Aktuality

Certifikácia ISO 9001

Pojem kvalita sa v ľudskej spoločnosti vyskytuje od nepamäti.  Kam do minulosti až záznamy siahajú, dá sa vystopovať snaha ľudí o dosahovanie kvality vo svojich životoch a produktoch svojej práce.  V dnešnej dobe silnej konkurencie a náročných zákazníkov má väčší význam ako kedykoľvek predtým. 

K účelu identifikovania základných faktorov kvality a definovania ich súčastí bolo v priebehu minulého storočia vyvinutých niekoľko vedeckých teórií, od ktorých sa odvinuli ďalšie presnejšie prístupy ku kvalite a jej riadeniu. 

Dnes je bežné pre úspešné spoločnosti v záujme rozvoja a zlepšenia konkurencieschopnosti riadiť sa zásadami týchto prístupov vo vnútri, a dávať tento prístup najavo oficiálnou certifikáciou podľa používaného systému.

Najbežnejšie používaným systémom riadenia kvality a jej certifikácie v spoločnosti je norma ISO 9001 – Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015).

Na Slovensku vyšla norma ako preklad tejto normy 1.2.2016 s označením STN EN ISO 9001:2016. Táto norma nahradila pôvodne platnú normu STN EN ISO 9001:2009-02.

Norma STN EN ISO 9001:2016 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ak organizácia:

a) potrebuje preukázať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka, aplikovateľné požiadavky predpisov a regulačné požiadavky, a

b) kladie si za cieľ zveľaďovať spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému vrátane procesov na zlepšovanie systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka, aplikovateľnými požiadavkami predpisov a regulačnými požiadavkami.

Kapitoly normy STN EN ISO 9001: 2016

Úvod
1  Predmet normy
2  Normatívne odkazy
3  Termíny a definície
4  Súvislosti organizácie

4.1  Pochopenie organizácie a jej súvislostí
4.2  Pochopenie potrieb a očakávanie zainteresovaných strán
4.3  Určenie predmetu systému manažérstva kvality
4.4  Systém manažérstva a jeho procesy
5  Vodcovstvo
5.1  Vodcovstvo a záväzok
5.2  Politika
5.3  Roly, zodpovednosť a právomoci v organizácii
6  Plánovanie
6.1  Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí
6.2  Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia
6.3  Plánovanie zmien
7  Podpora
7.1  Zdroje
7.2  Kompetentnosť
7.3  Povedomie
7.4  Komunikácia
7.5  Zdokumentované informácie

8  Prevádzka
8.1  Plánovanie a riadenie prevádzky
8.2  Požiadavky na produkty a služby
8.3  Návrh a vývoj produktov a služieb
8.4  Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb
8.5  Výroba a poskytovanie služby
8.6  Uvoľňovanie produktov a služieb
8.7  Riadenie nezhodných výstupov
9  Hodnotenie výkonnosti
9.1  Monitorovanie, meranie, analýzy a hodnotenie
9.2  Interný audit
9.3  Preskúmanie manažérstva
10  Zlepšovanie
10.1  Všeobecne
10.2  Nezhoda a nápravné opatrenie
10.3  Trvalé zlepšovanie

Príloha A  Objasnenie novej štruktúry, terminológie a koncepcií.
Príloha B  Iné medzinárodné normy manažérstva kvality a systémov manažérstva kvality vytvorené technickou komisiou ISO/TC 176.

Všetky požiadavky tejto medzinárodnej normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.

Podľa tejto normy sa systémy manažérstva kvality nielen budujú ale aj audítori certifikačných orgánov aj certifikujú.

Ako prebieha certifikácia ISO 9001?

V prípade záujmu o certifikáciu Vášho manažérskeho systému, je postup po uzavretí zmluvy o certifikacii s vybraným certifikačným orgánom veľmi jednoduchý:

  1. vyplníte Žiadosť o certifikáciu a na základe jej vyplnenia Vám vypracujú návrh cenovej ponuky,
  2. po akceptovaní cenovej ponuky z Vašej strany Vám certifikačný orgán pripraví návrh Zmluvy na certifikáciu,
  3. po podpísaní Zmluvy na certifikáciu oboma zmluvnými stranami táto vstupuje do platnosti a stáva sa záväznou – Zmluvy na certifikáciu sa podpisuje na 3 roky (platnosť certifikátu je tiež 3 roky), počas 3 rokov platnosti Zmluvy na certifikáciu vykoná certifikačný orgán 1 certifikačný audit a 2 dozorné audity (viď nižšie),
  4. certifikačný orgán si s Vami dohodne termín auditu,
  5. navrhne audítorský tím a dáte k nemu Vaše stanovisko,

Etapy certifikácie systémov manažérstva kvality

Proces certifikácie manažérskych systémov má z pohľadu certifikačného orgánu tieto základné fázy:

  1. Prípravná fáza – úvodný audit (prvá a druhá etapa) alebo recertifikačný audit (v prípade, že už máte certifikovaný manažérsky systém)
  2. Dozorný audit – 1. stupeň
  3. Dozorný audit – 2. stupeň
  4. Udelenie certifikátu

Program auditu obsahuje dvoj-etapový úvodný audit v prvom roku a dozorné audity v druhom a treťom roku certifikačného cyklu. Minimálne časť prvej etapy a celá druhá etapa musí prebiehať v sídle preverovanej organizácie. Trojročný certifikačný cyklus sa začína rozhodnutím o certifikácii alebo recertifikácii Vášho manažérskeho systému.

Program auditu berie do úvahy veľkosť organizácie klienta, rozsah a zložitosť jeho systému manažérstva, produktov a procesov, ako aj preukázanú úroveň efektívnosti systému manažérstva a výsledky akýchkoľvek predchádzajúcich auditov.

Presný postup je popísaný v interných postupoch certifikačného orgánu a je poskytnutý klientovi okamžite po jeho vyžiadaný.

Pre expresnú cenovú ponuku na vybudovanie systému kvality podľa z niektorej ISO noriem resp. na „certifikáciu ISO“ prosím vyplňte rýchlu žiadosť o expresnú cenovú ponuku na certifikáciu ISO, alebo nám napíšte na náš mail.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.