Aktuality

6.1.2.2 Posudzovanie rizík BOZP a ďalších rizík systému manažérstva BOZP

Organizácia musí vytvoriť, implementovať a udržiavať procesy na:

 1. posúdenie rizík BOZP z identifikovaných nebezpečenstiev, pričom berie do úvahy efektívnosť existujúcich riadiacich činností
 2. určovanie a posúdenie ďalších rizík týkajúcich sa vytvorenia, implementácie, prevádzky a udržiavania systému manažérstva BOZP

O metodike a kritériách musia byť uchované a zdokumentované informácie.

Vysvetlenie požiadavky

Vytvorenie, zavedenie a udržiavanie procesov k posudzovaniu rizík. Stanovanie metodík a kritérií, ktoré sú proaktívne.

Spôsob a zložitosť posudzovanie nezávisí od veľkosti organizácie ale od nebezpečenstva, ktoré súvisí s činnosťou organizácie. Pre efektívny chod spoločnosti, musí identifikovať všetky prítomné nebezpečenstvá a následne ich vyhodnotiť a posúdiť ich riziká. Z posúdených rizík vyplýva, čo je potrebné merať a sledovať.

Zameranie sa na pasívne sledovanie počtu pracovných úrazov alebo poškodenie zdravia nevedie k ničomu, organizácia musí hlavne proaktívne riadiť svoje riziká.

Nebezpečenstvo musí byť na pracovisku identifikované ešte pred tým než môžu byť posúdené riziká s ním súvisiace.

Nebezpečenstvo:

 1. fyzikálne
 2. chemické
 3. biologické
 4. psychosociálne

Dôvody na vyhodnocovanie rizík

 • ochrana životov a zdravia
 • legislatívne požiadavky
 • predchádzanie sankciám

Znižovanie rizík na pracovisku

 • zaistenie bezpečného pracovného prostredia
 • vytvorenie, implementácia a udržiavania bezpečných pracovných postupov
 • bezpečné zariadenia
 • informácie, inštruktáž, školenia, dohľady

Zníženie rizík docielime buď znižovaním pravdepodobnosti výskytu nebezpečnej udalosti alebo znižovaním závažnosti úrazu alebo poškodzovania zdravia či kombináciou týchto možností.

Kľúčové faktory hodnotenia rizík

 • pravdepodobnosť
 • miera expozície
 • následky

Riziko je kombináciou pravdepodobnosti výskytu nebezpečnej udalosti alebo expozície a závažnosti úrazu alebo poškodenia zdravia.

Pri posudzovaní rizík si musíme hľadať odpovede na tieto otázky:

Aká nebezpečná udalosť môže na pracovisku nastať?

Aká je miera pravdepodobnosti, že sa to stane?

Aká je závažnosť?

Je to možné tolerovať?

Odporúčania dobrej praxe

Organizácia by mala stanoviť metodiku a kritéria pre posudzovanie rizík v oblasti BOZP, ktorá je skôr proaktívna ako reaktívna a používa sa systematicky. Rizika nie je možné posudzovať bez priamej náväznosti na konkrétne pracovisko či profesiu.

Na aké otázky audítor hľadá odpovede?

Zaviedla, implementovala a udržiava organizácia proces na:

 • posúdenie rizík BOZP z identifikovaných nebezpečenstiev
 • pri súčasnom zohľadnení účinnosti              existujúcich opatrení?
 • určenie a posúdenie ďalších rizík spojených so zriadením, implementáciou, prevádzkou a údržbou systému riadenia BOZP?              

Boli definované metodiky a kritériá organizácie na hodnotenie rizík BOZP vzhľadom na rozsah, povahu a načasovanie, aby sa zabezpečilo, že sú skôr proaktívne  ako reaktívne a používajú sa systematicky?           

Udržiava a uchováva organizácia zdokumentované informácie o metodikách a kritériách?       

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.