Site Loader
Inštitút kvality, enviromentu a BOZP

Aké sú najčastejšie nezhody pri audite ISO 45001 kapitola 8. Prevádzka?

Najčastejšie zistenia pri auditoch kapitola 8. Prevádzka (ISO 45001)

 • pracovníci nepoužívajú predpísané OOPP (ochranná prilba, pracovné rukavice a pod.)
 • nie sú dodržiavané stanovené požiadavky na manipuláciu s bremenami, chemickými látkami a pod.
 • nie je dodržiavaný zákaz fajčenia na pracovisku
 • neoznačené nápojové fľaše s obsahom čistiacich prostriedkov a chemikálií na pracovisku
 • nedôsledné označenie regálov nosnosťou a vykonávanie kontroly rebríkov
 • nevykonáva sa revízia hasiacich prístrojov
 • v prevádzke nie sú dostupné lekárničky alebo skrinky prvej pomoci
 • lekárnička nezodpovedá svojím obsahom popisu uvedenému v traumatologickom pláne a chýba zoznam obsahu
 • nie je aktualizovaný zoznam technických zariadení a harmonogram (plán) pravidelných kontrol podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.
 • Nie je zabezpečená pracovná lekárska služba v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z.
 • chýbajúci zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov a postup na ich prideľovanie
 • nezodpovedajúce bezpečnostné značenie objektov – vyznačenie evakuačných ciest, označenie schodiska a pod. (NV č. 387/2006 Z. z.).
 • na stavenisku chýba ohradenie, resp. nie je vyznačený nebezpečný priestor staveniska a nie je menovaný koordinátor BOZP na stavbe
 • na miestach skladovania a manipulácie chemických látok chýba výpis z kariet bezpečnostných údajov a k používaným chemikáliám sa karty bezpečnostných údajov neuchovávajú
 • Nevedie sa dokumentácia pracovných úrazov, iných úrazov, chorôb z povolania a havárií v súlade s § 17 zákona č. 124/2006 Z.z.
 • preskúšanie havarijnej pripravenosti sa nevykonáva podľa stanoveného plánu
 • pracovníci neovládajú postup pri vzniku havarijných situácií

Nápravné a preventívne opatrenia po auditoch kapitola 8. Prevádzka (ISO 45001)

 • dôsledne dbať na dodržiavaní postupov BOZP a preškoliť dotknutých pracovníkov
 • doplniť chýbajúce pracovné inštrukcia a plány BOZP
 • sprístupniť postupy BOZP zodpovedným pracovníkom
 • dôsledne označiť miesta vo výrobe a skladoch
 • vypracovať zoznam KBÚ (s údajmi o klasifikácii látok podľa Zákona č. 163/2001 Z.z. a Zákona č. 364/2004 Z.z. a s uvedením vplyvov na zdravie a ŽP)
 • dodržiavať plán na pravidelné preskúšanie havarijnej pripravenosti

Post Author: martin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *