Aktuality

Stratégia manažérstva a zdokonaľovania kvality

Stratégia manažérstva a zdokonaľovania kvality by mala byť v organizácii orientovaná na tri kľúčové oblasti (Obr.1):

1. dodávateľsko-odberateľské vzťahy,

2. hodnotenie kvality,

3. prácu zamestnancov.

Základom dosiahnutia pokroku pri dosahovaní kvality je nahradiť zotrvačnosť premysleným napredovaním.

Strategické faktory manažérstva a zdokonaľovania kvality v organizácii

1.  DODÁVATEĽSKO – ODBERATEĽSKÉ VZŤAHY

Jediným spôsobom, ako zistiť požiadavky našich zákazníkov je „spýtať sa ich“. Potom možno diskutovať o tom, ako požiadavky  klienta splniť a aké rozhodnutia pre to prijať.

Organizácia požaduje od svojich zamestnancov záväzok ku kvalite cestou  zdokonaľovania práce, ktorý vedie k eliminácii chýb,  štandardizácii a k uspokojovaniu potrieb interných i externých  zákazníkov.

Organizácia presadzuje partnerské vzťahy s dodávateľmi. Partnerstvo predstavuje dlhodobý záväzok medzi dvoma alebo  viacerými organizáciami za účelom dosiahnutia špecifických  obchodných cieľov zvyšovaním efektívnosti zdrojov každého z partnerov. Význam partnerských vzťahov vidí vedenie našej organizácie v tom, že v partnerstve každý hľadá tie najlepšie riešenia.  Podstatnú úlohu pri tom zohrávajú dôvera a úprimnosť.  V partnerstve nedochádza k výhodám a ziskom zneužívaním druhých  a každý z partnerov má záujem na podpore druhého s cieľom dosiahnuť spoločne dohodnuté ciele.

Pomoc iným  sa uskutočňuje tým, že ich zahrnieme do zlepšovacích aktivít, zrealizujeme spoločné školenia a všestranne podporíme ich zlepšovateľské iniciatívy.

2. HODNOTENIE KVALITY

Zvyšovanie efektívnosti nie je krátkodobý program, ktorý skončí vtedy, keď sa dosiahnu bežné ciele. Ak chceme napredovať, nemôžeme si dovoliť zostať stáť a uspokojiť sa s tým, čo sme doteraz dosiahli. Konkurencia sa bude neustále zlepšovať  a zákazníci budú vyžadovať stále vyššiu kvalitu. Cieľom našej organizácie je preto nepretržité zdokonaľovanie všetkých aktivít.

Byť medzi najlepšími si vyžaduje proces sústavného  porovnávania našich produktov, služieb a obchodných operácií  s tými, ktorí predstavujú v danej oblasti špičku. Kľúčovými  krokmi tohto procesu sú:

1. rozhodnutia, čo porovnávať,

2. zhodnotenie práce organizácie a práce konkurenta,

3. plánovanie a riadenie zdokonaľovacích aktivít.

Eliminácia chýb je významným prostriedkom k dosiahnutiu  spokojnosti zákazníka pri najnižších nákladoch. Vyhnúť sa  chybám neznamená nevyhnutne pracovať ťažšie. Je potrebné  pochopiť, čo sa od nás vyžaduje, či máme všetko potrebné  na realizáciu práce a potom už len starostlivo venovať pozornosť  tomu, aby zákazník dostal to, čo potrebuje. Naším cieľom je pracovať  správne na prvýkrát.

Aby sme mohli posúdiť úspešnosť organizácie pri zdokonaľovaní  kvality, musíme všetky aktivity monitorovať a hodnotiť. Je  potrebné, aby sme merali všetko, čo je merateľné a výsledky  porovnávali so stanovenými cieľmi. Informácie o dosiahnutom  úspechu je potrebné poskytnúť verejnosti.

3. PRÁCA ZAMESTNANCOV

Dobrá komunikácia je základom efektívnosti organizácie.  Zabezpečuje  informovanosť, pochopenie a napomáha tímovej práci. Všetci pracovníci organizácie potrebujeme navzájom  komunikovať, vysvetľovať svoje požiadavky, získavať spätné väzby  o tom, ako práca prebieha, predkladať nové návrhy, riešiť  problémy a pod. Všetci sme zodpovední za zvýšenie kvality komunikácie.

Efektívnosť musí vychádzať z najvyšších miest organizácie. Manažéri na všetkých úrovniach majú mimoriadny vplyv na spôsob práce našej organizácie. Pri správnom vedení sa uznáva význam každého pracovníka zapojeného do aktivít organizácie so záväzkom uspokojovať zákazníka cestou efektívnej práce. Efektívny vedúci vedie svoj  tím tak, aby ho nasledoval.

Väčšina ľudí uprednostňuje kvalitnú prácu pred prácou nekvalitnou. Týchto ľudí budeme podporovať s cieľom  dosiahnutia efektívnosti pri plnení úloh. Pracovníkom organizácie poskytneme taký typ školenia, ktoré  povedie k rozvoju ich tvorivosti a k bezchybnému pracovnému  výkonu.

Významným faktorom skvalitnenia práce pracovníkov organizácie je tímová práca, aplikovaním ktorej môžeme dosiahnuť ciele, ktoré jednotlivci dosiahnu oveľa ťažšie. Tímovou prácou možno najlepšie využiť skúsenosti i zručnosti jednotlivcov, prijímať  lepšie rozhodnutia a získať viac potešenia z práce. Každý z nás  by si mal položiť otázku: „Ako by som mohol spoluprácou s inými zlepšiť kvalitu svojej práce?“

Odmena je súčasť procesu organizácie, ktorou sa formálne uznáva úsilie a výkon pracovníkov. Uznaním a ocenením sa má dosiahnuť aktívny prístup k plneniu si povinností, záväzok ku  kvalite a nepretržité zdokonaľovanie práce. Budeme presadzovať, aby uznanie bolo pravé a spravodlivé. Základom pre odmeňovanie budú dosiahnuté výsledky na danom úseku práce a schopnosť pracovníka podávať bezchybný pracovný výkon.

Uspokojovanie požiadaviek zákazníkov by mal byť hlavný cieľ. Môžeme ho dosiahnuť  len vtedy, ak bude kvalita v centre všetkého, čo robíme. Naši zákazníci nechcú byť podvedení, chcú hodnotu za peniaze. Kvalita je pre organizáciu potrebná, pretože jej zákazníci ju vyžadujú a budúcnosť  organizácie je od nej závislá.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.