Aktuality

ISO14001

Norma ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva – ako na to? Ako získať certifikát environmentu? Certifikát ISO 14001?

Norma STN EN ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie v anglickom originály ISO 14001 : 2015 Environmental management systems. Requirements with guidance for use  je norma v oblasti systému riadenia zameraná na environment, ktorá je medzinárodne uznávaná.  Často sa používa aj skratka EMS.

Certifikácia podľa ISO 14001 : 2015 je určená pre organizácie – firmy, ktoré chcú dať svojmu okoliu najavo, že pri svojej činnosti berú ohľad na životné prostredie a vo vlastnej stratégii majú zapracovanú ochranu životného prostredia ako jeden zo svojich základných pilierov s cieľom zlepšovať svoje environmentálne správanie sa.    

Environmentálne manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, umožňujúcich zavedenie systémového prístupu do riešenia problémov ochrany a starostlivosti o životného prostredie a zvyšovania environmentálneho správania sa organizácií aplikovaním ekoinovačných trendov. Napríklad aj Slovenská republika ako štát prijal svoju environmentálnu politiku.

Systém environmentálneho manažérstva (EMS) je dobrovoľný nástroj v oblasti environmentálneho riadenia v organizácii, zavedený za účelom dosiahnutia zhody s právnymi požiadavkami.

Zahŕňa organizačnú štruktúru, plánovanie, zodpovednosti, procesy, postupy a zdroje na prípravu, uplatňovanie, preskúmanie a udržiavanie environmentálnej politiky organizácie. Umožňuje systematickým riadením dosiahnuť úroveň environmentálneho správania, ktoré si sama organizácia stanovila prostredníctvom prijatej politiky procesov a dokumentácie v rámci zavedeného systému environmentálneho manažérstva.

Tento manažérsky systém je nástroj, ktorý spája prístupy k ochrane životného prostredia s celkovým riadením organizácie s cieľom dosiahnutia environmentálnych a podnikateľských cieľov manažmentu organizácie.

Čo získam zavedením a certifikáciou systému environmentu podľa požiadaviek normy ISO 14001 ?

Každá spoločnosť, ktorá sa rozhodne implementovať systém riadenia podľa príslušnej ISO normy, by si mala najskôr odpovedať na otázku, prečo by mali zaviesť takýto systém riadenia, aký to bude mať pre organizáciu význam a prínos.

Systém EMS, je navrhnutý pre organizácie, ktoré chcú, majú a vedia zlepšovať svoje environmentálne zásady, a neslúži len ako lacný „marketingový trik“, ktorý ma získať nových zákazníkov, pritiahnuť nové zákazky, uspokojiť dodávateľov, resp. odberateľov. Úspešné vybudovanie a zavedenie a následné udržiavania zlepšovanie EMS je do značnej miery ovplyvnené dvomi hlavnými podmienkami a to angažovanosťou top-manažmentu a dostupnosťou zdrojov

Norma ISO 14001:2015 napomáha spoločnostiam predovšetkým:

  • znižovať náklady: jednou zo základných požiadaviek normy ISO 14001 : 2015  je proces neustáleho zlepšovania, pri ktorom sa zefektívňuje využívanie zdrojov a minimalizuje plytvanie
  • dodržiavať platnú legislatívu: norma ISO 14001 : 2015  priamo vyžaduje tzv. dodržiavanie súladu , dodržiavaniu platnej legislatívy a ošetreniu environmentálnych rizík
  • zlepšovať svoje postavenie, riadenie a image spoločnosti: norma ISO 14001 : 2015  pomáha preventívnou činnosťou a elimináciou rizík v oblasti environmentu ako aj predchádzať environmentálnym haváriam a tým šetrí firmám peniaze za ich likvidáciu a tiež je „hnacím motorom“ v budovaní dobrého mena spoločnosti pred zainteresovanými stranami – u zákazníkov, obchodných partnerov či verejnej správy.
  • jednoduchšie integrovať ďalšie manažérske systémy budované podľa noriem radu ISO: ďalšie normy ako napr. ISO 9001 či ISO 45001 majú podobnú štruktúru a fungujú na rovnakom princípe ako ISO 14001 a tiež sa v mnohých bodoch vzájomne prelínajú.
  • získať konkurenčnú výhodu: certifikácia podľa normy ISO 14001: 2015   sa môže stať v prípade požiadavky pre Vašu spoločnosť výhodou vo výberových konaniach

Ako získať certifikát systému enviromentáleno manažérstva podľa ISO 14001 ?

Proces získania uvedeného certifikátu môžeme rozdeliť na dve etapy.

V prvej etape je potrebné systém vybudovať, čo predstavuje vypracovanie dokumentácie a zavedenie systému do praxe. Práve táto etapa je z hľadiska dlhodobého fungovania systému mimoriadne dôležitá a preto sa obvykle realizuje v spolupráci s externými konzultantmi. 

Norma ISO 14001 a postup zavádzania systému environmentálneho manažérstva

V rámci tohto kroku musí spoločnosť napríklad definovať svoju environmentálnu politiku, ktorá musí obsahovať tieto základné témy:

  • byť patričná účelu a súvislostiam organizácie,
  • záväzok plniť platné zákony Slovenskej republiky a nariadenia, ktoré podliehajú ochrane životného prostredia a svoje záväzné požiadavky v oblasti environmentu,
  • zaviazať sa k ustavičnému zlepšovaniu ochrany životného prostredia, vrátane prevencie znečisťovania a ďalších špecifických záväzkov,
  • musí poskytovať rámec na stanovenie environmentálnych cieľov, ktoré chceme dosiahnuť ( napr. spotreba elektrickej energie, množstvo odpadu, emisií a ďalšie),
  • musí zahŕňať záväzok na sústavne zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva.

Aj Slovenská republika predtým ako prijala svoju environmentálnu politiku a stratégiu najprv analyzovala tak ako celá Európa najvýznamnejšie environmentálne vplyvy a oblasti znečistenia. Výsledky môžete vidieť na obrázku.

Politika environmentu je dokumentovaná a musia byť s ňou oboznámení všetci zamestnanci, preto býva vyvesená na dobe viditeľných a frekventovaných miestach v spoločnostiach. Tiež by mal byť tento dokument verejný, a preto obvykle býva propagovaný na internetových stránkach spoločnosti.

V druhej etape nezávislý certifikačný orgán v rámci previerky overí plnenie požiadaviek normy ISO 14001 a rozhodne o udelení certifikátu. Certifikačný orgán posúdi zhodu posudzovaného EMS s príslušným štandardom.

Certifikát je platný tri roky a po tomto období sa musí obnoviť, pričom sa opäť preveruje plnenie požiadaviek normy. Počas trojročného obdobia navštevuje certifikačný orgán spoločnosť obvykle v ročných intervaloch a v rámci krátkych previerok opäť overuje funkčnosť systému.

Štruktúra normy ISO 14001: 2015 – STN EN ISO 14001: 2016

Kapitoly normy STN EN ISO 14001: 2016

0  Úvod
1  Predmet normy
2  Normatívne odkazy
3  Termíny a definície
4  Súvislosti organizácie

    4.1  Pochopenie organizácie a jej súvislostí
    4.2  Pochopenie potrieb a očakávanie zainteresovaných strán
    4.3  Určenie predmetu systému manažérstva environmentu
    4.4  Systém manažérstva environmentu
5  Vodcovstvo
    5.1  Vodcovstvo a záväzok
    5.2  Environmentálna politika
    5.3  Roly, zodpovednosti a právomoci v organizácii
6  Plánovanie
    6.1  Činnosti na riešenie rizík a príležitostí
    6.2  Environmentálne ciele a plánovanie ich dosiahnutia
7  Podporovanie
    7.1  Zdroje
    7.2  Kompetentnosť
    7.3  Povedomie
    7.4  Komunikácia
    7.5  Zdokumentované informácie

8  Prevádzkovanie
    8.1  Plánovanie a riadenie prevádzkových činností
    8.2  Havarijná pripravenosť a reakcia
9  Hodnotenie správania
    9.1  Monitorovanie, meranie, analyzovanie a hodnotenie
    9.2  Interný audit
    9.3  Preskúmanie manažmentom
10  Zlepšovanie
     10.1  Všeobecne
     10.2  Nezhoda a nápravná činnosť
     10.3  Sústavné zlepšovanie

Príloha A  Pokyny na použitie tejto medzinárodnej normy.
Príloha B  Vzájomný vzťah medzi ISO 14001: 2015 a ISO 14001: 2004.

Ponuka na poradenstvo alebo certifikáciu ISO14001?

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.