Aktuality

Ako implementovať článok 4 normy ISO 9001 Súvislosti organizácie?

Implementácia normy ISO 9001:2015 je proces, ktorý môže priniesť mnoho výhod pre organizácie všetkých veľkostí a odvetví. Článok 4 Súvislosti organizácie normy ISO 9001 je kľúčovým krokom v tejto implementácii a zahŕňa identifikáciu, mapovanie, definovanie cieľov, implementáciu a overovanie procesov v organizácii.

V zmysle bodu 4.3 normy ISO 9001, určenie predmetu systému manažérstva kvality znamená, že organizácia musí identifikovať a definovať rozsah svojho systému manažérstva kvality, aby zahŕňal všetky procesy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie požiadaviek na kvalitu produktov alebo služieb.

To zahŕňa určenie procesov, ktoré ovplyvňujú kvalitu a definovanie ich vzájomných vzťahov a interakcií. Určenie predmetu systému manažérstva kvality je kľúčové pre úspešné plánovanie, implementáciu a riadenie systému manažérstva kvality v organizácii.

Článok 4 Súvislosti organizácie stanovuje požiadavky na

 •  4.1 Pochopenie organizácie a jej kontextu sú vznesené požiadavky na identifikáciu, monitorovanie  a preskúmavanie  vonkajších  a externých  vplyvov  a súvislostí.  V článku 4.2 Porozumenie potrieb a očakávania zainteresovaných strán,  je požadované, aby organizácia určila „príslušné požiadavky“ od „zainteresovaných strán“. Čo patrí medzi zainteresované strany sa ďalej nešpecifikuje, norma to necháva na samotné organizácie.
 • Ďalej táto kapitola požaduje, aby bol určený rozsah a hranice QMS  (4.3  Určenie  rozsahu QMS) a odporúča tiež zaviesť niektoré procesy, napr. určenie vstupov a výstupov, zodpovedností, výkonnostných ukazovateľov, rizík a príležitostí (4.4 QMS a jeho procesy).

Ako mám postupovať pri implementácii systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, čo zahŕňa požiadavka normy 4.4. na systém manažérstva kvality a jeho procesy?

Článok 4.4 normy ISO 9001 týkajúci sa systému manažérstva kvality a jeho procesov zahrňuje nasledovné:

 1. Identifikáciu a definovanie procesov, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie požiadaviek na kvalitu.
 2. Definovanie vzájomných vzťahov medzi procesmi a identifikáciu ich vplyvu na kvalitu.
 3. Definovanie spôsobov riadenia procesov, vrátane kontrolných bodov a procesov kontroly.
 4. Dokumentáciu systému manažérstva kvality, ktorá opisuje procesy, ich vzájomné vzťahy a kontrolné body.
 5. Implementáciu a riadenie systému manažérstva kvality v celom rozsahu.
 6. Pravidelné hodnotenie a vylepšovanie systému manažérstva kvality, aby zodpovedal zmenám v potrebách a požiadavkách zainteresovaných strán.

Cieľom tohto článku je zabezpečiť, aby organizácia mala jasne definovaný a implementovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, ktorý zahrňuje všetky procesy nevyhnutné pre zabezpečenie kvality produktov alebo služieb. Týmto sa zabezpečuje, že organizácia bude schopná splniť požiadavky na kvalitu a vytvoriť dôveru medzi zainteresovanými stranami.

Prvým krokom v implementácii článku 4 je identifikácia všetkých procesov, ktoré sú súčasťou organizácie. Tieto procesy môžu zahŕňať výrobu, predaj, marketing, výskum a vývoj, finančné služby a ďalšie. Je dôležité rozlišovať medzi vnútornými a vonkajšími procesmi, aby bolo možné presne zmapovať ich vzájomný vzťah.

isocertifikat.sk – procesny prístup

Po identifikácii procesov je potrebné ich zmapovať a určiť ich ciele. Tieto ciele by mali byť zrozumiteľné a jasne definované, aby bolo možné ich v budúcnosti ľahko hodnotiť. Procesy by mali byť implementované do celkovej organizačnej štruktúry a je dôležité, aby boli správne nastavené, aby dosiahli svoj cieľ.

Kontinuálne overovanie a hodnotenie procesov je dôležité, aby bolo možné zistiť, či sú procesy funkčné a či dosahujú stanovené ciele. Ak sa zistia neefektívne procesy, je potrebné ich zmeniť a opraviť, aby bolo možné zlepšiť celkovú efektívnosť organizácie.

Aké opatrenia musím zaviesť v súvislosti s požiadavkami článku 4 normy ISO 9001?

Implementácia článku 4 Súvislosti organizácie v rámci normy ISO 9001 vyžaduje nasledovné opatrenia:

 1. Identifikácia procesov: Pred implementáciou článku 4 je potrebné identifikovať všetky procesy v organizácii a ich vzájomný vzťah.
 2. Mapovanie procesov: Potom je potrebné zmapovať jednotlivé procesy a ich vzájomný vzťah v celom procese v organizácii.
 3. Definovanie cieľov procesov: Každý proces by mal mať definovaný cieľ a zodpovedajúce kritériá úspešnosti.
 4. Implementácia procesov: Po identifikácii a mapovaní procesov a definovaní ich cieľov je potrebné ich implementovať do organizačných procesov.
 5. Overovanie a hodnotenie procesov: Potom je potrebné kontinuálne overovať a hodnotiť funkčnosť jednotlivých procesov v organizácii a ich vzájomný vzťah.

Tieto opatrenia by mali byť realizované v súlade s požiadavkami normy ISO 9001 a vedú k lepšiemu riadeniu procesov v organizácii a zlepšeniu jej efektívnosti a účinnosti.

Zároveň organizácia musí pochopiť potreby a očakávania zainteresovaných strán v zmysle normy ISO 9001 čo znamená, že organizácia musí analyzovať a rozumieť požiadavkám a očakávaniam svojich klientov, zamestnancov, dodávateľov, regulačných orgánov a iných relevantných strán, ktoré sa týkajú jej produktov alebo služieb.

To zahŕňa identifikáciu ich požiadaviek, ktoré sa týkajú kvality, dostupnosti, ceny a ďalších faktorov. Získanie tohto pochopenia umožňuje organizácii lepšie reagovať na potreby svojich zainteresovaných strán a poskytovať produkty a služby, ktoré ich uspokojujú.

Poradenstvo a implementácia požiadaviek normy ISO 9001 do Vašej firmy

V prípade Vášho záujmu o implementáciu ISO 9001 resp. poradenstvo v tejto oblasti nás prosím kontaktujte na ponuky@isocertifikát.sk alebo vyplňte krátku žiadosť o expresnú ponuku vpravo. Ponuku na zavádzanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 Vám pošleme do 3 hodín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.