Aktuality

Požiadavky normy ISO 45001 v článku 4.4 Systém manažmentu BOZP

Organizácia musí vypracovať, implementovať, udržiavať a trvalo zlepšovať systém manažérstva BOZP vrátane potrebných procesov a ich vzájomného pôsobenia v zhode s požiadavkami tohto dokumentu.

Vysvetlenie požiadavky

Základným predpokladom správne fungujúceho systému riadenia BOZP je, že po jeho definovaní a prijatia vhodnej štruktúry je takto vytvorený systém riadenia organizácie uplatnený, implementovaný, udržiavaný a priebežne (neustále) vylepšovaný.

Odporúčanie dobrej praxe a čo prax neodporúča

Aby manažérsky systém mohol dosiahnuť požadovaný výsledok musia byť stanovené zdroje. Okrem manažmentu musia byť zapojení aj zamestnanci.

Prístup manažmentu sa zakladá na koncepcii PDCA cyklu

-Plan (naplánuj)

-Do (vykonaj)

-Check (over)

-Act (jednaj)

Organizácia musí určiť relevantné a zainteresované strany, relevantné požiadavky, relevantné očakávania a tieto informácie musí premietnuť do svojho manažérskeho systému.

Právne predpisy k BOZP predpokladajú otvorenú komunikáciu. Systém BOZP slúži k dosiahnutiu politiky BOZP, v ktorej sa musí odrážať nielen stanovený kontext organizácie, ale aj vymedzený rozsah systému manažérstva BOZP.

Čo prax neodporúča? Bez porozumenia kontextu organizácie alebo pri jeho nesprávnom definovaní nie je možné ani správne nastaviť systém manažérstva BOZP. Riešenie manažérskych prístupov (alebo iných) na úkor BOZP vedie k nesprávnemu nastaveniu uvedených procesov, zlému monitoringu vlastnej bezpečnosti pracovníkov a ich zdravia.

Načo musí nájsť odpoveď audítor?

Audítor musí nájsť relevantnú odpoveď na otázku či ste zaviedli a máte zavedený systém na údržbu a neustále zlepšoanie systmu riadenia BOZP vrátane potrebných procesov a ich vzájomného pôsobenia v súlade s požiadavkami normy ISO 45001.

Zaviedli ste a máte zavedený systém na údržbu a neustále zlepšovanie systému riadenia BOZP vrátane potrebných procesov a ich vzájomného pôsobenia v súlade s požiadavkami normy ISO 45001?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *