Aktuality

GDPR: Technické a organizačné opatrenia

Technické a organizačné opatrenia sa v spoločnosti zavádzajú v závislosti od určených rizikách pre spracovanie osobných údajov. Opatrenia musia znížiť:

 • pravdepodobnosť vzniku rizika
 • negatívne dopady súvisiace so vznikom rizika

V rámci voľby opatrení a cieľovej úrovne rizika po ich aplikácii je vždy nevyhnutné merať náklady na opatrenia a prípadné náklady za prijatie opatrení k náprave škôd, ktoré súvisia s možným vznikom rizika.

Správca musí prihliadať na povahu, rozsah, kontext a účel spracovania aj k pravdepodobným a rôzne závažným rizikám a zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zaistil a bol schopný doložiť, že je spracovanie vykonané v súlade s Nariadením GDPR. Opatrenia musia byť podľa potreby revidované a aktualizované.

Aby správca mohol doložiť súlad s Nariadením GDPR, mal by prijať vnútornú koncepciu a zaviesť opatrenia, ktoré budú spočívať v :

 • minimalizácii spracovaných osobných údajov
 • rýchla pseudonymizácia osobných údajov
 • transparentnosť s ohľadom na funkcie a spracovanie osobných údajov
 • umožnenie subjektom monitorovať spracovanie osobných údajov
 • umožnenie správcom vytvárať a zlepšovať bezpečnostné prvky

Technické a organizačné opatrenia v Nariadení GDPR

 • pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov (nie je povinné)
 • schopnosť zaistiť neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systému a služieb spracovania
 • schopnosť obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k ním včas v prípade fyzických alebo technických problémov
 • proces pravidelného testovania, posudzovania, a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení pre zaistenie bezpečnosti spracovania

Za technické a organizačné opatrenia sa všeobecne považujú:

 • integrita
 • dôvernosť
 • transparentnosť
 • izolovanosť
 • súčinnosť
 • zodpovednosť

Technické a organizačné opatrenia sa zavádzajú s ohľadom na:

 • veľkosť firmy
 • množstvo spracovaných osobných údajov
 • povahu spracovávaných osobných údajov
 • rizika spracovávaných osobných údajov
 • účel spracovania
 • dobu spracovania osobných údajov

U každého správcu alebo spracovateľa môžu byť zavedené rôzne technické a organizačné opatrenia. Pre možnosť kontroly i preukázanie dozornému orgánu je vhodné vytvoriť zoznam zavedených technických a organizačných opatrení.

Základné technické opatrenia

 • zabezpečenie prístupu k dátam
 • nastavenie možností výmazu dát na diaľku pri mobilných zariadeniach
 • identifikácia a autentifikácia osôb
 • úprava systémov pre výkon práv subjektov údajov
 • register súhlasov a ich odvolaní
 • register spracovateľských zmlúv
 • úprava systému pre evidenciu narušení bezpečností
 • antivírus
 • firewall
 • logovanie
 • PIN
 • heslo
 • monitorovanie sietí
 • dvojfázové overenia
 • šifrovanie
 • pseudonymizácia
 • anonymizácia
 • kódovanie zariadení
 • alarm
 • kamery
 • uzamykateľné priestory, skrine, stoly
 • skartovačky
 • zálohovanie dát
 • archivácia dát
 • likvidácia dát a dátových nosičov

Organizačné opatrenia

Organizačné opatrenia sa venujú predovšetkým tvorbe procesov a nastavení kompetencii a zodpovednosti, ktoré vedú k minimalizácii, spravovaných údajov, minimalizácii oprávnení konkrétnych osôb narábať s údajmi.

Medzi základné organizačné opatrenia patrí:

 • smernice
 • dokumentácie opatrení na ochranu osobných údajov
 • záznamy o činnostiach spracovaní osobných údajov
 • informačné dokumenty o spracovaní a ochrane osobných údajov
 • školenie zamestnancov
 • obmedzené prístupy k osobným údajov
 • zaistenie bezpečnej práce s osobnými údajmi
 • analýza rizík
 • posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
 • zásada čistého stolu
 • opakované kontroly a aktualizácie zavedených opatrení pre ochranu osobných údajov
 • spolupráca s dozorným úradom

Technické opatrenia

 • fyzická bezpečnosť
 • nástroj na ochranu integrity komunikačných sietí
 • nástroj pre overovanie identity užívateľov
 • nástroj pre riadenie prístupových oprávnení
 • ochrana pred škodlivým kódom
 • zaznamenávanie činností kritickej informačnej infraštruktúry
 • nástroj pre detekciu kybernetických útokov
 • zber a vyhodnocovanie kybernetických bezpečnostných udalostí
 • kryptografické prostriedky
 • bezpečnosť priemyselných riadiacich systémov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.