Aktuality

EMAS vs ISO 14001

EMAS (systém environmentálneho manažérstva a auditu) je dobrovoľným nástrojom ochrany životného prostredia, ktorý bol vytvorený Európskou úniou za účelom riadenia a sledovania vplyvu činností organizácií na životní prostredia a zverejňovanie informácii formou environmentálneho prehlásenia

Systém EMAS je jedným zo spôsobov, ktorými organizácia môže pristúpiť k zavedeniu tzv. systému environmentálního managementu – EMS. EMS znamená systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektech podnikania, ktorého prostredníctvom podnik začína starostlivosť o životné prostredie do svojej podnikateľskej stratégie a běžného provozu. EMS je súčasťou systému riadenia celého podnik. Cieľom EMS je predovšetkým ochrana (znižovanie spotreby) prírodných zdrojov, znižovanie množstva odpadu a znečisťujúcich látok, znižovanie rizika environmentálnych nehôd (havárií), ochrana zdravia pracovníkov a obyvateľov a v neposlednej rade a trvalý ekonomický rast podniku.

EMAS predstavuje aktívny prístup podniku k sledovaniu, postupu a postupnému znižovaniu negatívnych dopadov činností organizácie na životné prostredie, a to nad rámec legislatívnych požiadavkou. Podmienkou zapojenia sa do EMAS je certifikácia treťou nezávislou stranou.

Výhody plynúce zo zavedenia EMAS

  • EMAS je jedným z kvalifikačných predpokladov v zákone o verejnom obstarávaní č. 134/2016 Zb., Tzn. že organizácia sa zavedeným EMAS môže dosiahnuť vyššiu konkurencieschopnosť vo výberových konaniach,
  • registrovaných organizáciu odpadá povinnosť vytvárať finančné zabezpečenie podľa zákona č. 167/2008 Zb. o predchádzaní ekologické ujme a o jej náprave,
  • u registrovaných organizácia môže dôjsť k zvýšeniu podnikateľskej dôveryhodnosti pre investorov, poisťovne, verejnú správu, banky a tiež k posilneniu vzťahov s verejnosťou,
  • redukcia prevádzkových nákladov (napr. úspory energií, surovín a ďalších zdrojov), zlepšenie havarijné pripravenosti a stavu prevádzkovej dokumentácie (spisová služba),
  • na základe zapojenia spoločnosti do procesu EMAS môže každý zamestnanec prispieť k dosiahnutiu uvedených výhod a prínosov – prostredníctvom inovatívnych nápadov, zlepšovacích návrhov, zmeny vlastného správania a spolupráce s ostatnými zamestnancami,
  • zníženie poplatku za udelenie environmentálnej značky.

EMAS a ISO 14 001

Vedľa EMAS slúži k zavedeniu a certifikáciu systému environmentálneho manažérstva norma ISO 14001. Bola vydaná v roku 1996 Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) a slúži, rovnako ako EMAS, pre certifikáciu všetkých typov organizácií. Oba dva spôsoby zavedenie systému environmentálneho manažmentu sú si v mnohých častiach podobné – environmentálna politika, neustále zlepšovanie, ciele a cieľové hodnoty (tzn. Čoho chce organizácia dosiahnuť), zavedenie systému a jeho prevádzku, monitorovanie a preskúmanie. Možno povedať, že EMAS rozširuje systém ISO 14001, najmä z pohľadu transparentnosti, kedy organizácia so zavedeným systémom podľa EMAS je povinná zverejňovať environmentálne vyhlásenia a pravidelne tak informovať verejnosť a ďalšie zainteresované strany. EMAS je významne menej populárna v porovnaní s ISO 14001. ISO 14001 je základ integrovaných systémov manažérskych systémov.

Pravidlá EMAS

Základným predpisom ustanovujúce pravidlá na EMAS je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit, tzv. EMAS III.

V EMAS je v rámci SR zapojených niekoľko dôležitých organizácií.

Pre registráciu v EMAS je zásadný overené environmentálne vyhlásenie treťou stranou. Overenie uskutoční tzv. Environmentálne overovatelia, subjekty nezávislé od overovaného podniku, ktoré sú akreditované (napr. u SNAS, u Českého inštitútu pre akreditáciu o.p.s. (ČIA) resp. hociktorej inej akreditačnej služby EU) v súlade s nariadením EMAS. Hlavnou úlohou overovateľov je kontrola plnenia požiadaviek nariadenia u žiadajúcej organizácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *