Aktuality

GDPR: Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

Nariadenie GDPR stanovuje zásady spracovania osobných údajov

1. Zákonnosť, korektnosť a transparentnosť

Osobné údaje musia byť vo vzťahu k subjektu údajov spracované korektne, zákonným a transparentným spôsobom. Zásada transparentnosti vyžaduje, aby všetky informácie a všetky oznamy týkajúce sa spracovania týchto údajov boli ľahko prístupné a zrozumiteľné a poskytované prostredníctvom jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov. Táto zásada sa dotýka hlavne informovania subjektov daných údajov o totožnosti správcu a účeloch spracovania a ďalších záležitostiach záujmu zaistenia spravodlivého a transparentného spracovania vo vzťahu k dotknutým fyzickým osobám a ich práva získať potvrdenie a práva na oznámenie spracovávaných osobných údajov, ktoré sa ich dotýkajú.

2. Účelové obmedzenie

Osobné údaje musia byť zhromažďované  pre určité, výslovne vyjadrené a legitimné účely a nesmú byť ďalej spracované spôsobmi, ktoré sú s týmito účelmi nezlúčiteľné. Ďalšie spracovanie pre účely archivácie vo verejnom záujme, pre účely vedeckého alebo historického výskumu alebo pre štatistické účely sa nepovažuje za nezlúčiteľné s pôvodnými účelmi.

3. Minimalizácia údajov

Osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú spracované. Je nevyhnutné zaistiť, aby bola doba, po ktorú sú osobné údaje uchovávané, obmedzené na nevyhnutné minimum.

4. Presnosť

Osobné údaje musia byť presné a v prípade potreby aktualizované. Musia byť prijaté všetky rozumné opatrenia, aby sa osobné údaje, ktoré sú nepresné (a s prihliadnutím k účelom, pre ktoré sa) bezodkladne vymazali alebo opravili.

5. Obmedzenie uloženia

Osobné údaje musia byť uložené vo forme umožňujúcu identifikáciu subjektov údajov po dobu nie dlhšej ako je nevyhnutné pre účely, pre ktoré sú spracovávané.

6. Integrita a dôvernosť

Osobné údaje musia byť spracované spôsobom, ktorí zaistí náležité zabezpečenie osobných údajov vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným spracovaním a pred stratou, zničením alebo poškodením.

7. Zodpovednosť

Správca zodpovedá za dodržanie vyššie uvedených zásad a musí byť schopný toto dodržanie súladu aj doložiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.