných zodpovedných oblastiach
 10. vytváraním, vedením a propagovaním kultúry v organizácii, ktorá podporuje zamýšľané výsledky systému manažérstva BOZP
 11. ochranou pracovníkov proti odvetným opatreniam, keď podávajú správy o incidentoch, nebezpečenstvách, rizikách a príležitostiach
 12. zaistením, vytvorenia a implementácie procesu konzultácie a spoluúčasti pracovníkov v organizácii
 13. podporou vytvorenia a funkčnosti výborov bezpečnosti a ochrany zdravia

Vysvetlenie požiadavky

Zodpovednosť za BOZP má vždy vrcholové vedenie aj pri skutočnosti, že táto zodpovednosť býva spravidla delegovaná podriadeným zamestnancom. Vrcholové vedenie však musí reagovať na požiadavky a očakávania zamestnancov napríklad včasným odstraňovaním nedostatkov, ochranou, plnením relevantných požiadaviek či návrhov aby si získali dôveru a podporu zamestnancov.

Odporúčanie dobrej praxe

Vrcholové vedenie musí preukazovať v kontexte BOZP svoju aktivitu a neprikláňať sa len k teórii. Pre zavedenie BOZP je nutný podiel vrcholového vedenia, trvalý záujem o zdroje, potreby a očakávania zamestnancov. Nutné je aj neustále naplňovanie stanovených cieľov, politiky, stratégie či odstraňovanie prekážok. Vrcholové vedenie sa musí takisto aktívne podieľať aj na zaistení efektivity BOZP a neustále zlepšovanie.

Fungujúci systém manažérstva BOZP si teda vyžaduje aktívny prístup vrcholového manažmentu, každodenná aktivita stredného a nižšieho manažmentu a v neposlednom rade proaktívny prístup a záujem zamestnancov.

Prax neodporúča

Často dochádza k mýlnej predstave, že systém manažérstva stačí iba zaviesť, čiže tento cieľ je vnímaný ako jednorázový. Systém treba nielen vybudovať ale aj udržiavať a zlepšovať, takisto je k tomu nevyhnutná spoluúčasť a osveta zamestnancov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.