Aktuality

Enviromentálna politika (ISO14001)

Norma ISO 14001:2015

Záujem o udržanie a zlepšovanie kvality životného prostredia za posledné roky narastá. Zákazníci sa začínajú pýtať, za akých podmienok výrobky vznikajú, či použité suroviny a postupy sú neškodné pre životné prostredie a zdravie zamestnancov a akým spôsobom sa môže výrobok po použití zneškodniť. Nevytvárať nové zdroje znečisťovania a minimalizovať všetky zdroje znečisťovania znamená venovať pozornosť otázkam environmentu. Taktiež to znamená uplatňovanie systému riadenia hospodárskej politiky s environmentálnymi prvkami. A takýto systém je práve systém environmentálneho manažérstva podľa noriem STN EN ISO 14 000.

Ťažko presne stanoviť, kedy environmentálne obavy nadobudli taký význam, že sa začala prisudzovať environmentálnym aspektom vyššia priorita ako konkurenčným otázkam. Za tento okamih sa najčastejšie považuje vydanie knihy R. Carsonovej Tichá jar v roku 1962, ktorá je o tom, že veľká časť znečisťovania životného prostredia vo svete pochádza podnikateľskej sféry.

Systém environmentálneho manažérstva

Environmentalizmus (náuka o životnom prostredí) je filozofická, sociologická a politologická teória zaoberajúca sa vzťahmi medzi životným prostredím a spoločenským vývojom. Považuje sa za myšlienkový smer vytvárajúci náhľady na životné prostredie, na vzťah človeka k životnému prostrediu, jeho správanie sa, jeho minulé, súčasné a budúce zásahy do prírody s ohľadom na život všetkých organizmov.

Medzi najväčších poškodzovateľov prírodných ekosystémov patrí podnikateľská sféra. Napriek skutočnosti, že zabezpečuje tovar a služby požadované verejnosťou, čím uspokojuje životné potreby spoločnosti, je
hlavným predstaviteľom environmentálnej deštrukcie prírodných ekosystémov. Znehodnocovanie životného prostredia sa môže stať nezvratným, ak mu nebude organizácia venovať dostatočnú pozornosť.

Zavedením environmentálneho manažérstva kvality podľa ISO 14001 firma pomôže pri ochrane ľudského zdravia a životného prostredia od negatívnych vplyvov činností, produktov a služieb. Tým dôjde k celkovému zlepšeniu kvality života. Zavedenie systému, jeho udržiavanie a zlepšovanie musí byť podporené organizačne a finančne takým spôsobom, aby bol funkčný a priniesol pre organizáciu splnenie definovaných cieľov. Skôr ako sa definujú ciele, musí byť vykonaná analýza súčasného stavu.

Enviromentálna politika podľa ISO 14001:2015

Prioritou environmentálneho manažérstva kvality podľa ISO 14001 je, aby vrcholový manažment dobre definoval environmentálnu politiku organizácie. Tá je hlavným nástrojom na zavádzanie tohto systému a zabezpečuje sústavné zlepšovanie environmentálneho správania sa organizácie.

Je to vyhlásenie o zámeroch a zásadách vzťahujúcich sa na celkové environmentálne správanie sa, ktoré pojednáva o stanovení dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov. Vrcholový manažment sa tým zaväzuje, aby boli dodržiavané platné právne environmentálne požiadavky, ktoré súvisia s ich environmentálnymi aspektmi.

Politika, ktorá je zároveň verejným dokumentom, musí byť jasná pre všetky zainteresované strany. Komunikáciu so všetkými stranami zabezpečí súhrn pravidiel (smernice a postupy). Na zdokumentovaní politiky sa podieľa vždy vrcholové vedenie. Pre rýchlejšie a flexibilnejšie zavádzanie environmentálneho manažérstva kvality podľa ISO 14001 je možnosť využiť poradenskú organizáciu, ktorej úlohou je taktiež zabezpečiť environmentálnu výchovu a vzdelávanie pracovníkov organizácie na všetkých úrovniach riadenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *