Aktuality

Požiadavky a nezhody pri audite článku 4 Kontext organizácie normy ISO 45001

Požiadavky normy ISO 45001:

Organizácia musí určiť externé a interné záležitosti, ktoré sú relevantné pre jej účel a ktoré ovplyvňujú jej schopnosť dosahovať zamýšľaný výsledok vlastného systému BOZP. Organizácia zároveň v zmysle čl. 4.2 Pochopenie potrieb a očakávaní pracovníkov a ďalších zainteresovaných strán musí určiť

 1. ďalšie zainteresované strany okrem pracovníkov, ktoré sú relevantné pre systém manažérstva BOZP
 2. relevantné potreby očakávania pracovníkov a ďalších zainteresovaných strán
 3. ktoré z týchto potrieb a očakávaní sú alebo by mohli byť právne požiadavky a ďalšie požiadavky

Vysvetlenie požiadavky

Definovanie kontextu ( predmetu činnosti organizácie s jej internými a externými záležitosťami) organizácie je úplne nový prvok v poňatí systémových noriem. Vyplýva z predstavy, že manažment definuje vplyvy na vlastný predmet, ktoré sa v tomto prípade týkajú BOZP:

 • kto som
 • s kým spolupracujem
 • na čom/kom závisím
 • čo sú moje hrozby
 • čo mi pomáha

Všetky tieto definované javy môžeme rozdeliť na interné a externé. Výber relevantných vplyvov sú podkladom pre vybudovanie vhodného systému riadenia BOZP.

Vnútorné faktory kontextu organizácie: organizačná štruktúra, spôsob riadenia, zodpovednosť a role pracovníkov, systémy a informačné toky, kultúra podniku, stratégie, ciele, schopnosti, znalosti

Vonkajšie faktory kontextu organizácie: nové právne alebo technické predpisy, novelizované či úplne nové právne predpisy, zavedenie novej technológie znamená uplatnenie požiadaviek právnych predpisov, nová konkurencia a nový dodávatelia, nové znalosti o produktoch a ich vplyvov na na BOZP.

Odporúčanie dobrej praxe a čo prax neodporúča:

Organizácia musí definovať strategické smerovanie, ktoré ovplyvňuje jej schopnosť dosiahnuť plánované výsledky zavedeného systému riadenia BOZP.

Sústreďte sa výhradne len na tie riziká, ktoré majú vplyv na BOZP. Napríklad pri ekologickej havárii riešime riziká hroziace zasahujúcim pracovníkom – ich ochranu pred toxickými látkami a iným nedefinovaným nebezpečím a rizika BOZP(neriešime ekonomický alebo ekologický dopad) Prístupy a požiadavky sa riešia prísne odborne a len z aspektu BOZP.

Kontext organizácie nezobrazuje len nejaký zoznam položiek, ale predpokladá, že manažment zhodnotí vplyv, očakávaní a významných hrozieb, ktoré by mohli z vymenovaných položiek kontextu vyplynúť. Ak bude niečo chýbať v kontexte organizácie bude to chýbať aj v systéme riadenia.

Aké sú najčastejšie nezhody na auditoch v bode 4?

Najčastejšie nezhody sú:

 • organizácia sa vôbec nezaoberá kontextom organizácie
 • organizácia zabudne pri definovaní kontextu zobrať do úvahy interné alebo externé záležitosti
 • organizácia nezoberie do úvahy súvislosti organizácie
 • organizácia neberie do úvahy potreby a najmä očakávania pracovníkov a ďalších zainteresovaných strán vo vzťahu k systému riadenia BOZP
 • organizácia nemonitoruje a nekontroluje informácie o zainteresovaných stranách.

Na aké otázky hľadá audítor odpovede pri audite požiadavky ?

Určili ste si vonkajšie a vnútorné záležitosti, ktoré sú relevantné pre Váš účel činnosti a vaše strategické smerovanie a ktoré ovplyvňujú Vašu schopnosť dosiahnuť plánované výsledky vášho systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?

Určili ste si nasledovné:

Zainteresované strany okrem pracovníkov, ktoré sú relevantné vo vzťahu k systému ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci?

Potreby a očakávania týchto zainteresovaných strán, ktoré sú relevantné vo vzťahu k systému ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci?

Ako monitorujete a kontrolujete informácie o týchto ,zainteresovaných stranách a ich relevantných potrebách či očakávaniach?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *