Aktuality

ISO9001

ISM – integrovaný systém riadenia

Koniec minulého storočia bol obdobím, kedy došlo k masívnej implementácii systémov riadenia kvality, environmentálneho manažmentu, manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ďalších štandardov ktoré uľahčujú manažmentu plnenia náročných cieľov.

Súčasný stav je taký, že stovky firiem vlastnia certifikáty kvality ISO 9000, 14000 a ďalšie, investujú nemalé prostriedky do čiastkových aktualizácií a recertifikácií pričom si kladú otázku, kam bude smerovať vývoj v tejto oblasti a aké sú možné zlepšenia.

Integrácia systémov riadenia

Management firiem, ktoré chcú úspešne obstáť v globálnom podnikateľskom prostredí sa musí aktívne podieľať na integrácii doterajších poznatkov, postupov a procesov v oblasti manažmentu s vlastnými potrebami riadenia tak aby bola zaistená spokojnosť ich akcionárov a vlastníkov v oblasti plnenia stanovených cieľov, spokojnosť a retencia zákazníkov, zamestnancov a kooperujúcich subjektov.

Cieľom každého manažmentu musí byť fungovať čo najefektívnejšie na základe jednoduchých a logických procesov s cieľom dosiahnuť dokonalý súlad s okolitým podnikateľským prostredím.

Všetky systémy v spoločnosti by mali byť integrované do jedného systému, aby ste obmedzili duplicitu a zvýšili efektivitu.

V domácej odbornej literatúre a v praxi sa môžeme stretnúť s pojmom integrovaný systém riadenia, integrovaný systém manažérstva (ISM) alebo integrovaný manažérsky systém. V anglofónnej odbornej literatúre  sa všeobecne používa termín Integrated Management System (IMS). Všetky tieto pojmy môžeme považovať za synonymá, ktoré vyjadrujú rovnakú podstatu.

V dnešnom konkurenčnom podnikateľskom prostredí je efektívne zjednodušenie prevádzky nevyhnutné na udržanie nízkych režijných nákladov. Medzi kľúčové zásady správy štíhleho prostredia patrí odstránenie nadbytočnosti a konsolidácia systémov. Zavedenie integrovaného systému riadenia pre toto poskytuje rámec.

Integrovaný systém riadenia je jediný systém určený na riadenie viacerých operácií organizácie v súlade s viacerými štandardmi, ako sú normy pre kvalitu, ochranu životného prostredia a ochranu zdravia a bezpečnosti.

Väčšina podnikov už má systémy – formálne aj neformálne – na riešenie týchto otázok; však, to, čo si mnohí manažéri neuvedomujú, že duplikujú procesy alebo vytvárajú zbytočnú prácu pre svojich zamestnancov. V postate, bezpečnosť, riadenie životného prostredia a kontrola kvality majú mnoho spoločných bodov a všetky systémy sa podieľajú na tom, aby bola vaša organizácia efektívnejšia a výkonnejšia.

V praxi predstavuje integrovaný systém riadenia zlúčenia existujúcich formálnych systémov a zavedenie špecifických osvedčených postupov v celej organizácii.

Aké sú výhody integrácie systémov riadenia?

 • Zamedzenie prekrývaniu činností
 • Efektívnejšie využitie času senior manažmentu
 • Využívanie zdrojov pre účinnejšiu implementáciu a správu systémov
 • Dosiahnutie nákladovo efektívnejšej certifikácie
 • Znižovanie unavy z auditov

Integrovaný systém riadenia spája relevantné ciele riadením súvisiacich procesov. IMS tiež pomôže vašej spoločnosti neustále sa zlepšovať a rozvíjať svoju výkonnosť s ohľadom na udržateľnosť, ochranu životného prostredia, spokojnosť vašich zákazníkov a blaho vašich zamestnancov.

 • Motivovaní zamestnanci – Transparentnosť a dobrá dokumentácia procesov zvyšujú kvalitu pracovného prostredia pre zamestnancov a podporujú efektívnu prácu.
 • Konkurenčná výhoda – s pomocou IMS dosiahnete svoje ciele a vaša spoločnosť sa bude neustále rozvíjať a zlepšovať.
 • Efektívne využívanie zdrojov – Integrácia systémov riadenia prináša vašej organizácii výhody v podobe úspory ľudských zdrojov, času a nákladov:
 • Efektívna dokumentácia – menšie množstvo dokumentov znamená jasnejší prehľad o procesoch
 • Úspora času – vzdelávacie kurzy a audity je možné kombinovať
 • Ľudské zdroje – stačí jedna alebo niekoľko málo zodpovedných osôb, ktoré budú mať na starosť súvisiace úlohy.
 • Úspora nákladov – nižšie náklady vďaka integrácii procesov a synergickým efektom

ISO organizácia pomáha k lepšej integrácii systémov manažérstva

Organizácia ISO prijala štandard ISO Guide 83, ktorý obsahuje prílohu SL. Príloha SL stanovuje novú jednotnú štruktúru pre všetky ISO normy systémov riadenia. Do vydania tohto annexu si niektoré národné inštitút vydávali vlastné dokumenty, kde popisovali ako integrovať systémy riadenia.

Tak napríklad Britský inštitút pre normalizáciu (BSI) vydal špecifikáciu PAS 99.2006 Specification of common management systemrequirements as a frameworkforintegration, ktorá bola vytvorená ako základný rámec pre integráciu systémov manažérstva s cieľom pomôcť organizáciám získať výhody z integrácie spoločných požiadaviek jednotlivých systémov a efektívne riadiť tieto požiadavky.

V Španielsku bola vydaná smernica UNE 66177: 2005 Management systems. Guidefortheintegration of management systems, v Dánsku DS 8001: 2005 Integrated management systems a v Austrálii a na Novom Zélande majú smernicu AS/NZS 4581: 1999 Management systemintegration – Guidance to business, government and communityorganizations.

Najčastejšie integrovanými systémami manažérstva sú:

 • systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015
 • systém manažérstva environmentu podľa ISO 14001:2015
 • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001:2019

Čo je Príloha/Annex SL?

Príloha SL stanovuje novú jednotnú štruktúru pre všetky ISO normy systémov riadenia – nahradil historickú ISO Guide 83 štruktúru a rozširuje už zavedenú základnú štruktúru.
Týmto je vytvorený základ, aby vo všetkých normách boli zavedené identické základné texty a spoločné pojmy a definície, čím sa dosiahne:

 • zjednodušenie noriem
 • štandardizácia noriem
 • uľahčenie integrácie systémov riadenia.

Nová jednotná štruktúra noriem ISO

Všetky normy ISO majú novú 10 bodovú štruktúru.

Štruktúra noriem ISO

0  Úvod
1  Predmet normy
2  Normatívne odkazy
3  Termíny a definície
4  Súvislosti organizácie
   
5  Vodcovstvo 
6  Plánovanie
7  Podpora 

8  Prevádzka
9  Hodnotenie výkonnosti
10  Zlepšovanie
Príloha A  Objasnenie novej štruktúry, terminológie a koncepcií.
Príloha B  Iné medzinárodné normy manažérstva kvality a systémov manažérstva kvality vytvorené technickou komisiou ISO/TC 176.

Normy v celom znení používajú pre záväznosť požiadaviek nasledovné vyjadrenia:

 • musí“ – povinné požiadavky,
 • mal“ – odporúčania,
 • smie“ – povolenia,
 • môže“ – možnosti alebo schopnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.