Aktuality

benefity ISO 27001

Aké sú kľúčové oblasti pre systém informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001?

Norma ISO/IEC 27001 (ľudovo norma „ISO 27001“) je medzinárodná norma pre riadenie informačnej bezpečnosti. Táto norma poskytuje rámec pre správu a ochranu dôležitých informácií a informačných systémov v organizáciách. ISO 27001 bola vyvinutá s cieľom pomôcť organizáciám minimalizovať riziká spojené s informačnou bezpečnosťou a zabezpečiť, že sa informácie ochraňujú účinným a primeraným spôsobom.

Na Slovensku má táto medzinárodná norma označenie STN EN ISO/IEC 27001 a špecifikuje požiadavky na vytvorenie, zavedenie, údržbu a stále zlepšovanie systému riadenia informačnej bezpečnosti v kontexte organizácie.

Norma ISO 27001 obsahuje aj požiadavky na posúdenie a ošetrenie rizík informačnej bezpečnosti prispôsobených potrebám organizácie. Požiadavky vymedzené v tejto medzinárodnej norme sú všeobecné a sú určené pre všetky organizácie bez rozdielu typu, veľkosti alebo pôvodu. Nesplnenie niektorej z požiadaviek vymenovaných v kapitolách 4 až 10 nie je akceptovateľné, ak organizácia konštatuje dosiahnutie zhody s touto medzinárodnou normou.

Čo je obsahom a cieľom normy ISO/IEC 27001?

ISO 27001 sa skladá z dvoch hlavných častí: ochrana informácií a riadenie informačnej bezpečnosti. Ochrana informácií zahŕňa zabezpečenie, že informácie sú chránené pred neoprávneným prístupom, zmenami, strátou alebo zneužitím. Riadenie informačnej bezpečnosti sa zaoberá plánovaním, implementáciou, monitorovaním a zlepšovaním informačnej bezpečnosti v organizácii.

ISO 27001 tiež poskytuje rámec pre proces certifikácie informačnej bezpečnosti. Táto certifikácia sa vykonáva nezávislými certifikačnými orgánmi a zahŕňa posúdenie, či organizácia splnila všetky požiadavky ISO 27001. Certifikácia poskytuje zákazníkom a ostatným zainteresovaným stranám istotu, že organizácia je schopná riadiť informačnú bezpečnosť a chrániť svoje informácie účinným a primeraným spôsobom.

ISO 27001 definuje štruktúru pre správu informačnej bezpečnosti. Táto štruktúra sa zvyčajne nazýva „SMIB“ – „systém manažérstva informačnej bezpečnosti“ alebo „ISMS“ (z anglického Information Security Management System). SMIB je postup, ktorý organizácia používa na identifikáciu, hodnotenie a riadenie rizík v súvislosti s informáciami, ktoré spravuje.

certifikat ISO 27001 - PDCA

ISO 27001 obsahuje rôzne oblasti, ktoré sú zamerané na riadenie informačnej bezpečnosti a pre funkčnosť systému informačnej oblasti sú kľúčové. Tieto oblasti zahŕňajú:

 1. Kontext organizácie – ISO 27001 sa zameriava na zavedenie postupov a systémov riadenia informačnej bezpečnosti, ktoré sú prispôsobené potrebám a cieľom organizácie.
 2. Leadership – Vedúci pracovníci organizácie musia byť zapojení do riadenia informačnej bezpečnosti a musia poskytnúť podporu a zdroje pre implementáciu a riadenie bezpečnostných opatrení.
 3. Plánovanie – Musí byť vypracovaný plán na riadenie informačnej bezpečnosti. Tento plán musí obsahovať postupy pre identifikáciu rizík, ktoré organizácia môže čeliť, ako aj opatrenia na minimalizovanie týchto rizík.
 4. Implementácia – ISO 27001 vyžaduje implementáciu bezpečnostných opatrení, ktoré majú minimalizovať riziká pre organizáciu a jej informácie.
 5. Hodnotenie a kontrola – Musí sa vykonávať hodnotenie a kontrola riadenia informačnej bezpečnosti a opatrenia musia byť pravidelne aktualizované na základe výsledkov týchto hodnotení.
 6. Neustále zlepšovanie – ISO 27001 vyžaduje, aby organizácie neustále zlepšovali svoje opatrenia na riadenie informačnej bezpečnosti a aby sa prispôsobili novým hrozbám a výzvam.

Tieto prvky sú súčasťou celkovej metodológie riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001.

Aké sú kľúčové oblasti pre systém informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001?

SO 27001 je medzinárodný štandard pre riadenie informačnej bezpečnosti. Kľúčové oblasti pre systém informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001 sú:

 1. Riadenie rizík – Identifikujte a hodnoťte riziká spojené s informáciami a informačnými systémami a zabezpečte, aby boli riziká riadené a minimalizované na prijateľnej úrovni.
 2. Riadenie prístupu – Zabezpečte, aby prístup k informáciám bol prideľovaný na základe povolení a požiadaviek oprávnených osôb.
 3. Riadenie zabezpečenia – Zabezpečte, aby boli informácie chránené pred neoprávneným prístupom, poškodením, zmenou alebo zničením.
 4. Riadenie zálohovania a obnovy – Zabezpečte, aby boli informácie zálohované a mohli byť obnovené v prípade havárie.
 5. Riadenie spracovania – Zabezpečte, aby boli informácie spracovávané v súlade s príslušnými zákonmi a reguláciami a zabezpečte, aby boli informácie chránené pred stratou, poškodením alebo neoprávneným prístupom.
 6. Riadenie bezpečnosti sieťových služieb – Zabezpečte, aby boli sieťové služby chránené pred neoprávneným prístupom a zneužitím.
 7. Riadenie komunikácie – Zabezpečte, aby bola komunikácia chránená pred neoprávneným prístupom a zneužitím.
 8. Riadenie zabezpečenia hardvéru – Zabezpečte, aby bol hardvér chránený pred neoprávneným prístupom a zneužitím.
 9. Riadenie bezpečnosti softvéru – Zabezpečte, aby bol softvér chránený pred neoprávneným prístupom a zneužitím.
 10. Riadenie bezpečnosti fyzického prístupu – Zabezpečte, aby bol fyzický prístup k informáciám a informačným systémom chránený pred neoprávneným prístupom a zneužitím.

Tieto oblasti sú základné prvky systému informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001 a sú dôležité pre zabezpečenie ochrany informácií a informačných systémov pred rizikami a neoprávneným prístupom.

Aká je cena certifikátu ISO 27001? Cena certifikácie ISO 27001? Aká je cena certifikátu informačnej bezpečnosti?

Cena certifikátu ISO/IEC 27001 – certifikátu informačnej bezpečnosti podľa noriem ISO sa v zásade líši v závislosti na počte zamestnancov, veľkosti organizácie a zložitosti procesov. Významným faktorom je aj rýchlosť a čas budovania systému kvality podľa noriem ISO. Niektorá organizácia má dostatok času iná potrebuje certifikát ISO takpovediac „zajtra“.

certifikat ISO 27001

Cena „certifikácie ISO 27001“ závisí aj od toho, či organizácia má záujem o jeden systém ( napr. certifikát ISO 9001 alebo certifikát ISO/IEC 27001 a podobne) alebo o integrovaný systém riadenia (napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001 + systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 + systému riadenia BOZP podľa ISO 45001 + systém informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001 a podobne).

Cenová ponuka na vybudovanie systému kvality podľa ISO noriem a ISO certifikáciu musí odrážať všetky tieto faktory.

Dobre vybudovaný systém kvality podľa ISO noriem pretrvá „veky“ v prípade, že je seriózne zavedený, je udržiavaný, pravidelne preverovaný a organizácia zabezpečuje jeho zlepšovanie a zároveň odráža skutočné procesy, ktoré sa v organizácii dejú.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001 resp. na „certifikáciu ISO 27001“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail ponuky@isocertifikat.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.