Aktuality

Total Quality Management (TQM) – princípy, koncepty, implementácia

Systémy na riadenie kvality sa v poslednom storočí rapídne zmenili. Od jednoduchej inšpekcie prešli cez štatistickú kontrolu kvality a štandardy zaisťovania kvality do štvrtého, zatiaľ posledného štádia. Tým je celkové riadenie kvality, skrátene TQM (Garvin, 1988; Dale, 1994; van der Wiele a kol., 1997).

Mnohí autori poukazujú, podobne ako pri riadení kvality, na problémovú definíciu TQM. To je podľa Sun a kol. (2004) skôr abstraktnou filozofiou bez jasných zásad na jeho implementáciu. Douglas, Coleman & Oddy (2003) takisto tvrdia, že TQM je príliš abstraktné: existuje preň príliš veľa definícií a príliš málo štandardizovaných požiadaviek.

Dahlgaard (1999) tvrdí, že TQM sa stále viac používa na označenie aktivít zlepšujúcich kvalitu v podniku a stáva sa synonymom pre kontrolu kvality. Evans (2008) nadväzuje na jeho názor a tvrdí, že v súčasnosti už nie je termín TQM používaný v rovnakom význame ako pri jeho rozšírení v 80-tych rokoch. Podľa neho bola kvalita integrovaná do každej časti organizácie a to sa prejavilo aj v zamieňaní pojmov TQM a riadenie kvality.

Napriek tomu sa pokúsili konzultanti, akademici a zástupcovia najväčších korporácií prísť so spoločnou definíciou TQM (Procter & Gamble, 1992):

 „TQM je manažérsky systém zameraný na ľudí, ktorý sa snaží o kontinuálne zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a znižovanie reálnych nákladov. TQM je komplexný systémový prístup (nie separátnou oblasťou) a integrálnou časťou vrcholových stratégií podnikov. Funguje horizontálne naprieč funkciami a oddeleniami, zahŕňa všetkých zamestnancov od vrcholového manažmentu až po rádových pracovníkov a rozťahuje sa dopredu i dozadu spoločnosti v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. TQM vyzdvihuje učenie a adaptáciu na konštantné zmeny ako kľúče pre úspech spoločností.“

Dale a kol. (2007) dodávajú, že TQM je neustále sa vyvíjajúci proces bez pevne daných pravidiel a preto ho konkurenčné firmy napodobnia iba ťažko a Skrzypek (2000) zase, že je to „dynamický proces zdokonaľovania, ktorý v podmienkach trvalých zmien nie je limitovaný ani časovo, ani materiálne.“

Princípy a koncepty TQM

Podľa Mitru (1998) sa viaže TQM najmä s troma slovami: zákazník, proces a pracovníci. Tento názor podporujú aj Evans & Lindsay (2005), podľa ktorých je TQM postavený na troch fundamentálnych princípoch:

 1. Zameranie na zákazníkov a stakeholderov.
 2. Zapojenie sa každého v organizácii a tímová práca.
 3. Procesný prístup podporený neustálym zlepšovaním a učením sa.

Tieto princípy sú pretavené do 12 základných princípov filozofie TQM (Deming, 1986; Kondo, 1993; Juran, 1995; Dahlgaard a kol., 1998):

 • silné zapojenie manažmentu a leadership,
 • neustále zlepšovanie ako dôsledok zamerania na kvalitu,
 • zameranie na zákazníka,
 • zapojenie a zodpovednosť všetkých zamestnancov,
 • zameranie na procesy a ich zlepšovanie,
 • rozhodovanie na základe faktov, štatistických metód a meraní výkonnosti,
 • zameranie na zamestnancov, ich motiváciu a tímovú prácu,
 • učenie sa a vzdelávanie,
 • budovanie TQM organizačnej kultúry,
 • partnerstvá s dodávateľmi, zákazníkmi a inými zainteresovanými stranami,
 • ucelený/holistický prístup,
 • vedecký prístup.

Podobne pristupuje k TQM aj Mateides (2006), ktorý zhrnul koncepty filozofie TQM.

Vidíme, že centrálnou pre filozofiu TQM je vízia a misia organizácie (tá je oproti vyššie spomenutým princípom pridaná) a angažovanosť vedenia. Koncepty sú navyše rozdelené do troch skupín, čo podporuje názor Mitru (1998) a Evans & Lindsay (2005).

TQM znamená cieľavedomé vytvorenie a riadenie systému, a to tzv. sociálno-technického systému, ktorý je popisovaný, analyzovaný a má byť lepšie pochopení prostredníctvom nástrojov rozvinutých v posledných desaťročiach. Sociálno-technické systémy pozostávajú z dvoch subsystémov, technického a sociálneho, ako aj zo vzájomných vzťahov medzi nimi.

Technický subsystém

Predstavuje ho používanie moderných nástrojov, metód a techník manažérstva kvality. Technický subsystém v TQM pozostáva z nasledovných prvkov:

 • princípy TQM,
 • jasne formulovaná podnikateľská politika a politika kvality,
 • dostatočné právomoci v v oblasti kvality,
 • použitie techník riešenia problémov,
 • komplexný a cielený tréningový program

Sociálny subsystém

Predstavuje mobilizáciu ľudského faktora v oblasti manažérstva kvality. Sociálny subsystém alebo systém zameraný na ľudí pozostáva z nasledujúcich prvkov:

 • nový pohľad manažmentu na vzťah k pracovníkom a k práci,
 • štýl riadenia zameraný na pracovníkov,
 • zapojenie zainteresovaných,
 • tímová práca,
 • sústavné školenia a kontinuálne zlepšovanie,
 • otvorená klíma

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.