Aktuality

Externý manažér kvality

Kto je manažér kvality? Čo robí manažér kvality?

Manažér kvality (Quality Manager alebo Quality Assurance Manager), niekedy tiež manažér akosti je človek zodpovedný za riadenie a koordináciu kvality naprieč celou organizáciou. Jeho zodpovednosťou je riadenie systémov manažérstva kvality vo firme a udržiavanie systémov kvality. Nové požiadavky revidovanej normy ISo 9001:2015 už priamo nehovoria o priamej zodpovednosti manažéra kvality tak ako to bolo v predchádzajúcej norme. Revidovaná norma zaviedla nové požiadavky v oblasti Vodcovstva a zodpovednosť za samotný systém manažérstva kvality dala na „vodcov“ firmy, čo znamená na celé vedenie spoločnosti a jednotlivých „vodcov“ na svojich pracovných pozíciach.

Bežná pracovná náplň:
• Analýza a zefektívňovanie existujúcich interných procesov, systémov a štandardov spoločnosti
• Plánovanie a výkon interných auditov
• Definovanie nápravných a preventívnych opatrení
• Tvorba a aktualizácia dokumentácie systémov manažérstva kvality
• Dohľad nad dodržiavaním prijatých noriem a smerníc, vrátane ich aktualizácie
• Udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality
• Úzka komunikácia s vedením spoločnosti, definovanie nápravných a preventívnych opatrení
• Analýza existujúcich rizík a návrh opatrení na ich elimináciu
• Dohľad nad plnením legislatívnych povinností

Čo je externý manažér kvality?

V mnohých malých a stredných firmách nemajú priestor a dostatok financií na platenie plnohodnotného manažéra kvality počas celého roka. Preto niektorí poradcovia alebo skúsení manažéry kvality ponúkajú službu externého manažéra kvality. Externý manažér kvality v pravidelných dohodnutých intervaloch navštevuje konkrétnu firmu a zabezpečuje činnosti ako štandardný manažér kvality. Udržiava systém manažérstva kvality a zabezpečuje prípravu na certifikáciu systému manažérstva kvality. Tento systém am svoje výhody a nevýhody. Najväčšou výhodou je šetrenie nákladov pre spoločnosť. Nevýhodou je neúčasť externého manažéra kvality na denno dennom chode spoločnosti. Je na zvážení majiteľa firmy resp. vedenia firmy, či externý manažér kvality je vhodný pre ich spoločnosť.

Pokiaľ máte záujem o výkon externého manažéra kvality prosím kontaktujte nás mailom alebo vyplňte krátky formulár vpravo.