Aktuality

ISO 45001 požiadavka 8 Prevádzka

8.1 Plánovanie a riadenie prevádzky

Organizácia musí plánovať, implementovať, riadiť a udržiavať potrebné procesy na splnenie požiadaviek systému manažérstva BOZP a implementovať opatrenia:

 1. vytvorením kritérií procesov
 2. implementáciou riadenia procesov podľa kritérií
 3. udržiavaním a uchovávaním zdokumentovaných informácii v nevyhnutnom rozsahu na poskytnutie dôvery, že sa procesy vykonali tak, ako sa naplánovali
 4. prispôsobením práce pracovníkom

Na pracoviskách s pracovníkmi ďalších organizácii, organizácia musí koordinovať časti systému manažérstva BOZP s týmito organizáciami.

Vysvetlenie požiadavky

Dôležitou súčasťou fungujúceho systému manažérstva BOZP je prispôsobovanie vykonávanej práce pracovníkom. Jedná sa hlavne o zohľadňovanie výkonových a funkčných obmedzení človeka a taktiež o individuálne potreby. Požiadavky na pracovný výkon nesmú byť nikdy uprednostňované pred potrebou zaistiť zodpovedajúcu úroveň BOZP.

Na pracovisku s viacerými zamestnancami musí organizácia koordinovať relevantné časti systému manažérstva BOZP s ostatnými organizáciami (v prípade, že na pracovisku sú pracovníci dvoch alebo viacerých zamestnávateľov) Plnenie požiadaviek BOZP sa môže zabezpečiť prostredníctvom písomnej dohody zúčastnených organizácii, v ktorej sa stanovia podmienky pre plnenie opatrení a ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci a postupy k ich zaisteniu.

Odporúčanie dobrej praxe

Základom pre uplatnenie požiadaviek sú identifikované procesy pre riadenie infraštruktúry organizácie.

Procesy je nutné sledovať aj z pohľadu:

 • strategickej manažérskej činnosti pre predvídanie zmien požiadaviek v oblasti BOZP a reakcie na ne
 • rutinných manažérskych činnosti pri plnení vnútorných a vonkajších kritérií procesov pre zaistenie efektívnosti
 • preventívnych činnosti proti negatívnym dopadom pri nových produktoch a služieb

V rámci životného cyklu produktu a služieb si môžeme procesy rozdeliť na:

 • priamo riadené organizáciou
 • nepriamo riadené organizáciou

Proces návrhu a vývoja

 1. preskúmanie zadania návrhu a vývoja
 2. plánovanie produktu
 3. overenie návrhu
 4. validácia návrhu

Proces riadenia externe poskytovaných procesov „produktov a služieb“

Organizácia by mala v procese nakupovania surovín, polotovarov, produktov a služieb zaistiť aby boli splnené požiadavky právnych predpisov a iné požiadavky vyplývajúce z potrieb organizácie identifikované v predošlých postupoch.

Proces „riadenia výroby a poskytovaných služieb“

Postup by mal zahŕňať:

 • plánovanie výroby a poskytovaných služieb..
 • schválenie spôsobilosti procesov
 • uvoľnenie procesov
 • monitorovanie a meranie prevádzkových kritérií procesov
 • plánovanie preventívnej údržby
 • proces „ochrana a uchovávanie“
 • organizácia by mala vytvoriť postup, ktorý zamedzí možnosti nedodržiavania stanovených požiadaviek
 • uplatňované postupy pre manipuláciu s produktami
 • skladovanie vstupných surovín

Proces „riadenia infraštruktúry“

Ide o procesy, ktoré majú priamu väzbu na prevádzku pracovísk, prípadne na výrobu alebo poskytovanie služieb.

Prax neodporúča

Stanovené kritéria musia mať výpovednú hodnotu, aby včas signalizovala nevhodný prejav sledovaného prvku procesu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.