Site Loader
Inštitút kvality, enviromentu a BOZP

Princípy certifikácie ISO 14001

Medzinárodne uznávaná norma ISO 14001 zahŕňa hlavné prvky účinného systému environmentálneho manažérstva, ktorý môže byť použitý ako pre služby, tak pre výrobný sektor. Norma popisuje požiadavky na systém riadenia firiem, ktorý umožňuje znižovať environmentálne vplyvy spojené s fungovaním organizácií. Norma požaduje, aby spoločnosť definovala environmentálne ciele a vytvorila systém manažmentu nevyhnutný na ich dosiahnutie. Certifikát zaručuje, že systém environmentálneho manažmentu je zavedený, dokumentovaný, používaný a udržiavaný v súlade s požiadavkami normy ISO 14001. Tým, že je certifikát vydaný akreditovanou treťou stranou – certifikačným orgánom – subjekt aktívne minimalizuje environmentálne vplyvy činností, produktov a služieb.

PRÍNOSY CERTIFIKÁCIA

Certifikát ISO 14001 a prínosy zavedeného systému enviromentálneho manažérstva

 • zabezpečenie a vylepšenie starostlivosti o životné prostredie
 • dosiahnutie zamýšľaných výstupov environmentálneho manažmentu
 • uvedomovanie si vlastnej zodpovednosti
 • riadenie environmentálnej zodpovednosti systematickým spôsobom
 • odhalenie, popísanie rizík a ich znižovanie
 • zlepšenie profilu / imidž firmy a zlepšenie životného prostredia
 • motivácia zamestnancov
 • včasné rozpoznanie problémov so životným prostredím
 • viac záruk za plnenie právnych a iných požiadaviek
 • predchádzanie možným problémom, sankciám a nákladom pri odstraňovaní prípadných škôd spôsobených na životnom prostredí
 • konkurenčné výhody
 • nástroj riadenia pre vhodné využívanie zdrojov

Certifikačný orgán a proces certifikácie systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001

Proces implementácie systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001 má tieto základné fázy:

 • spracovanie dokumentácie
 • zavedenie EMS do praxe
 • certifikácia akreditovaným certifikačným orgánom

Samotný certifikačný proces ma potom tieto etapy:

 • posúdenie a evidencia žiadosti klienta k certifikácii
 • uzavretie zmluvy o vykonaní certifikačného auditu (certifikačný audit prebieha v dvoch stupňoch)
 • ustanovenia tímu audítorov
 • spracovanie plánu auditu
 • overovaní údajov v etapách:
 • preskúmanie dokumentácie klienta
 • preverenie skutočností na mieste
 • vypracovanie správy o výsledku certifikačného auditu
 • posúdenie správy z auditu certifikačným orgánom
 • vydanie certifikátu
 • dozorný audit

Počas trojročnej platnosti certifikátu prebieha 1x ročne dozorný audit v prvom a druhom roku. V súvislosti s výsledkom dozoru je vydané rozhodnutie o potvrdenie platnosti certifikátu do ďalšieho dozoru popr. rozhodnutie o pozastavení platnosti certifikátu. V prípade zásadných odchýlok od požiadaviek noriem je možné prikročiť ku krajnému opatrenia a certifikát odňať.

Recertifikačný audit ISO 14001

Pre zaistenie kontinuálne platnosti certifikácie by na základe rozhodnutia držiteľa certifikátu mal v treťom roku, pred ukončením platnosti certifikátu, prebehnúť recertifikačný audit.

Kapitoly normy STN EN ISO 14001: 2016

0  Úvod
1  Predmet normy
2  Normatívne odkazy
3  Termíny a definície
4  Súvislosti organizácie

    4.1  Pochopenie organizácie a jej súvislostí
    4.2  Pochopenie potrieb a očakávanie zainteresovaných strán
    4.3  Určenie predmetu systému manažérstva environmentu
    4.4  Systém manažérstva environmentu
5  Vodcovstvo
    5.1  Vodcovstvo a záväzok
    5.2  Environmentálna politika
    5.3  Roly, zodpovednosti a právomoci v organizácii
6  Plánovanie
    6.1  Činnosti na riešenie rizík a príležitostí
    6.2  Environmentálne ciele a plánovanie ich dosiahnutia
7  Podporovanie
    7.1  Zdroje
    7.2  Kompetentnosť
    7.3  Povedomie
    7.4  Komunikácia
    7.5  Zdokumentované informácie

8  Prevádzkovanie
    8.1  Plánovanie a riadenie prevádzkových činností
    8.2  Havarijná pripravenosť a reakcia
9  Hodnotenie správania
    9.1  Monitorovanie, meranie, analyzovanie a hodnotenie
    9.2  Interný audit
    9.3  Preskúmanie manažmentom
10  Zlepšovanie
     10.1  Všeobecne
     10.2  Nezhoda a nápravná činnosť
     10.3  Sústavné zlepšovanie

Príloha A  Pokyny na použitie tejto medzinárodnej normy.
Príloha B  Vzájomný vzťah medzi ISO 14001: 2015 a ISO 14001: 2004.

Post Author: martin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *