Aktuality

Vysvetlenie článku normy 4.3 Určovanie predmetu systému manažérstva BOZP (ISO 45001)

Organizácia musí určiť hranice a aplikovateľnosť systému manažérstva BOZP pri stanovení jeho predmetu. Pri určovaní predmetu organizácia musí:

  1. zvážiť externé a interné záležitosti
  2. brať do úvahy požiadavky uvedené v 4.2
  3. brať do úvahy plánované alebo vykonávané pracovné činnosti

Systém manažérstva BOZP musí zahŕňať činnosti, produkty a služby, ktoré riadi organizácia, a ktorých účinok môže vplývať na výkonnosť organizácie v oblasti BOZP. Predmet musí byť dostupný ako zdokumentované informácie. 

Vysvetlenie požiadavky

Spracovaný predmet systému manažérstva BOZP nesmie vylučovať žiadnu činnosť, ktorá môže mať dopad na výkonnosť organizácie v oblasti BOZP.

Odporúčanie dobrej praxe a čo prax neodporúča

Audítori sa v rámci hodnotenia hraníc a predmetu systému manažérstva BOZP zamerajú na hodnotenie, či organizácia dostatočne identifikovala vnútorné a vonkajšie vplyvy, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť organizácie dosiahnuť zamýšľaných výstupov systému BOZP a či organizácia dostatočne identifikovala potreby a očakávania pracovníkov a ďalších zainteresovaných strán.

Zdokumentované informácie nesmú byť zbytočne rozsiahle, aby sa zachovala prehľadnosť. Nastavený systém BOZP musí poskytovať odpovede na definované hrozby, potreby a očakávania.

Na aké otázky audítor hľadá odpovede?

Určili ste si hranice a aplikovateľnosť Systému ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci za účelom určenia rozsahu pôsobnosti?

                Zvážili ste pri určovaní rozsahu pôsobnosti nasledujúce:

•             vonkajšie a vnútorné problémy uvedené v bode 4.1? požiadavky príslušných zainteresovaných strán uvedené v bode 4.2?

•             Zohľadnili ste plánované alebo vykonané činnosti súvisiace s prácou?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.