Aktuality

Kto bol Walter Edwars Deming? Čo je to PDCA cyklus?

Walter Edwars Deming (1900 – 1993) je považovaný za  otca manažmentu kvality. V rámci svojho úsilia ponúknuť zmenený základný prístup k princípom manažmentu prišiel Deming na celkom konkrétnu myšlienku – ponúknuť techniku riešenia problému, ktorú prevzal od Shewharta, tzv. PDCA cyklus, nazývaný aj Demingov kruh

Kto bol Walter Edwars Deming?

Walter Edwars Deming (1900 – 1993) je považovaný za  otca manažmentu kvality.

Systém chápal ako sieť nezávislých súčiastok, ktoré spolupracujú na dosiahnutí stanoveného cieľa. Cieľ musí byť jasne definovaný, musí obsahovať plány do budúcnosti, každá súčiastka musí byť jasne dokumentovaná a definovaná, ľudia musia presne vedieť na čom pracujú a čo má byť urobené

Ak chcú manažéri zabezpečiť rozvoj a zlepšiť riadenie systému najväčšiu pozornosť by mali venovať neustálemu vzdelávaniu, pretože bez nových poznatkov neexistuje zdokonalenie systému. Demingova filozofia je založená na trvalom zlepšovaní výrobkov a služieb redukovaním nejasností a variability v procese navrhovania a výroby.

Študoval na Univerzite vo Wyomingu a Colorade fyziku a matematiku a bol promovaný za matematického fyzika na Univerzite v Yale. Po štúdiu pracoval v National Bureau of Census v USA na oddelení poľnohospodárstva, kde úzko spolupracoval s Walterom Andrew Shewhartom, ktorý mu sprostredkoval postupy štatistického regulovania procesov. Spolu publikovali knihu Statistical Methods from the Viewpoint of Quality Control. Demingovou zásluhou je, že tieto postupy sa dostali aj mimo oblasti výroby.

         Keď po 2. svetovej vojne vojenská moc USA v Japonsku podporovala a riadila znovu vybudovanie japonského hospodárstva, viedol Deming v americkej armáde prednášky o priemyselnej štatistike pre zodpovedných za hospodársky rozvoj. Japonské vedecké spoločenstvo si všimlo Deminga a po vstupe do tohto spoločenstva organizoval sériu seminárov, v ktorých uviedol japonských manažérov, inžinierov a študentov do metód zabezpečovania kvality.

Vtedajšia situácia priemyselného svetového hospodárstva bola silno poznačená taylorizmom a masovou priemyselnou produkciou, ktorá na potreby zákazníka skoro nebrala ohľad. Deming naproti tomu požadoval radikálnu zmenu myslenia v spôsobe produkcie. Vyzýval podniky k tomu, aby sa zamerali na zákazníkov. Vytvoril tzv. argumentačnú formu, ktorá bola ním pomenovaná ako reťaz reakcií. Išlo mu pritom o zlepšenie a zabezpečenie vtedajšej podnikateľskej pozície na trhoch. Túto reťaz tvorilo 10 bodov, pričom skrátenie tejto reťaze nie je možné.

         V rámci svojho úsilia ponúknuť zmenený základný prístup k princípom manažmentu prišiel Deming na celkom konkrétnu myšlienku – ponúknuť techniku riešenia problému, ktorú prevzal od Shewharta, tzv. PDCA cyklus, nazývaný aj Demingov kruh. Predstavuje filozofiu, ktorá napomáha manažmentu v stabilizovaní a zlepšovaní procesov, v dôsledku čoho dochádza k rastu kvality.

PDCA cyklus (kruh kvality) predstavuje nikdy nekončiaci proces zlepšovania, zložený zo 4 krokov:

  1. krok: Plánovanie (Plan) – stanovujú sa ciele, spôsoby merania cieľov, identifikujú sa problémy, ktoré je potrebné riešiť. Pripravujú sa podrobné analýzy a plány aktivít (napr. navrhuje sa mapa procesov),
  2. krok: Realizácia (Do) – definuje sa proces súvisiaci s cieľom (problémom), uskutočňuje sa testovanie plánu, prípadne sa robí nový výskum (získavajú sa údaje), porovnáva sa plán (údaje), identifikujú sa potenciálne problémy a realizujú sa aktivity súvisiace s krokom 1,
  3. krok: Hodnotenie – Štúdium (Check – Study) – monitorujú a analyzujú sa uskutočnené kroky, manažéri sa musia poučiť z dosiahnutých výsledkov. Preverujú sa dosiahnuté výsledky či korešpondujú so stanovenými cieľmi, očakávaniami, plánmi,
  4. krok: Nápravné opatrenia (Act) – analyzujú sa dosiahnuté výsledky. V prípade zistenia rozdielov sa uskutočňujú nápravné opatrenia za účelom zlepšenia procesu a následného zlepšenia kvality celého systému.
isocertifikat.sk – PDCA cyklus

         Deming tvrdil, že vyššia kvalita vedie k vyššej produktivite. Kvalita je keď sa vracia zákazník, nie tovar. Zodpovednosť za kvalitu a jej zlepšovanie pripisoval vrcholovému manažmentu. Formuloval sedem smrteľných chorôb riadenia kvality a 14 bodov riadenia podniku, ktoré predstavujú základné princípy trvalého zlepšovania kvality.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.