Site Loader
Inštitút kvality, enviromentu a BOZP

Najnovšia kampaň Zdravé pracoviská 2020 – 2022 je zameraná na poškodenia podporno-pohybovej sústavy a má na to dobrý dôvod. Tieto invalidujúce stavy, medzi ktoré patrí bolesť chrbta a bolesť krku, sú totiž najčastejšími ochoreniami zamestnancov v Európe.

Kampaň bola uvedená v rámci tlačovej konferencie, na ktorej sa zúčastnil komisár EÚ Nicolas Schmit, nemecký spolkový minister práce a sociálnych vecí Hubertus Heil a výkonná riaditeľka agentúry EU-OSHA Christa Sedlatschek.

Poškodeniam podporno-pohybovej sústavy možno predchádzať a možno ich riadiť. A práve to chcú agentúra EU-OSHA a jej partneri dokázať vzájomnou spoluprácou, v rámci ktorej budú pracoviskám poskytovať informácie, tipy a nástroje a zároveň budú povzbudzovať ľudí vo všetkých odvetviach, aby sa riešenie problematiky poškodení podporno-pohybovej sústavy stalo ich prioritou.

Bolesť chrbta? Bolesť krku spôsobená prácou? Nie ste v tom sami. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala svoju kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž 2020 – 2022, ktorá sa zameriava na poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou. Spustenie predstavuje začiatok programu podujatí a činností zameraných na zvyšovanie informovanosti o tomto probléme, ktorý postihuje milióny pracovníkov po celej Európe, a o spôsobe, ako ho riešiť.Zabezpečenie čo najlepšieho pracovného prostredia je dôležité pre zdravie a dobré podmienky na pracovisku, a preto je to povinnosť každého zamestnávateľa. Keďže pandémia ovplyvňuje spôsob, akým žijeme a pracujeme, dnes predstavené zdroje a usmernenia sú prínosom pre nás všetkých.

Napriek existujúcej legislatíve a prevenčným opatreniam a iniciatívam trpia asi traja z piatich pracovníkov poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a tie zostávajú najčastejšou príčinou zdravotných problémov spojených s prácou v Európe, pričom postihujú pracovníkov na všetkých úrovniach a vo všetkých odvetviach. Opakované pohyby, dlhotrvajúce sedenie a zdvíhanie ťažkých predmetov sú len niektorými z rizikových faktorov, ktoré prispievajú k týmto problémom, ktoré môžu pôsobiť na svaly, kĺby, šľachy alebo kosti. Negatívny vplyv, ktorý majú na kvalitu života pracovníkov, je zrejmý.

Na tlačovej konferencii v Bruseli, pri príležitosti oficiálneho začiatku kampane, Nicolas Schmit, komisár EÚ pre pracovné miesta a sociálne práva, zdôraznil naliehavú potrebu konať:

Komisia jednoznačne podporuje kampaň, ktorú dnes začína Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) na riešenie poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. Zabezpečenie čo najlepšieho pracovného prostredia je dôležité pre zdravie a dobré podmienky na pracovisku, a preto je to povinnosť každého zamestnávateľa. Mnohí z nás (3 z 5) pociťujú bolesť chrbta, stuhnuté svaly alebo bolesť hrdla ako dôsledok práce. Môže to vážne ovplyvniť náš každodenný život, produktivitu a môže to mať nepriaznivý vplyv na naše fyzické a duševné zdravie. Keďže pandémia ovplyvňuje spôsob, akým žijeme a pracujeme, dnes predstavené zdroje a usmernenia sú prínosom pre nás všetkých.

Podpora sociálnych partnerov a európskych inštitúcií je takisto neoceniteľná, pričom nemecké predsedníctvo Rady EÚ uznáva potrebu konať v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy a zdôrazňuje svoje odhodlanie dosiahnuť zlepšenie. Hubertus Heil, nemecký spolkový minister práce a sociálnych vecí, poznamenal:

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy postihujú všetky krajiny v Európe. U každého z nás sa môžu prejaviť iným spôsobom. Z toho dôvodu sa musia riešiť na každom pracovisku v Európe – od výrobných hál a kaderníctiev po nemocničné oddelenia a kancelárie. Preto v plnej miere podporujeme kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž.

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy zároveň predstavujú veľké výdavky pre zamestnávateľov a národné systémy zdravotnej starostlivosti. Christa Sedlatschek, výkonná riaditeľka agentúry EU-OSHA, zdôraznila, že:

okrem spôsobeného ľudského utrpenia pracovníci premeškajú toľko napĺňajúcich aspektov ich súkromného aj pracovného života. Pracovníci s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy sú práceneschopní častejšie a dlhšie, je u nich vyššia pravdepodobnosť zníženia pracovnej výkonnosti a často odchádzajú do predčasného dôchodku.  Pre podniky to nie je dobrá správa a pre národné hospodárstva to predstavuje mimoriadnu záťaž. Táto kampaň poukazuje nato, že včasný zásah a rehabilitácia sú rozhodujúce a realizovateľné. Spoluprácou a prijatím osvedčených postupov teraz môžeme predchádzať poškodeniam podporno-pohybovej sústavy pre budúce generácie pracovníkov.

Opatrenia na predchádzanie a riadenie poškodení podporno-pohybovej sústavy sú často jednoduché a nenákladné, a to je jedným z kľúčových posolstiev kampane „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“. Kampaň sa zameriava na zamestnancov a zamestnávateľov zo všetkých odvetví, s osobitným zameraním na odvetvia s vysokým rizikom, ako sú zdravotná starostlivosť a vzdelávanie v ranom detstve.

Podpora pracovníkov s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, aby zostávali práceschopní, bude takisto hlavným zameraním spolu s potrebou zvážiť psychosociálne riziká a individuálnosť problémov jednotlivcov a prijať kolaboratívne prístupy na riadenie poškodení podporno-pohybovej sústavy, a to zapojením pracovníkov, zamestnávateľov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iných zainteresovaných strán.

Osobitná pozornosť sa bude venovať vznikajúcim rizikám, ktoré vyplývajú napríklad z digitalizácie a nových technológií aj zo spôsobov organizácie práce. Je to obzvlášť dobre načasované vzhľadom na ochorenie COVID-19, ktoré donútilo mnohých pracovníkov presunúť pracovisko z kancelárie domov. Poškodenia podporno-pohybovej sústavy a práca na diaľku a z domu sú prioritnou oblasťou kampane.

Post Author: martin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *