Site Loader
Inštitút kvality, enviromentu a BOZP

Norma ISO 45001:2018

Táto norma stanovuje hodnotenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Špecifikuje požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, aby uľahčila organizáciám riadiť vlastné riziká a zlepšiť vlastnú výkonnosť BOZP.

Dňa 12.3.2018 bola vydaná nová norma ISO 45001: 2018 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá nahrádza normu OHSAS 18001: 2007.
Štruktúra nového štandardu plne rešpektuje záväzné požiadavky Prílohy SL – má 10 kapitol a základné definície a základný text ako už vydané revidované normy ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015.

ISO 45001:2018 prechodné obdobie

Prechodné obdobie na implementáciu požiadaviek normy ISO 45001: 2018 do systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zároveň platnosť certifikátov podľa normy OHSAS 18001: 2007 končí dňom 11.3.2021.

Dôležité:
Slovenská verzia tejto európskej normy ISO 45001: 2018 bola vydaná vo februári 2019 a má označenie STN ISO 45001. Je to ekvivalent originálnej normy preložený do slovenského jazyka, s ponechaním pôvodného anglického textu. Má rovnaké postavenie ako oficiálna verzia a pri jej využívaní je možné používať aj označenie STN ISO 45001: 2019. Spoločnosti certifikované na systém manažérstva BOZP musia implementovať požiadavky normy STN ISO 45001: 2019 najneskôr do 11.3.2021.

Všetky normy je možné zakúpiť aj on-line na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Kapitoly normy STN ISO 45001:2019

0  Úvod
1  Predmet normy
2  Normatívne odkazy
3  Termíny a definície
4  Súvislosti organizácie

    4.1  Pochopenie organizácie a jej súvislostí
    4.2  Pochopenie potrieb a očakávanie zainteresovaných strán
    4.3  Určenie predmetu systému manažérstva kvality
    4.4  Systém manažérstva a jeho procesy
5  Vodcovstvo
    5.1  Vodcovstvo a záväzok
    5.2  Politika
    5.3  Roly, zodpovednosť a právomoci v organizácii
6  Plánovanie
    6.1  Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí
    6.2  Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia
    6.3  Plánovanie zmien
7  Podpora
    7.1  Zdroje
    7.2  Kompetentnosť
    7.3  Povedomie
    7.4  Komunikácia
    7.5  Zdokumentované informácie

8  Prevádzka
    8.1  Plánovanie a riadenie prevádzky
    8.2  Požiadavky na produkty a služby
    8.3  Návrh a vývoj produktov a služieb
    8.4  Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb
    8.5  Výroba a poskytovanie služby
    8.6  Uvoľňovanie produktov a služieb
    8.7  Riadenie nezhodných výstupov
9  Hodnotenie výkonnosti
    9.1  Monitorovanie, meranie, analýzy a hodnotenie
    9.2  Interný audit
    9.3  Preskúmanie manažérstva
10  Zlepšovanie
     10.1  Všeobecne
     10.2  Nezhoda a nápravné opatrenie
     10.3  Trvalé zlepšovanie

Príloha A  Objasnenie novej štruktúry, terminológie a koncepcií.
Príloha B  Iné medzinárodné normy manažérstva kvality a systémov manažérstva kvality vytvorené technickou komisiou ISO/TC 176.

Post Author: martin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *