Aktuality

Školenia ISO

Význam školení v oblasti systémov manažérstva kvality

Firmy si čoraz viac uvedomujú, že ich konkurenčná výhoda môže byť významne ovplyvnená vedomosťami, zručnosťami a schopnosťami zamestnancov. Z tohto dôvodu, vhodné investície do ľudí ako nositeľov ľudského kapitálu, môžu mať z dlhodobého hľadiska významný dopad na ekonomickú výkonnosť podniku. Aby sa dané investície neminuli účinku, firmy by mali ku podnikovému vzdelávaniu pristupovať systematicky, od identifikovania potrieb až po vyhodnotenie výsledkov edukačných aktivít.

Bez ohľadu na to, akou mierou či formou sa podnik rozhodol investovať do rozvoja svojich zamestnancov, odporúča sa, aby využil systematický prístup k vzdelávaniu, ktorým zabezpečí podporu dosiahnutia strategický cieľov podniku prepojených s podnikovou kultúrou a s orientáciou na zamestnanca.

Systematické vzdelávanie predstavuje opakujúci sa cyklus vzdelávania, ktorého výsledky sa dosahujú v dlhšom časovom horizonte. Prechádza štyrmi základnými fázami. Identifikácia potrieb a definovanie cieľov vzdelávania spočívajú v zhromažďovaní informácií týkajúcich sa súčasného stavu znalostí a schopností pracovníkov a definovanie požadovanej úrovne. Následne sa prechádza do druhej fázy, ktorou je plánovanie vzdelávania (vytvorenie konkrétneho vzdelávacieho programu, s jasnými cieľmi, metodikou, obsahom). Po ukončení prípravných fáz sa plynule pokračuje v realizácii vzdelávacieho procesu a jeho vyhodnotení.

Aké školenia by som mal absolvovať ak chcem zavádzať a udržiavať svoj systém kvality efektívny?

V zásade sa odporúčajú 3 druhy školenia:

  • úvodné školenie do systémov manažérstva kvality ( v čase implementácie samotného systému kvality)
  • školenie manažéra kvality resp. interného audítora kvality
  • udržiavacie školenia – v prípade zmeny požiadaviek alebo revízie noriem

Ako Vám vieme pomôcť v oblasti školení ISO?

Vyplňte formulár v pravo a obratom Vám pošleme aktuálne kurzy s cenovou ponukou.