Aktuality

isocertifikat.sk - PDCA cyklus

Certifikát ISO 9001 v 6 krokoch

Norma ISO 9001:2015 je celosvetovo uznávaný štandard pre systémy manažérstva kvality. Certifikácia systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001 môže organizáciám pomôcť dosiahnuť konkurenčnú výhodu a zvýšiť dôveru zákazníkov, ktorí majú istotu, že ich potreby sú splnené v súlade s vyššími štandardmi. Medzinárodná norma ISO 9001:2015 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia:

a) potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a

b) kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami.

Všetky požiadavky normy ISO 9001:2015 sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.

Certifikácia ISO 9001 sa získava procesom, ktorý zahŕňa implementáciu systému riadenia kvality, ktorý je v súlade so štandardom ISO 9001, a jeho overenie nezávislou certifikačnou spoločnosťou. Certifikácia ISO 9001 môže byť užitočná pre rôzne organizácie, ako sú malé a stredné podniky, veľké spoločnosti, vládne organizácie, neziskové organizácie a iné. Tento štandard môže pomôcť organizáciám zlepšiť svoje procesy, zvýšiť efektivitu a účinnosť a zlepšiť spokojnosť zákazníkov.

Získanie certifikátu ISO 9001 vyžaduje značné úsilie a angažovanosť organizácie. Najskôr je potrebné vypracovať a implementovať systém riadenia kvality, ktorý spĺňa požiadavky ISO 9001. Potom musí organizácia prejsť auditom nezávislej certifikačnej spoločnosti, ktorá overí, či systém riadenia kvality organizácie je v súlade s ISO 9001. Ak organizácia splní požiadavky štandardu, dostane certifikát ISO 9001.

Certifikačný orgán nesmie vykonávať poradenstvo.

Normy súboru ISO 9000 poskytujú organizáciám príle­žitosť zvýšiť hodnotu svojich činností a trvalo zlepšovať svoju výkonnosť tým, že zamerajú svoju pozornosť na hlavné procesy. Normy podčiarkujú úzke väzby medzi systémami manažérstva kvality a procesmi v organizáciách a taktiež predurčujú nevyhnutnosť trvalého zlepšovania. Výsledkom má byť nasmerovanie ich pou­žívateľov na dosahovanie podnikateľských úspechov vrátane spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán.

Z toho dôvodu má manažment organizácie chápať reali­záciu systému manažérstva kvality ako výhodnú ziskovú investíciu, a nie iba ako certifikačnú požiadav­ku. K hlavným prínosom využívania noriem patrí podpora činností organizácie prostredníctvom:

 •  realizácie siedmich zásad manažérstva kvality,
 •  realizácie procesného prístupu,
 •  akcentovania úlohy vrcholového manažmentu,
 •  formulovania merateľných cieľov pre všetky funkcie a na všetkých úrovniach organizácie,
 •  akcentovania trvalého zlepšovania a spokojnosti zákazníka,
 •  merania systému manažérstva kvality, procesov a produktov,
 •  zohľadňovania zákonných a regulačných požiada­viek,
 •  rešpektovania dostupnosti zdrojov.

Certifikácia ISO 9001 na Slovensku

Norma STN EN ISO 9001: 2016 je piatym vydaním tejto normy, ktorá po prvý krát nadobudla platnosť v Slovenskej republike vo februári 1991 pod názvom Systémy kvality. Model zabezpečovania kvality pri navrhovaní, vývoji, výrobe, uvádzaní do prevádzky a servise. 

Medzinárodná norma ISO 9001 bola vydaná Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu. Od roku 1987 prešla táto medzinárodná technická norma ISO 9001 výraznými zmenami a preto je prirodzené, že získané skúsenosti s jej aplikáciou priniesli nielen čiastočnú zmenu filozofie kvality (napr. zmenu z prvkového na procesný prístup), ale aj zmenu obsahu niektorých termínov a činností. Stala sa globálnym kritériom schopnosti zabezpečovania požiadaviek na kvalitu a ich uplatňovania v konaní na uspokojovanie potrieb svojich zákazníkov vo vzťahu dodávateľa k používateľovi, resp. k odberateľovi.

Systém manažérstva kvality je cesta, ktorou organizácia plánuje a riadi pracovný proces so zámerom získať vedomosť o koreňových príčinách prípadných nezhôd, vymedzuje opatrenia k náprave a sleduje, aký majú tieto opatrenia účinok a preukazuje ich úspešnosť. Správna implementácia systému manažérstva kvality zabezpečí lepšiu výkonnosť organizácie a zároveň zvýši dôveryhodnosť smerom k zákazníkom/klientom/občanom a obchodným partnerom. Potvrdením, že zavedený systém manažérstva kvality bol preverený a je v zhode s normou ISO 9001, je úspešná certifikácia. 

Získaný certifikát dáva pozitívny signál a zároveň záruku zákazníkom/klientom/občanom, že sú zavedené a udržiavané užitočné interné procesy, ktoré smerujú k napĺňaniu stanovených požiadaviek. Taktiež je dôkazom, že organizácia je spôsobilá vytvárať kvalitu a usiluje sa o najvhodnejšiu cestu manažérstva kvality a jeho trvalého zlepšovania.

Certifikácia podľa normy STN EN ISO 9001 sa používa v súkromnom, ale aj vo verejnom sektore, a na zvýšenie dôvery k produktom a službám, na zvýšenie dôvery medzi partnermi v podnikateľskej sfére a pri výbere dodávateľov v dodávateľských reťazcoch. Výhodami systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001 sú aj:

 • zvyšovanie spokojnosti zákazníkov,
 • dôvera v kvalitu výrobkov a služieb,
 • znižovanie nákladov v podniku,
 • znižovanie počtu reklamácií a sťažností,
 • zdokumentované postupy,
 • efektívne rozhodnutia na základe dôkladnej analýzy údajov.

Ako získať certifikát ISO 9001 v 6 krokoch

Proces certifikácie podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 prebieha po implmnetácii systému manažérstva kvality podľa tejto normy do procesov spoločnosti v niekoľkých krokoch:

 1. Rozhodnutie o certifikácii: Organizácia sa rozhodne, že chce získať certifikát ISO 9001 a vyberie si certifikačnú spoločnosť, ktorá bude certifikáciu vykonávať.
 2. Plánovanie procesu certifikácie: Vybraná certifikačná spoločnosť a organizácia si dohodnú termín a harmonogram certifikačného procesu (auditu). Certifikačná spoločnosť informuje organizáciu o požiadavkách na systém riadenia kvality a o tom, čo je potrebné pred certifikáciou splniť.
 3. Prvá etapa certifikačného auditu: Certifikačná spoločnosť vykoná prvú etapu auditu, ktorý overí, či systém riadenia kvality organizácie je v súlade s požiadavkami ISO 9001 a je pripravená na 2 etapu auditu.
 4. Certifikačný audit (2 etapa auditu): Certifikačná spoločnosť vykoná certifikačný audit, ktorý overí, či systém riadenia kvality organizácie spĺňa požiadavky ISO 9001. Audit pozostáva z posudzovania dokumentov, interview s pracovníkmi organizácie a prehliadky pracoviska.
 5. Vydanie certifikátu: Ak certifikačná spoločnosť zistí, že systém riadenia kvality organizácie spĺňa požiadavky ISO 9001, vydá organizácii certifikát ISO 9001.
 6. Dozorné audity: Certifikačná spoločnosť pravidelne kontroluje, či organizácia dodržiava požiadavky ISO 9001 a či systém riadenia kvality je stále účinný.

Certifikát ISO 9001 je platný tri roky a po tomto období sa musí obnoviť (tzv. recertifikácia), pričom sa opäť preveruje plnenie požiadaviek konkrétnej normy ISO. Počas trojročného obdobia navštevuje certifikačný orgán spoločnosť obvykle v ročných intervaloch ( v zmysle zmluvy – jedná sa o tzv. certifikačný a 2 dozorné audity) a v rámci krátkych previerok opäť overuje funkčnosť systému.

Čo je dôležité pri implementácii systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001?

Pri implementácii systému riadenia kvality podľa ISO 9001 je dôležité zohľadniť nasledujúce oblasti:

 1. Zainteresovanosť vedenia organizácie: Vedenie organizácie musí byť zainteresované a angažované pri implementácii systému riadenia kvality. Je dôležité, aby bolo jasné, že úspech systému riadenia kvality závisí od záväzku a podpory vedenia.
 2. Definovanie cieľov a politiky kvality: Organizácia musí definovať svoje ciele a politiku kvality, ktoré by mali byť zlučiteľné s jej stratégiou a plánmi. Ciele a politika kvality musia byť zrozumiteľné a zdieľané v celej organizácii.
 3. Identifikácia procesov: Organizácia musí identifikovať a dokumentovať svoje hlavné procesy a zabezpečiť, aby boli jasne definované a prepojené s cieľmi a politikou kvality.
 4. Vyhodnotenie rizík: Organizácia musí vyhodnotiť riziká spojené s jej procesmi a produktmi, aby mohla prijať opatrenia na ich minimalizáciu alebo elimináciu.
 5. Vyhodnotenie spokojnosti zákazníkov: Organizácia musí mať spätnú väzbu od svojich zákazníkov a vyhodnocovať ich spokojnosť, aby mohla zlepšovať svoje služby a produkty.
 6. Zabezpečenie komunikácie a vzdelávania: Organizácia musí zabezpečiť, aby bola komunikácia v rámci organizácie a so zákazníkmi jasná a účinná. Zamestnanci musia byť dostatočne vzdelaní a školení, aby boli schopní plniť svoje úlohy a prispievať k zlepšovaniu kvality.
 7. Dokumentácia systému riadenia kvality: Organizácia musí mať dokumentovaný systém riadenia kvality, ktorý obsahuje všetky potrebné dokumenty a záznamy, ktoré sú nevyhnutné pre sledovanie a meranie kvality.
 8. Monitorovanie a hodnotenie výkonu: Organizácia musí monitorovať a hodnotiť svoj výkon, aby mohla identifikovať oblasti na zlepšenie a prijať opatrenia na zlepšenie kvality.
 9. Interná audit: Organizácia musí pravidelne vykonávať interné audity, aby sa uistila, že systém riadenia kvality funguje správne a je v súlade s požiadavkami ISO 9001.
 1. Nepretržité zlepšovanie: Organizácia musí mať procesy na nepretržité zlepšovanie systému riadenia kvality a na zlepšovanie kvality svojich produktov a služieb. Musí byť schopná identifikovať príležitosti na zlepšenie a prijať opatrenia na ich realizáciu.

Všetky tieto oblasti sú dôležité pre úspešnú implementáciu systému riadenia kvality podľa ISO 9001. Je potrebné si uvedomiť, že implementácia systému riadenia kvality nie je jednorazový proces, ale ide o neustále zlepšovanie a zdokonaľovanie, ktoré musí byť integrované do každodenných procesov organizácie.

Aká je cena certifikátu ISO 9001? Aká je cena certifikátu kvality?

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od viacerých faktorov. V médiách sa občas objaví reklama na získanie rôznych certifikátov. Určite ste si to už všimli. Po kliknutí na web stránku prídete na to, že všetko vyzerá jednoducho, dokonca má viacero odporúčaní.

A potom sa môže stať, že dáte takýto certifikát ISO niekde do súťaže, verejného obstarávania alebo s hrôzou zistíte, že zákazník Vám ho neakceptuje. Prečo? Aké minimálne postupy musí mať certifikačný orgán na web stránke resp. inak zverejnené voči zákazníkom pokiaľ je seriózny a dodržiava ustanovenia pre certifikačné orgány ISO/IEC 17021-1:2015? Na čo si dať pozor? Viac si môžete prečítať tu.

Cena certifikácie podľa noriem ISO sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania systému kvality podľa noriem ISO. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje certifikát ISO takpovediac „zajtra“.

Cena „certifikácie ISO“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém ( napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO 14001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 + systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 + systému riadenia BOZP podľa ISO 45001 a podobne).

Cenová ponuka na vybudovanie systému kvality podľa ISO noriem a ISO certifikáciu musí odrážať všetky tieto faktory.

Dobre vybudovaný systém kvality podľa ISO noriem pretrvá „veky“ v prípade, že je seriózne zavedený, je udržiavaný, pravidelne preverovaný a organizácia zabezpečuje jeho zlepšovanie a zároveň odráža skutočné procesy, ktoré sa v organizácii dejú.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.