Najjednoduchšie je navštíviť stránku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky www.sutn.sk a ich internetovú predajňu noriem. Tu si môžete zakúpiť normy v tlačenej aj elektronickej forme. Aby sme Vám zjednodušili hľadanie, ponúkame odkazy na normy, ktoré sa najviac používajú pri implementácii systémov manažérstva kvality podša noriem ISO

STN EN ISO 9001: 2016 – Systémy manažérstva kvality. Požiadavky
STN EN ISO 14001: 2016 – Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie
STN ISO 45001: 2018 – Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s návodom na používanie (Jazyk EN)
STN OHSAS 18001: 2019 – Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky
STN EN ISO 50001: 2012 – Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie
STN EN ISO 22000: 2006 – Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca
STN EN ISO 22301: 2017 – Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva plynulého podnikania. Požiadavky
STN ISO 37001: 2017 – Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s návodom na použitie (Jazyk EN)

Ďalšie normy pre informáciu:
STN EN ISO 19011: 2012 – Návod na auditovanie systémov manažérstva
STN EN ISO/IEC 17021-1: 2018 – Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva. Časť 1: Požiadavky
STN ISO 10019: 2005 – Návod na výber konzultantov systémov manažérstva kvality a využívanie ich služieb