Site Loader
Inštitút kvality, enviromentu a BOZP

Vývoj systémov manažérstva spoločenskej zodpovednosti

V roku 1987 bola po vzore noriem ISO 9001 a ISO 14001 vytvorená norma pre systém spoločenskej zodpovednosti SA 8000. Normu vypracovala a odskúšala nezisková Council on Economic Priorities  (CEP) za účasti  medzinárodnej  poradnej  rady založenej z predstaviteľov popredných korporácií, organizácii pôsobiacich na poli ochrany ľudských práv, expertov na certifikáciu, akademických pracovníkov a zamestnancov. Normu iniciovala Social Accountability International (SAI). SAI je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá rozvojom, implementáciou a dohľadom nad dobrovoľne verifikovateľnými normami spoločenskej zodpovednosti. Norma vychádza z mnohých medzinárodných noriem na ochranu pracovných práv, vrátane Deklarácie OSN o ľudských právach a Charty OSN o právach dieťaťa. SA 8000 je komplexnou, globálnou a dôveryhodnou normou pre auditovanie a certifikáciu súladu s korporatívnou zodpovednosťou.

Vzťahuje sa na všetky spoločnosti, ktoré majú záujem preukázať svojim zákazníkom a zainteresovaným stranám,že sa starajú o svojich zamestnancov. Základom normy je presvedčenie, že všetky pracoviská sú riadené spôsobom, ktorým  podporuje úctu k základným  ľudským  právam  a pripravenosť manažmentu prijať zodpovednosť za tento prístup .

Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem, ktoré v novembri 2004 podpísalo v Bratislave 10 spoločností uvádza „Spoločensky zodpovedné firmy sa okrem  ekonomických   aktivít   snažia   dobrovoľne   vytvárať   vyššie   etické   štandardy   v podnikaní, aktívne prispievať k zlepšeniu životného prostredia a podporovať rozvoj spoločnosti, v ktorej pôsobia. Správanie sa spoločensky zodpovedných firiem odráža ich inovatívny prístup k riadeniu, ktorého cieľom je zabezpečenie ekonomického rastu Slovenska, sledujúceho koncepciu trvalo udržateľného rozvoja.“

V roku  2006  vydala  kanadská  vláda   dokument   poskytujúci   ucelený   návod na kreovanie a implementáciu konceptu CSR v podnikateľskom prostredí Kanady. Filozofia tohto prístupu vychádza z myšlienok: „Zodpovedné podnikanie je dobré podnikanie“ a „  Dobré  a silné ekonomické výkony a účinkovanie  firmy a dobrá sociálna a environmentálna stránka jej podnikania sa predsa vzájomne nevylučujú.“

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu ISO začala práce na vytvorení medzinárodnej normy zameranej na problematiku kreovania, zavádzania a udržiavania konceptu spoločenskej zodpovednosti organizácií v praxi. Podľa predpokladov by norma ISO 26000 mala vstúpiť do platnosti na prelome rokov 2008 a 2009. V októbri 2006 bol vydaný druhý pracovný návrh (Working Draft) normy s označením ISO/WD 26000/2 .

Rôzny odborníci, ale aj rôzne organizácie používajú v kontexte pojmu Corporative Social Responsibility (CSR) rôzne definície:

  • Business for Social Responsibility chápe SZP ako riadenie firiem takým spôsobom, výsledky   ktorého   spínajú,   alebo   až   prevyšujú   etické,   právne,   komerčné     a verejné očakávania spoločnosti.
  • Canadian Centre for Philantropy chápe SZP ako sústavu manažérskych praktík zabezpečujúcich znižovanie negatívnych a maximalizovanie pozitívnych dopadov firiem na spoločnos.
  • Carrol, A.B. chápe SZP ako syntézu štyroch zložiek zodpovednosti – ekonomickej, etickej, zákonnej a dobrovoľnej (filantropickej), ktorú firma uplatňuje vo svojich podnikateľských aktivitách.
  • World Business Coucil for Sustainable Development definuje CSR ako príspevok organizácií k trvalo udržateľnému ekonomickému rastu a k zlepšovaniu kvality života zamestnancov organizácie, ich rodín, lokálnych komunít a celej spoločnosti. V kontexte s legislatívou a ďalšími štandardmi chápe pojem CSR ako „bezond law“, čiže ako niečo nad rámec všeobecne určených povinností v podobe záväzkov.
  • Canadian Center for Philantropy chápe CSR ako sústavu manažérskych praktík zabezpečujúcich znižovanie negatívnych a maximalizovanie pozitívnych dopadov organizácií na spoločnosť.

Post Author: martin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *