Site Loader
Inštitút kvality, enviromentu a BOZP

Aké sú najčastejšie nezhody pri auditoch podľa ISO 45001:2019?

Zistenia pri auditoch ISO 45001:2019 v kapitole 5 Vodcovstvo a spoluúčasť pracovníka ?

 • chýba dôkaz o oboznámení pracovníkov s politikou BOZP
 • nie všetci pracovníci sú informovaní o politike BOZP
 • politika BOZP neobsahuje záväzok na splnenie príslušných právnych a ďalších požiadaviek
 • nie je súlad medzi politikou BOZP z pohľadu legislatívy vypracovanej bezpečnostným technikom a Politikou podľa ISO 45001
 • v organizácii nie sú jednoznačne stanovené zodpovednosti a právomoci za oblasť BOZP
 • organizačná štruktúra a organizačný poriadok neobsahuje funkciu bezpečnostného technika (aj keď je externe zabezpečovaný) a nie sú spresnené povinnosti technika BOZP (napr. v prípade externého aj zmluvne)
 • osoby zodpovedné za zabezpečenie zhody systému manažérstva BOZP nemajú pridelenú dostatočnú právomoc
 • spoluúčasť pracovníkov nie je dostatočne zdôrazňovaná (pri kontrole na jednotlivých úsekoch pracovníci upozorňovali na nezohľadnenie ich pripomienok, resp. neumožnenie podávania pripomienok k BOZP)

Nápravné a preventívne opatrenia vyplývajúce z auditov ISO 45 001:2019 v kapitole 5 Vodcovstvo a spoluúčasť pracovníka ?

 • politiku BOZP zverejniť na webstránke spoločnosti a v priestoroch pre zamestnancov
 • politiku BOZP pravidelne aktualizovať
 • upozorniť bezpečnostného technika na potrebu zosúladenia politiky BOZP (ako aj ďalších dokumentov BOZP) so systémom manažérstva BOZP a integráciu manažérskych systémov
 • do procesu prijímania nových pracovníkov zahrnúť oboznámenie s politikou BOZP a informovať aj ostatných pracovníkov o povinnostiach vyplývajúcich z politiky BOZP
 • popisy pracovných činnosti súvisiacich s BOZP konkretizovať na jednotlivé funkcie
 • prideliť potrebné právomoci na zabezpečenie zhody systému manažérstva BOZP menovaním, resp. poveriť osoby so zodpovedajúcou právomocou
 • zaviesť spôsob komunikácie k systému manažérstva BOZP s dotknutými pracovníkmi napr. pri pravidelný kontrolách BOZP a vytvoriť evidenciu podmetov od pracovníkov

Post Author: martin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *